Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8761Plannen | ruimtelijkInpassingsplan N315 Kom Neede – Aansluiting Grens Tracébesluit N18

Bekendmaking van het besluit van 23 november 2018 – zaaknummer 2011-018207

 

Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan N315 ‘Kom Neede – aansluiting grens Tracébesluit N18’ op 14 november 2018 vastgesteld. Het inpassingsplan (toelichting, planregels en verbeelding), inclusief de bijlagen liggen van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen.

 

Achtergrond

De provincie Gelderland heeft in de periode van april 2013 tot en met september 2014 onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten op de N315. De werkzaamheden om deze knelpunten aan te pakken gebeurt in 3 fasen. Dit inpassingsplan maakt de 3de fase van de geplande reconstructie aan de N315 mogelijk. Het plangebied strekt zich vanaf de kom van Neede richting de aansluiting van de N315 op de N18.

Het inpassingsplan voorziet in de verbreding van de weg en maakt de realisatie van een vrij liggend fietspad en een rotonde ter hoogte van de kern Rietmolen mogelijk. Het doel van de aanleg is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn deze aanpassingen niet mogelijk. Het provinciaal inpassingsplan vormt de planologisch juridisch basis om dit mogelijk te maken.

 

Bevoegd gezag

De vaststelling van een inpassingsplan is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Dit gebeurt op basis van bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening.

 

Welke besluiten liggen ter inzage?

Het definitieve inpassingsplan N315 ‘Kom Neede – aansluiting grens Tracébesluit N18’ met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de zienswijzennota), ligt ter inzage. Het digitale inpassingsplan kunt u uiterlijk vanaf 29 november 2018 inzien op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.9925.IPN315NeedeN18-vst1.

Hoe komt u aan meer informatie?

De papieren versies van de besluiten zijn tijdens de inzagetermijn in te zien op de volgende locaties:

• Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem.

• Gemeente Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo.

Let op: informeer bij de desbetreffende overheden naar de actuele openingstijden.

 

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan.

Een belanghebbende kan beroep instellen als hij een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbesluit. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kan hij alleen beroep instellen als hem redelijkerwijs niet kan worden dat hij geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten (zie hoofdstuk 3 van de zienswijzennota).

 

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

  • de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het inpassingsplan. Dit betekent dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

  • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen.

 

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State

T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 9999. Meer informatie over het project is bovendien te vinden op www.gelderland.nl, in het “Menu” onder “Omgevingsvisie en ruimte / inpassingsplannen”.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland