Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8292

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen) Veenkoloniën 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, 5.6/2018002130, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen) Veenkoloniën 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

(Verordening POP 3-subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat het wenselijk is subsidieverstrekking ten behoeve van de industriële verwerking van producten - specifiek zetmeelaardappelen -, mogelijk te maken in de regio Veenkoloniën aangezien dit een regio is die landbouweconomisch achterblijft en de verbetering van de kwaliteit van zetmeelaardappelen leidt tot een verbetering van de economische prestaties van deze sector in dit gebied;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen) Veenkoloniën 2018 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 8 november 2018

 

 

 

Artikel 1 Openstelling en subsidieplafond

 • 1.

  De maatregel Fysieke investeringen voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen), zoals opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 9, van de Verordening, wordt opengesteld van maandag 24 september 2018 tot en met vrijdag 21 december 2018 om 17:00 uur.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,-- en bestaat uit € 500.000,-- Europese middelen (ELFPO) en € 500.000,-- provinciale middelen.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

In aanvulling op artikel 1.1 van de Verordening wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  Verordening: Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP 3-subsidies provincie Drenthe)

 • b.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 • c.

  Veenkoloniën: het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde.

 

Artikel 3 Doelgroep

In afwijking van artikel 2.9.2 van de Verordening wordt alleen subsidie verstrekt aan verwerkende bedrijven in de zetmeelaardappel sector, gevestigd in de Veenkoloniën.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen bij de verwerker van zetmeelaardappelen, welke investeringen tot meerwaarde leiden voor zowel de verwerker als de telers van de zetmeelaardappelen door het verhogen van de toegevoegde waarde van de zetmeelaardappelen.

 • 2.

  De investeringen hebben betrekking op de (eerste) toepassingen van nieuwe technieken, producten of processen. Het gaat onder andere om het verbeteren van de ingangscontroles bij de verwerker (zoals beeldherkenning en andere nieuwe technieken) om onder meer de eiwitsamenstelling in de zetmeelaardappelen te kunnen bepalen, met als doel een verdere kwaliteitsverbetering in de zetmeelaardappelen.

 

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN. De aanvraag kan ingediend worden via het webportal op www.snn.nl/pop3.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een volledig, door SNN vertrekt, ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen.

 

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.9.3 van de Verordening wordt subsidie alleen verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • d.

   kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Verordening kunnen de subsidiabele kosten genoemd in lid 1 slechts bestaan uit het kostentype kosten derden.

 

Artikel 7 Hoogte subsidie

Onverminderd artikel 2.9.4 van de Verordening geldt:

 • a.

  de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;

 • b.

  de maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 500.000,--;

 • c.

  geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 40.000,--.

 

Artikel 8 Selectiecriteria, weging en rangschikking

 • 1.

  Gedeputeerde Staten maken voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de selectiecriteria en wegingsfactoren zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.15 van de regeling worden de projecten gerangschikt op volgorde van het aantal behaalde punten, van hoog naar laag.

 • 3.

  In het geval het subsidieplafond zal worden overschreden door een aanvraag waarbij het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond of indien het subsidie-bedrag wordt overschreden door meerdere aanvragen en de onderlinge rangschikking tussen de aanvragen is gelijk, dan kan Gedeputeerde Staten besluiten dat het subsidieplafond wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om de projecten die zorgen voor de overschrijding van het subsidieplafond te subsidiëren.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten stelt een Adviescommissie POP3 in.

 • 5.

  De Adviescommissie POP3 stelt een prioriteitenlijst op door middel van een rangschikking door het toekennen van punten op grond van de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 6.

  Het project scoort bij de puntentoekenning op de selectiecriteria twaalf punten of meer van de maximale twintig punten.

 

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van de Verordening is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van de Verordening is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van de Verordening verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 • 4.

  Indien de investeringen niet plaatsvinden binnen de territoriale begrenzing van het gebied van de Veenkoloniën, dient gemotiveerd te worden waarom de investeringen ten goede komen aan de landbouwers in de Veenkoloniën.

 • 5.

  Indien de investering naar waarschijnlijkheid leidt tot negatieve omgevingseffecten bevat de aanvraag om subsidie een verkenning naar de mogelijke negatieve omgevingseffecten van de investering.

 • 6.

  Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient binnen drie jaar na de subsidiebeschikking te zijn ingediend.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Dit besluit treedt uit werking op 31 december 2023.

 

Bijlage 1 Scoretabel selectiecriteria

In onderstaande tabel staan de vier criteria voor beoordeling uitgewerkt. Voor elk criterium geldt dat er maximaal vijf punten worden toegekend:

 

0 punten: zeer geringe bijdrage

1 punt: geringe bijdrage

2 punten: matige bijdrage

3 punten: voldoende bijdrage

4 punten: goede bijdrage

5 punten: zeer goede bijdrage

 

 

Toelichting

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Hieronder vallen ook de apparatuur en/of machines ter bevordering van innovaties gericht op kwaliteitsverhoging dan wel het creëren van extra toegevoegde waarde en duurzame technieken om tot CO2-reductie te komen bij de verwerking van zetmeelaardappelen. Het verhogen van de meerwaarde van de componenten is essentieel voor de noodzakelijke verbeteringen van de waarde van de zetmeelaardappel en daarmee verbetering van de zetmeelaardappelprijs voor de telers. Naast dat nieuwe producten op basis van de zetmeelaardappel worden ontwikkeld, is voorwaarde dat dit gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologie om tegelijkertijd tot een reductie van energie en watergebruik te komen. Bottle neck in de ontwikkeling van nieuwe productieconcepten is opschaling van laboratorium naar industriële schaal. Om versnelling te bereiken is het noodzakelijk dat investeringen voor de pilot fase versneld uitgevoerd kunnen worden. Naast innovatie is het essentieel dat de verwerkers zich voorbereiden op de maatregelen om te komen tot vergaande reductie van CO2-emissie (klimaatwet). Verder blijkt dat de versnelde afschakeling van Gronings gas en de omschakeling naar andere duurzame energiebronnen voor de verwerkers een extra opgave geeft. Vooruitlopend op een toekomst waar elektrificatie (via wind en zon) voor processen een zekere duurzame optie is dient dit op korte termijn ingevoerd worden. Vooral die processen die nu nog stoom/warmte benutten zijn van belang. Nu eiwit een steeds belangrijker waardevolle component blijkt te zijn voor de zetmeelaardappel is een snelle eiwitbepaling van belang die past in het systeem van ingangscontrole van de geleverde zetmeelaardappel waar nu de onderwatergewicht weging de maat is voor het zetmeelgehalte. Daarnaast is er ook aandacht voor een visuele beoordeling van de (externe) kwaliteit van de aardappel.

 

De investeringen passen binnen artikel 42 VWEU. Het betreft hier de eerste verwerking van landbouwproducten (aardappelen) en dat past binnen artikel 42. In het geval een steunkader passend is, zal er een SANI-melding moeten worden gedaan per aanvraag, vergelijkbaar met LEADER.

 

Artikel 8 Selectiecriteria, weging en rangschikking

Voor deze openstelling wordt gebruik gemaakt van een adviescommissie, in plaats van een investeringslijst. De investeringen die worden verwacht bij deze aanvraag zijn in vergelijking tot de openstelling fysieke investeringen voor de primaire sector moeilijker in een investeringslijst samen te vatten. Vandaar dat een adviescommissie de voorgestelde investeringen binnen de omschrijving van artikel 4 zal beoordelen. In bijlage 1 zijn de selectiecriteria opgenomen.

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl