Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8205

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Onderkant 14 te Milsbeek, 2016-0560

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Wet natuurbescherming, besluit

Locatie: Onderkant 14, 6596 MC Milsbeek

Zaaknummer: 2016-0560

Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 november 2018 t/m 19 december 2018 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen .

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.

U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl