Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8849Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Rijksstraatweg 43 in Ubbergen

Voornemen besluit bodemsanering

Op grond van de Wet bodembescherming is in opdracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland een risicobeoordeling uitgevoerd met betrekking tot de bodemverontreiniging ter plaatse van de Rijksstraatweg 43 in Ubbergen. Wij zijn voornemens vast te stellen dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2008-006297 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2008-006297. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland