Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8786Beschikkingen | afhandelingKennisgeving inspraak omgevingsvergunning bouwen damwand en blokkenwand voor dijkverbetering Ohé en Laak

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg maken bekend dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw op 20 november 2018 de omgevingsvergunning voor het bouwen van een damwand en blokkenwand te Ohé en Laak hebben vastgesteld. Het bouwen van de damwand en blokkenwand maakt deel uit van het project dijkverbetering Sluitstukkaden Maasdal Cluster A Stevensweert - Ohé en Laak. Dit project houdt in dat door Waterschap Limburg dijkversterkende maatregelen worden uitgevoerd voor het bereiken van de benodigde dijkveiligheid.

Procedure

De omgevingsvergunning doorloopt de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikelen 5.5 - 5.14 van de Waterwet). Dit betekent onder andere dat op de voorbereiding van de omgevingsvergunning afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.Op grond van artikelen 5.7 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning die voor de uitvoering van het projectplan nodig is.

De ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief relevante stukken) heeft van 4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019:

  • -

    in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, tijdens kantooruren (melden bij receptie);

  • -

    in het gemeentehuis van Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht, maandag tot en met vrijdag:

  • 9:00 – 12:00 uur en dinsdag 9:00 – 17:00 uur; op de gebruikelijke plaats en tijden;

  • -

    bij het Waterschap Limburg, MariaTheresialaan 99 te Roermond, tijdens kantooruren (receptie).

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl (klik op Provinciaal Blad).

Rechtsbescherming

Tegen de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Overeenkomstig artikel 5.13 van de Waterwet moet daarvoor binnen zes weken met ingang van de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift ingediend worden.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Diegene die beroep instelt tegen de omgevingsvergunning, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Het binnen de beroepstermijn indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening heeft tot gevolg dat de vergunning niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep of een voorlopige voorziening in te stellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift

Het beroepschrift tegen de omgevingsvergunning dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl.