Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8283

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00

Oproep Provinciale Statenvergadering

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

 

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 10 van het Reglement van Orde;

 

maakt bekend dat de leden van Provinciale Staten zijn opgeroepen voor een vergadering op woensdag

14 november 2018 te 10.00 uur in de statenzaal van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag.

 

Aan de orde komen:

 

Regeling van de werkzaamheden.

Bespreekstukken:

Statenvoorstel tot vaststelling Begroting 2019 inclusief detailuitwerking in PZI, PZG en PZE (7128)

Statenvoorstel tot het verlenen Subsidieverlening Wayland Energie bv Energieweb Glasparel (7130)

Hamerstukken:

Statenvoorstel tot vaststelling planvorming behandelvoorstel motie 813 (7131)

Statenvoorstel tot vaststelling en wijziging Besluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen (7129)

Statenvoorstel tot vaststelling Ontwerp Verordening uitsluitend rcht weg- en tunnelbeheer N434 en overeenkomst met Rijkswaterstaat (7134)

Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding periodieke informaqtievoorziening WbR/Warmtedossier (7133)

Statenvoorstel aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten (7135)

 

Verslag van vorige vergadering(en):

Vaststelling notulen vergadering van Provinciale Staten van 17 oktober 2018

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering over de op de agenda vermelde bespreekstukken in te spreken. Een verzoek om te mogen inspreken moet ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp.

Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW DEN HAAG

statengriffie@pzh.nl

Den Haag, 8 november 2018.

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl