Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8272

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Inhoudsopgave

Provincie Gelderland - Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht – Definitief besluit hogere waarden - Aanleg nieuwe weg / aansluiting A28 Wezep

Besluit hogere waarden

Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht

Aanleg nieuwe weg / aansluiting A28 Wezep

Namens Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland maakt Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 7 november 2018 voor acht woningen in de gemeente Oldebroek een besluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het herziene ontwerpbesluit van 29 juni 2018 wordt in het besluit definitief vastgesteld.

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van de aanleg van een nieuwe weggedeelte, dat in beheer komt van provincie Gelderland. Deze weg is noodzakelijk omdat de gemeente Oldebroek voornemens is een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Inzagetermijn

Het besluit voor de hogere waarden met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 7 november 2018 gedurende zes weken (tot en met 18 december 2018) ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek. Het nieuwe besluit voor de hogere waarden met bijbehorende bijlagen kunt u ook digitaal verkrijgen via:

• https://www.gelderland.nl/Bekendmakingen, onder “Overzicht van de bekendmakingen van de provincie Gelderland” zoeken met kenmerk W.Z17.105799.05;

Via website: https://www.oldebroek.nl/, onder “Bestemmingsplannen in procedure”, en vervolgens klikt u op “bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28”

Rechtsmiddelen

De termijn voor het instellen van beroep tegen het besluit eindigt op 18 december 2018.

Meer informatie over de mogelijkheid om beroep in te stellen is vermeld aan het slot van het besluit.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit voor de hogere waarden is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Zweerman, onder telefoonnummer 024 - 7517819, afdeling Juridisch Advies ODRN.

Wilt u bij correspondentie over de procedure altijd het zaaknummer W.Z17.105799.05 vermelden?

Nijmegen, 6 november 2018 – W.Z17.105799.05

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl