Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 88Overige besluiten van algemene strekkingRegeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2018

 • Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 10 januari 1990 (BPO90/23).

 • Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 26 september 2000 (MI/2000/573).

 • Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 18 november 2008 (2008/0164406) met ingang van 1 januari 2009.

 • Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2015 (2015/0106165) met terugwerkende kracht per 1 januari 2015.

 • Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 28 november 2017 met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1.1, sub b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies dan wel de werknemer in de zin van artikel 1.1 sub hh van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • b.

  de bedrijfshulpverlening: de provinciale taak die als zodanig is aangewezen;

 • c.

  de bedrijfshulpverlener: de ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

 • d.

  hoofd bedrijfshulpverlening: de ambtenaar die in de staande organisatie eindverantwoordelijk is voor een goed functioneren van de BHV organisatie;

 • e.

  commandant; een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen en tijdens een operationele inzet de algehele leiding heeft over de in te zetten bedrijfshulpverleners;

 • f.

  bevelvoerder; een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen en tijdens een operationele inzet in ploegverband leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners.

Artikel 2. Aanwijzing

Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar met diens instemming aanwijzen tot bedrijfshulpverlener.

Artikel 3.

Om aangewezen te kunnen worden als bedrijfshulpverlener dient de functie-omvang van de betreffende ambtenaar minimaal 0,8 fte te omvatten.

Artikel 4. BHV vergoedingen

Geschrapt.

Artikel 5.

De ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener (bhv-er) als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en die naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren heeft uitgevoerd, ontvangt jaarlijks een toelage zoals omschreven in de artikelen 4 en 5 van dit reglement.

Artikel 6.
 • 1.

  Aan iedere bedrijfshulpverlener die in het lopende jaar het diploma of certificaat, behorend bij de voor zijn bhv-functie voorgeschreven bhv-opleidingscursus heeft behaald, wordt een basistoelage toegekend van € 200,- bruto.

 • 2.

  Aan iedere bedrijfshulpverlener die in het lopende jaar in voldoende mate heeft deelgenomen aan de voor zijn bhv-functie voorgeschreven bhv-herhalingscursus of -training, wordt een basistoelage toegekend van € 200,- bruto.

 • 3.

  Voor het gestelde in het eerste en tweede lid wordt jaarlijks in totaal niet meer dan € 200,- bruto uitgekeerd.

Artikel 7.
 • 1.

  Aan iedere bedrijfshulpverlener die gedurende ten minste 33% van de jaarlijkse effectieve werktijd en 80% van de in-company herhalingsoefeningen per oefenseizoen, daadwerkelijk inzetbaar is geweest, wordt jaarlijks een inzetbaarheidstoelage toegekend van € 484,- bruto. De vergoeding wordt ook toegekend aan de bedrijfshulpverlener die deze normen vanwege het dienstbelang niet heeft gehaald.

 • 2.

  Aan een bedrijfshulpverlener die door het bevoegd gezag is aangesteld als commandant of bevelvoerder en die als zodanig gedurende ten minste 33% van de jaarlijkse effectieve werktijd daadwerkelijk inzetbaar is geweest, wordt jaarlijks een functietoeslag van ten hoogste € 237,- bruto toegekend, aanvullend op de toelage als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8. Rechten en plichten

 • 1.

  De bedrijfshulpverlener is verplicht te voldoen aan een oproep in het kader van de bedrijfshulpverlening. Indien het daarbij gaat om oefeningen of herhalingslessen dan bestaat de verplichting tot deelname tenzij een ander dienstbelang of het persoonlijk belang zich daartegen nadrukkelijk verzet. In dat geval geeft de bedrijfshulpverlener tijdig een bericht van verhindering door.

 • 2.

  De leiding van het organisatie-onderdeel waarin de ambtenaar die tot bedrijfshulpverlener is aangewezen werkzaam is, draagt er zorg voor, dat deze zoveel mogelijk aan zijn of haar plicht bedoeld in het eerste lid kan voldoen.

Artikel 9.
 • 1.

  De kosten van het volgen en afronden van cursussen in het kader van de bedrijfshulpverlening komen voor rekening van de provincie.

 • 2.

  Voor zover nodig wordt de ambtenaar die tot bedrijfshulpverlener is aangewezen, toegestaan de cursussen bedoeld in het eerste lid in werktijd te volgen en af te ronden.

Artikel 10.

De bedrijfshulpverlener is verplicht tijdens de vervulling van zijn of haar werkzaamheden in het kader van de bedrijfshulpverlening de door de provincie kosteloos verstrekte uitrusting te dragen.

Artikel 11.

Gedeputeerde Staten sluiten voor de bedrijfshulpverlener een ongevallenverzekering af.

Artikel 12. Einde aanwijzing

De aanwijzing tot bedrijfshulpverlener eindigt:

 • a)

  bij een schriftelijke opzegging door de bedrijfshulpverlener;

 • b)

  indien de bedrijfshulpverlener zich naar het oordeel van het Hoofd Bedrijfshulpverlening in de afgelopen periode onvoldoende heeft ingezet of heeft kunnen inzetten voor de bedrijfshulpverlening en dat is meegedeeld;

 • c)

  door het einde van het dienstverband van de bedrijfshulpverlener bij de provincie;

 • d)

  indien de bedrijfshulpverlener niet langer in het bezit is van een geldig diploma dat voor de aanwijzing is vereist.

Artikel 13. Slotbepalingen

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om in de gevallen waarin deze regeling niet of naar hun oordeel niet op redelijke wijze voorziet, een besluit naar billijkheid te nemen.

Artikel 14.

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling bedrijfshulpverleners provincie Overijssel 2018’ en treedt, na publicatie in het provinciaal blad, per 1 januari 2018 in werking, onder gelijktijdige intrekking van alle voorgaande regelingen.

Toelichting

Artikel 6, 1e lid

Het betreft de basisopleiding BHV, de bevelvoerdersopleiding en de opleiding Hoofd BHV, allen voor nieuw aangewezen bedrijfshulpverleners.

Artikel 8, 1e lid

In geval een bedrijfshulpverlener niet kan deelnemen aan oefeningen of herhalingslessen, vanwege een dienstbelang, dan stelt de teamleider of het HE van de bedrijfshulpverlener de coördinator BHV hiervan per mail in kennis.