Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8270

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Provincie Overijssel, hernieuwde terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen

Inleiding

De provincie wil medewerking verlenen aan de bouw en het oprichten van een mestverwaardingsinstallatie van Twence, gelegen aan de Almelosestraat 3 in Zenderen. Om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een provinciaal inpassingsplan (pip) voor, dat niet alleen ziet op de mestverwerkingsinstallatie, maar ook op de bestaande stortplaats. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. De provincie doet dit omdat de mestverwaardingsinstallatie veel energie oplevert en de boeren in de regio helpt met het tegengaan van het mestoverschot.

Voor de bouw en het oprichten van een mestverwaardingsinstallatie is eveneens een omgevingsvergunning vereist. Deze omgevingsvergunning is vereist voor het bouwen en het oprichten van een inrichting. Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten besloten om de procedures om te komen tot een inpassingsplan en omgevingsvergunning voor de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen te coördineren op grond van artikel 3.33 Wro.

Wij hebben eerder op 19-9-2018 reeds kennisgegeven van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunning. Mede naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen hebben wij besloten het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunning voor het bouwen en oprichten van de mestverwaardingsinstallatie en de daarop betrekking hebbende stukken opnieuw ter inzage te leggen.

Terinzagelegging

U kunt de stukken inzien van vrijdag 9 november 2018 tot en met donderdag 20 december 2018 tijdens kantooruren op de volgende locatie:

 • 1.

  Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle;

 • 2.

  Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1 in Borne.

Daarnaast zijn de stukken digitaal beschikbaar via de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/.

Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan kunt u tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.ipTwenceZenderen-on02 

Zienswijze

Tijdens de terinzageperiode kan een ieder reageren op het ontwerp-pip en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen.

U kunt uw zienswijze op de volgende manieren kenbaar maken: 

 • 1.

  Schriftelijk: u richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Secretariaat van eenheid RB, Postbus 10078, 8000GB Zwolle

 • 2.

  Per e-mail naar postbus@overijssel.nl

 • 3.

  Mondeling door contact op te nemen met mevrouw E.C. Eggink van de provincie Overijssel, tel. 038 499 8181.

Op uw zienswijze vermeldt u ‘Zienswijze pip en omgevingsvergunning Mestverwaarding Twence Zenderen.’ 

En daarna?

Van alle zienswijzen wordt een zienswijzennotitie gemaakt. In deze notitie staat wat de provincie met uw zienswijze doet. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming van het definitieve inpassingsplan. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats in februari 2019. U ontvangt voor de besluitvorming, digitaal of per post, een kopie van de zienswijzennotitie. 

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op de procedure omtrent de mestverwaardingsinstallatie is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer als gevolg dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.   

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen of vragen over de stukken die ter inzage liggen, kunt u contact opnemen met mevrouw E.C. Eggink van de provincie Overijssel, tel. 038 499 8181.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl