Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 8581Overige besluiten van algemene strekkingRegeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden provincie Overijssel 2018

naar artikel 2.5.4, vierde lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (hierna: CAP 2018).

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: persoon die door Gedeputeerde Staten is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie te werken, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, onder b van de CAP 2018;

 • b.

  werknemer: persoon met wie Gedeputeerde Staten een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben gesloten, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, onder hh van de CAP2018;

 • c.

  nevenwerkzaamheden: activiteiten voortvloeiende uit een nevenfunctie, niet zijnde de hoofdfunctie, al dan niet tegen betaling;

 • d.

  leidinggevende: degene die namens Gedeputeerde Staten met de ambtenaar c.q. de werknemer het Goede Gesprek voert.

Artikel 2 Het doel van de regeling

De regeling heeft als doel te regelen:

 • 1.

  op welke wijze nevenwerkzaamheden moeten worden gemeld, die een ambtenaar c.q. een werknemer verricht of het voornemen heeft te verrichten, die de belangen van de provincie voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;

 • 2.

  op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt, al dan niet met vermelding van eventueel door Gedeputeerde Staten aan het verrichten van de nevenwerkzaamheden gestelde beperking(en).

Artikel 3 Het melden

 • 1.

  Nevenwerkzaamheden worden besproken met de leidinggevende tijdens het Goede Gesprek. De ambtenaar c.q. werknemer wordt geacht actief melding te doen van nevenfuncties.

 • 2.

  Het melden van nevenwerkzaamheden omvat:

  • -

   de functie die de ambtenaar c.q. de werknemer bekleedt bij de provincie Overijssel;

  • -

   de nevenwerkzaamheden en de instantie waarvoor deze worden verricht;

  • -

   de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 4 Aanvullende gegevens en wijzigingen

 • 1.

  De ambtenaar c.q. de werknemer is verplicht, op verzoek van Gedeputeerde Staten of de provinciesecretaris, nadere gegevens te verstrekken over de nevenwerkzaamheden.

 • 2.

  De ambtenaar c.q. de werknemer is verplicht wijzigingen te melden conform de artikelen 3 en 5.

Artikel 5 Registratie en eerste beoordeling

 • 1.

  De registratie geschiedt in het daarvoor ingerichte systeem.

 • 2.

  De leidinggevende doet een eerste beoordeling of de nevenwerkzaamheden een goede vervulling van de functie of het functioneren van de openbare dienst kunnen raken dan wel in gevaar kunnen brengen.

Artikel 6 Criteria toetsing

 • 1.

  De gemelde nevenwerkzaamheden worden getoetst aan het in artikel 2.5.1, lid 4 van de CAP 2018 genoemde verbod, waarbij de criteria zijn:

  • -

   Onoorbare belangenverstrengeling;

  • -

   Botsing van belangen;

  • -

   Schade aan het ambt;

  • -

   Schade aan de provinciale organisatie;

  • -

   Onvoldoende beschikbaarheid voor de organisatie.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen een verbod dan wel een beperking in de uitvoering opleggen.

Artikel 7 Openbaarmaking

 • 1.

  Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden is van toepassing op alle functies van schaal 14 en hoger.

 • 2.

  De openbaarmaking van gemelde nevenwerkzaamheden vindt plaats via publicatie op de website van de provincie Overijssel.

 • 3.

  De openbaarmaking vermeldt in ieder geval:

  • -

   De hoofdfunctie bij de provincie;

  • -

   De nevenwerkzaamheden en de instantie(s) waarvoor deze worden verricht;

  • -

   De datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

  • -

   De eventueel aan de uitoefening gestelde beperkingen.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid

De provinciesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren c.q. werknemers die voor de provincie Overijssel werkzaam zijn.

Artikel 9 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling melding en openbaarmaking nevenwerkzaamheden provincie Overijssel 2018’.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De regeling treedt na publicatie in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.