Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8299

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Beschikking Wet Natuurbescherming, de Korendijkse Slikken in Goudswaard, gelegen in het Natura 2000-gebied Haringvliet

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten de verleende vergunning van 28 augustus 2017 met kenmerk ODH-2017-00081885 en de gewijzigde vergunning van 29 mei 2018 met kenmerk ODH-2018-00003607 te wijzigen. De wijziging betreft:

  • 1.

    het robuuster uitvoeren van een deel van het wandelpad langs het Spui over een lengte van ongeveer 400 meter;

  • 2.

    het aanbrengen van ca. 400 m

  • 3.

    het verlengen van de uitvoeringstermijn tot en met 13 november 2018 voor zover dit de afrondende werkzaamheden aan de vogelkijkhut betreft.

De locatie betreft de Korendijkse Slikken in Goudswaard, gelegen in het Natura 2000-gebied Haringvliet.

Bezwaar

De beschikking is op 6 november 2018 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00531997. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl