Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8285

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00

Vaststellen Natuurbeheerplan 2019

Bekendmaking van het besluit van 6 november 2018 - zaaknummer 2018-004299

 

DE PROGRAMMAMANAGER NATUUR EN LANDSCHAP

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Gelderland 2016

Gelet op artikel 3 lid 2 van het Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009

Gelet op het Tweede ondermandaat Programmering PR04/01/01

 

BESLUIT

 

ARTIKEL I.  

 

Gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp Natuurbeheerplan 2019:

 

De plantekst van het Natuurbeheerplan 2019 en de volgende kaarten:

  • Beheertypenkaart 2019

  • Ambitiekaart 2019

  • Investeringskaart 2019

  • Subsidiekaart 2019

  • Leefgebieden agrarisch natuurbeheer 2019

  • Zoekgebied water 2019

 

 

ARTIKEL II.  

 

Vast te stellen de Inspraaknota Natuurbeheerplan 2019.

 

ARTIKEL III.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

TOELICHTING

 

Art. I

De ingediende zienswijzen hebben tot een aantal wijzigingen geleid ten opzichte van het ontwerp-natuurbeheerplan. De belangrijkste wijzigingen worden hier kort toegelicht.

Op verzoek van een aantal beheerders zijn, op lokale schaal, verbeteringen aangebracht in de begrenzing van een aantal natuurbeheertypen, is het natuurbeheertype gewijzigd of zijn percelen ontgrensd of begrensd.

 

Art. II

 

In de inspraaknota zijn alle ingediende zienswijzen samengevat en is de reactie van Gedeputeerde Staten op de zienswijzen verwoord.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

G.J. de Fijter

 

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

Het ontwerp Natuurbeheerplan 2019 heeft van 6 september 2018 tot en met 18 oktober 2018 ter visie gelegen. Hier zijn 36 zienswijzen op binnengekomen. Al de zienswijzen zijn behandeld en beschreven in de “Inspraaknota Natuurbeheerplan 2019”.

Het Natuurbeheerplan Gelderland vormt het subsidiekader voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL 2016 voor het beheer) en de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (RRvG 2016 § 4.9 functieverandering en § 4.8 inrichting). Het Natuurbeheerplan vormt het kader om het beleid van Europa, het Rijk en de provincie te realiseren.

Op de internetpagina http://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan is het Natuurbeheerplan 2019 vanaf 6 november te vinden. De bijhorende kaarten zijn te vinden op de internetpagina http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_natuurbeheerplan

Belanghebbenden kunnen van 8 november 2018 tot en met 20 december 2018 een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl