Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8245

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 december 2017, nr. 1012361/1012209, tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit belastinginspecteur, -ontvanger en -deurwaarder Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het besluit waarbij de inspecteur, ontvanger en deurwaarder van provinciale belastingen zijn aangewezen in verband met actualisatie dient te worden vervangen;

 

Gelet op artikel 227a van de Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen:

 

 

Aanwijzingsbesluit belastinginspecteur, -ontvanger en -deurwaarder Noord-Holland 2017

Artikel 1  

Als inspecteur als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onderdeel b, van de Provinciewet, belast met de heffing van provinciale belastingen, wordt aangewezen de sectormanager Financiën.

Artikel 2  

Als ontvanger als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onderdeel c, van de Provinciewet, belast met de invordering van provinciale belastingen, wordt aangewezen de sectormanager Concern Service Centrum.

Artikel 3  

Als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onderdeel e, van de Provinciewet, wordt aangewezen de sectormanager Concern Service Centrum.

Artikel 4  

De in artikel 1 tot en met 3 genoemde functionarissen worden vervangen op grond van de Vervangingsregeling Concernzaken provincie Noord-Holland.

Artikel 5  

Hoofdstuk III van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 50,- niet te boven gaat.

Artikel 6  

Het Attributie- en mandateringsbesluit provinciale belastingen 2006 en de daarin opgenomen Beleids- en uitvoeringsregeling provinciale belastingen 2006 worden ingetrokken.

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit belastinginspecteur, -ontvanger en -deurwaarder Noord-Holland 2017.

Artikel 8  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 5 december 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl