Derde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 14 november 2018 onder nummer 2106051 het volgende besluit hebben genomen:

 

Provinciale Staten van Flevoland

 

Overwegende:

 

Dat het wenselijk is de tarieven van producten en diensten aan te passen als gevolg van indexering en/of een nieuwe inschatting van de te besteden uren op basis van recente ervaringscijfers;

 

Dat het wenselijk is de mogelijkheid op te nemen om ook digitaal leges te heffen en enkele activiteiten vrij te stellen van leges;

 

Dat het wenselijk is enkele redactionele en technisch wijzigingen in legesverordening en de omschrijving van producten en diensten in de tarieventabel door te voeren;

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018, met kenmerk 2297019;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 220 en 223 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016:

 

Derde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016

 

Artikel 1 Wijziging verordening

De Legesverordening provincie Flevoland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  In artikel 5, eerste lid, wordt de zinsnede “door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving” vervangen door: door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving.

 

 • B.

  Artikel 6 komt te luiden:

  Artikel 6

  De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 

 • C.

  De bijlage komt te luiden:

  Bijlage 1: Tarieventabel behorend bij artikel 4, lid 1, van de Legesverordening provincie Flevoland 2016

   

1. Algemeen

 

1.1

Reproductie

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het verstrekken van een reproductie van enig document (daaronder begrepen drukwerk, rapporten, kaartmateriaal, tekeningen, e.d.) bedraagt:

p.m.: berekening op basis van prijsopgave externe reproservice

2.

Voor informatieverstrekking op een elektronische gegevensdrager:

13,00

3.

De vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd met de verzendkosten volgens de officiële posttarieven, indien de bescheiden op aanvraag van de belastingplichtige worden toegezonden.

 

 

 

1.2

Gedoogbeschikkingen

 

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het

– vooruitlopend op een vergunning als bedoeld in de volgende bepalingen - verstrekken van een gedoogbeschikking bedraagt:

731,00

 

2. Water

 

2.1

Grondwaterbeheer

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor drinkwatervoorziening:

 • a.

  tot 500.000 m3 per jaar

 • b.

  vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar

 • d.

  vanaf 3.000.000 m3 per jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

9.198,00

11.086,00

12.031,00

12.975,00

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor industriële doeleinden:

 • a.

  vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar

 • b.

  vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar

 • d.

  vanaf 3.000.000 m3 per jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

9.198,00

11.086,00

12.031,00

12.975,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor warmte koude opslag:

 • a.

  met een pompcapaciteit die meer bedraagt dan 10 m3 per uur

  • i.

   tot 100.000 m3 per jaar

  • ii.

   vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar

  • iii.

   vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

  • iv.

   vanaf 1.000.000 m3 per jaar

 • b.

  met een pompcapaciteit die niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur in een aangewezen interferentiegebied als bedoeld in artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.421,00

5.893,00

6.365,00

7.310,00

 

 

Nihil

4.

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor het infiltreren van water;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water, met dien verstande dat de hoeveelheid te infiltreren water bij de vaststelling van het tarief buiten beschouwing wordt gelaten;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, met dien verstande dat uitgegaan wordt van de al vergunde hoeveelheid m3 grondwater en geldt 25% van het genoemde tarief.

 

 

 

2.2

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing, als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, bedraagt:

 

 

 

 

287,00

 

3. Milieubeheer

 

3.1

Ontgrondingen

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor de doeleinden natuurontwikkeling en archeologie:

Nihil

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen van eenvoudige aard, als bedoeld in artikel 8.4 (‘Eenvoudige vergunningprocedure’) van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012:

3.943,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor andere dan de in lid 1 en 2 genoemde doeleinden:

 • a.

  tot 20.000 m3 per jaar

 • b.

  vanaf 20.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 100.000 m3 per jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.991,00

6.090,00

6.988,00

4.

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, met dien verstande dat

 • a.

  indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van de omvang van de ontgronding: het in het eerste, tweede en derde lid omschreven tarief wordt gehanteerd, voor zover het de vergroting betreft,

 • b.

  voor andere wijzigingen wordt uitgegaan van de omvang van de vergunde hoeveelheid m3 ontgronding en geldt 25% van het genoemde tarief.

 

 

 

3.2

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen, waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

 • -

  een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een aanlegactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwijkend gebruik, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een sloopactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g en h van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een activiteit waarvoor als gevolg van een bepaling in een verordening van de betreffende gemeente een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

worden de leges, die op grond van de onderhavige verordening voor andere activiteiten verschuldigd zijn, verhoogd met het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de betreffende gemeente aan leges zouden worden geheven, wanneer voor die activiteiten door die gemeente een (omgevings-)vergunning zou worden verleend. Deze verhoging wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of vanwege Gedeputeerde Staten aan de aanvrager meegedeeld, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege de betreffende gemeente is opgesteld.

p.m.: voor berekening van de hoogte zie omschrijving eerste lid.

3.

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten (bijv. van de gemeente) aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor het verschil restitutie verleend.

 

 

 

3.3

Elektriciteitswet 1998 c.a.

 

Tarief 2019

1.

Bouwkosten

Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze titel verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

2.

Inpassingsplan

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een inpassingsplan, zoals bedoeld in 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 • -

  20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving tweede lid

3.

Bouwvergunning/omgevingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, vierde lid, Elektriciteitswet 1998:

 • -

  indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000,=: 24 ‰ van de bouwkosten;

 • -

  indien de bouwkosten liggen tussen € 1.000.000,= en € 10.000.000,=: 12 ‰ van de bouwkosten boven € 1.000.000,= vermeerderd met € 24.000,=;

 • -

  indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000.000,= en € 100.000.000,=: 3 ‰ van de bouwkosten boven € 10.000.000,= vermeerderd met € 132.000,=;

 • -

  indien de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000.000,=: 1 ‰ van de bouwkosten boven € 100.000.000,= vermeerderd met € 402.000,=.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving derde lid

4.

Schetsplan

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan:

 • -

  20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving vierde lid

5.

Bouwvergunning/omgevingsvergunning eerste fase

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag eerste fase van een bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld artikel 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, vierde lid, Elektriciteitswet 1998:

 • -

  30% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving vijfde lid

6.

Verrekening schetsplan en eerste fase bouwvergunning/omgevingsvergunning

Indien voorafgaand aan een aanvraag bouwvergunning voor dat bouwwerk een schetsplan is beoordeeld of een eerste fase bouwvergunning/ omgevingsvergunning in behandeling is genomen, worden de leges die daarvoor zijn geheven verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bouwvergunning/omgevingsvergunning. Dit is niet van toepassing op de kosten voor het onderdeel inpassingsplan.

 

 

 

3.4

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)

 

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een ontheffing, als bedoeld in artikel 9.4 van de VFL 2012 bedraagt:

719,00

 

4.

Milieueffectrapportage

 

Tarief 2019

1.

Indien voor de te behandelen aanvraag als bedoeld in de bepalingen 2.1 en 3.1 een MER-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, Wet milieubeheer geldt, wordt het op grond van de genoemde bepalingen geldende tarief verhoogd met:

 • a.

  vormvrije mer-beoordeling

 • b.

  mer-beoordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

1.797,00

4.093,00

2.

Indien voor de te behandelen aanvraag als bedoeld in de bepalingen 2.1 en 3.1 een MER-plicht, op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a, Wet milieubeheer geldt, wordt het op grond van de genoemde bepalingen geldende tarief verhoogd met:

5.390,00

3.

Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning als bedoeld in de bepalingen:

 • -

  2.1, lid 3, onder a, sub I;

 • -

  2.1, lid 3, onder b;

 • -

  3.1, lid 1, en

 • -

  3.1, lid 2.

 

 

 

5. Natuurbeheer

 

5.1

Wet natuurbescherming

 

Tarief 2019

 

Het tarief voor de behandeling van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in schade als bedoeld in art. 6.1, eerste lid Wet natuurbescherming bedraagt:

300,00

 

6. Verkeer en vervoer

 

6.1

Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, regeling voertuigen en Binnenvaartpolitiereglement

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor afgifte van een ontheffing bij of krachtens:

 • a)

  de Wegenverkeerswet 1994

 • b)

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • c)

  het Binnenvaart Politie Reglement

 

 

164,00

39,00

39,00

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

123,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een langlopende ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

30,00

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

144,00

 

6.2

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)

 

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling van een aanvraag om ontheffing, op grond van hoofdstuk 7 van de VFL 2012, bedraagt:

209,00

2.

Geen leges wordt in rekening gebracht voor de behandeling van aanvragen voor:

 • a)

  de plaatsing van herdenkingstekens;

 • b)

  de plaatsing van tijdelijke borden van particulieren;

 • c)

  het schutten;

 • d)

  het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

 • e)

  het openen en/of sluiten van een lasgat of een handhole;

 • f)

  het plaatsen van toeristische bewegwijzering.

 

 

Nihil

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2018.

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

 

Artikel I

 

Onderdeel A

Met deze wijziging wordt het mogelijk ook digitaal leges te heffen.

 

Onderdeel B

Dit betreft een redactionele wijziging.

 

Onderdeel C

De tarieven zijn aangepast als gevolg van indexering en/of aanpassing als gevolg van een nieuwe inschatting van de te besteden uren op basis van recente ervaringscijfers. Voor wat betreft de door de provincie te heffen leges vindt indexering plaats op basis van de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie voor het jaar t-1 (2018). Op basis van het Centraal Economisch Plan van maart 2018 komt deze uit op 2,2%. Voor wat betreft de tarieven van de activiteiten die de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) namens de provincie uitvoert vindt indexering plaats op basis van op basis van de door het Algemeen Bestuur van de OFGV in juni 2018 vastgestelde loon- en prijsindexatiecijfer van 3,07% (meicirculaire 2017, nominale accres 2019).

 

Aan bepaling 4.3, lid 3, zijn enkele vergunning activiteiten toegevoegd die daarmee niet legesplichtig zijn ten aanzien van de benodigde mer-beoordeling. Na de implementatie van richtlijn 2014/52/EU halverwege 2017 zijn op de “vormvrije mer”-categorie enkele bepalingen van de procedure van de Wet milieubeheer en artikel 7.28 van de Wet milieubeheer van toepassing. Dit heeft geleid tot de situatie dat ook voor de “vormvrije mer”-categorie voorafgaand aan het indienen van een vergunningaanvraag eerst een mer-beoordeling moet worden uitgevoerd. Ten aanzien van de legesverordening heeft dit tot het ongewenste effect geleid dat een aantal activiteiten waarvoor een “vormvrije mer” moet worden gemaakt, waaronder vergunningen voor ontgrondingen en grondwateronttrekkingen, MER-legesplichtig zijn geworden. Het gaat hier echter om activiteiten van eenvoudige aard en met doorgaans zeer beperkte milieugevolgen waarvoor nauwelijks extra kosten worden gemaakt voor de “vormvrije” mer-beoordeling. Voor deze type vergunningen is het dan ook niet wenselijk deze MER-leges extra in rekening te brengen.

 

Aan bepaling 6.2, lid 2, zijn enkele diensten toegevoegd waar in de praktijk geen leges voor worden geheven. Er is gebleken dat voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen en het openen/sluiten van een lasgat of handhole het gaat om dusdanig kortdurende werkzaamheden die vaak op korte termijn dan wel met spoed moeten worden uitgevoerd, dat dit veelal wordt afgedaan door middel van een toestemming. Voor toeristische bewegwijzering worden geen leges geheven omdat hiervoor een concessie is afgesloten met een organisatie die de toeristische bewegwijzering plaatst. Hier worden geen leges voor in rekening gebracht.

 

Ook zijn er enkele redactionele en technisch wijzigingen in de omschrijving van producten en diensten doorgevoerd.

 

Het vorenstaande heeft er toe geleid dat de tarieventabel – de bijlage bij de Legesverordening Flevoland 2016 - is aangepast. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s.

 

Artikel II

Deze Derde wijziging van de Legesverordening Flevoland 2016 treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

 

 

Naar boven