Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8177

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2018

Provinciale Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend:

 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2018

 

Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1 Verzoek om informatie of ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een Statenlid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie, waarover de provincie beschikt c.q. kan beschikken;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   inzage in documenten, die niet openbaar zijn.

 • 2.

  Een fractiemedewerker kan namens een Statenlid verzoeken om informatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b. Een dergelijk verzoek van een fractiemedewerker wordt behandeld als ware het van een Statenlid afkomstig.

 • 3.

  Een fractiemedewerker is een persoon die de fractie of fractieleden namens de fractie ondersteunt. De fractievoorzitter meldt bij de Griffie wanneer de fractiemedewerker zijn werkzaamheden voor de fractie begint en eindigt.

 • 4.

  Openbare informatie wordt altijd verstrekt. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de algemeen directeur daarvan in kennis. De algemeen directeur beslist of de gevraagde informatie wordt verstrekt. Indien het informatie betreft waarvoor geheimhouding is opgelegd, wordt hiervan geen afschrift verstrekt, maar wordt deze bij de griffier ter inzage gelegd voor het betreffende lid van Provinciale Staten. De algemeen directeur bevordert dat Gedeputeerde Staten daarbij alle relevante informatie ter inzage geven.

 • 5.

  Een Statenlid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen of moties of andere bijstand. Een fractiemedewerker kan zich namens een Statenlid tot de griffier wenden met een verzoek om bijstand. De griffier behandelt het verzoek van een fractiemedewerker als ware het afkomstig van een Statenlid, tenzij het verzoek betrekking heeft op dossiers waarvoor geheimhouding is opgelegd. In dat geval wendt de griffier zich tot het Statenlid namens wie de informatie gevraagd wordt.

 • 6.

  De bijstand wordt verleend door de griffier of een medewerker van de Griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de Griffie kan worden verleend verzoekt de griffier de algemeen directeur, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent in opdracht van de algemeen directeur bijstand tenzij:

  • a.

   het Statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van Provinciale Staten;

  • b.

   dit het belang van de Provincie Limburg kan schaden.

 • 2.

  De algemeen directeur beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de algemeen directeur dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het Statenlid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  De algemeen directeur verstrekt de betreffende portefeuillehouder desgewenst een afschrift van het verzoek.

 • 5.

  Indien (leden van) Gedeputeerde Staten informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken Statenlid.

Artikel 3 Weigering verzoek om ambtelijke bijstand

Indien het verzoek om informatie of bijstand van een ambtenaar door de algemeen directeur wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een Statenlid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke bijstand, kan hij via de griffier hiervan mededeling doen aan de algemeen directeur.

 • 2.

  Indien overleg met de algemeen directeur niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

 • 3.

  De Commissaris van de Koning kan besluiten de zaak voor te leggen aan het Presidium, alvorens te beslissen.

Hoofdstuk 2 Fractieondersteuning

Artikel 5 Financiële bijdrage

 • 1.

  De fracties als bedoeld in artikel 9 van het Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg, uitgezonderd fracties ontstaan door afsplitsing van de oorspronkelijke fractie na het moment van vaststelling van de verkiezingsuitslag, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Hiertoe behoren ook de kosten van administratieve en secretariële werkzaamheden. Voor dat soort werkzaamheden kan een fractie geen beroep op de Griffie doen.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt € 21.000,-- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 7.800,-- per Statenzetel, op basis van het aantal Statenzetels op het moment van vaststellen van de verkiezingsuitslag. Peildatum voor de genoemde bedragen is 1 januari 2016. Voor beide genoemde bedragen geldt dat deze jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de definitieve consumentenprijsindex alle huishoudens van het voorafgaande jaar.

  Wanneer in enig jaar de fractiesubsidie niet toereikend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bij ontslag van een fractiemedewerker en/of uitzonderlijke kosten bij langdurige ziekte van een fractiemedewerker, dan dient het niet gebruikte deel van de reserve als bedoeld in artikel 8 hiervoor te worden aangewend. Wanneer ook dan de ontvangen subsidies niet toereikend zijn dan kan bij Provinciale Staten, ter attentie van de griffier een gemotiveerd verzoek worden ingediend voor een aanvullende subsidie. Het Presidium beslist op dit verzoek.

Artikel 6 Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  Indien de financiële bijdrage wordt besteed aan rondleidingen aan groepen in het Gouvernement dan gelden de navolgende voorwaarden:

  • a.

   de daadwerkelijke kosten van (bus)vervoer voor het groepsbezoek aan het gouvernement mogen vergoed worden op basis van een factuur van de vervoerder en bij eigen vervoer van de groep op basis van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de Reisregeling binnenland;

  • b.

   de financiële fractiebijdrage mag besteed worden aan het inhuren van een externe spreker voor groepsbezoeken;

  • c.

   de financiële bijdrage mag niet besteed worden aan andere kosten dan die genoemd in het 2e lid, onder a en b van dit artikel;

  • d.

   de kosten voor de rondleiding en ontvangst met koffie en vlaai zijn voor rekening van de provincie (budget Provinciale Staten);

  • e.

   het bezoek aan het Gouvernement vindt plaats op initiatief van een Statenlid, dat daartoe zelf de contacten legt met de betreffende groepering;

  • f.

   de bezoekende groep wordt begeleid door of namens het Statenlid;

  • g.

   de bezoeken worden georganiseerd en vinden plaats conform de afspraken rondleidingen Provincie Limburg.

 • 3.

  Reiskosten voor fractieactiviteiten (vergaderingen, cursussen en dergelijke) mogen uit de financiële bijdrage voor fractieondersteuning vergoed worden tot een hoogte van maximaal:

  • a.

   bij openbaar vervoer of taxi: de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten openbaar vervoer op basis van eerste klasse;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de Reisregeling binnenland.

 • 4.

  de bijdrage mag gebruikt worden ter bekostiging van reiskosten van een Statenlid voor partijactiviteiten (Statenfractie overstijgend) indien naar het oordeel van de Statenfractie het bijwonen van een (landelijke) partijactiviteit functioneel is in de rol van Statenlid.

 • 5.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften die meer bedragen dan € 50,-- per persoon per jaar;

  • d.

   kosten die Statenleden zelf dienen te betalen omdat zij, ter bestrijding van deze kosten, een vaste onkostenvergoeding ontvangen als bedoeld in artikel 2, derde lid Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. Deze vaste onkostenvergoeding dient ter dekking van kosten voor representatie, vakliteratuur, excursies, bureaukosten, contributies en lidmaatschappen, zoals contributies van verenigingen en regionale beroepsverbanden, ontvangsten thuis en zakelijke giften;

  • e.

   kosten, die op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden declarabel zijn;

  • f.

   algemene opleidingen voor Staten- en commissieleden tenzij deze aanvullend zijn op het aanbod van de provincie dan wel inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

 • 6.

  Het Presidium kan nadere regels vaststellen over de wijze waarop de financiële bijdrage al dan niet mag worden besteed.

Artikel 7 Voorschot financiële bijdrage

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, vóór 31 januari van het betreffende kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt. Indien op dat moment het indexcijfer als bedoeld in artikel 5, tweede lid van deze verordening nog niet definitief bekend is, dan wordt het voorschot uitbetaald op basis van het voorlopige indexcijfer. Zodra het definitieve indexcijfer bekend is wordt indien nodig het voorschot aangepast.

 • 2.

  Het voorschot wordt in opdracht van het Presidium door de griffier verrekend met teveel ontvangen of in strijd met artikel 6 bestede voorschotten in voorafgaande jaren.

 • 3.

  In een jaar waarin verkiezingen voor Provinciale Staten plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt vóór 31 januari voor de periode in de lopende Statenperiode en vóór 1 mei voor de periode in de nieuwe Statenperiode.

Artikel 8 Reserve

 • 1.

  Fracties reserveren het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van hun bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in hetzelfde kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 5.

 • 3.

  De reserve blijft na de verkiezingen van Provinciale Staten beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van Provinciale Staten als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

Artikel 9 Verantwoording en controle

 • 1.

  De verantwoording van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning vindt plaats op basis van het kasstelsel.

 • 2.

  Elke fractie legt door middel van het daarvoor aan de fracties aangereikte vastgestelde format verantwoording af aan het Presidium voor 15 maart van het jaar volgende op het kalenderjaar waar de verantwoording betrekking op heeft over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning in dat kalenderjaar. Een fractie die na de verkiezingen niet meer terugkeert in Provinciale Staten, legt deze verantwoording af binnen 2,5 maanden na de installatie van de nieuwe Provinciale Staten. Tegelijkertijd met het indienen van de verantwoording over het voorgaande jaar overlegt elke fractie een ondertekend bewijsstuk waaruit blijkt dat de eigen fractie de fractieverantwoording inclusief de onderliggende stukken goedgekeurd heeft.

 • 3.

  Indien een fractie niet binnen de termijn als bedoeld in het tweede lid aan het Presidium verantwoording aflegt over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door middel van het daarvoor aan de fracties aangereikte vastgestelde format, dan kan het Presidium aan de betreffende fractie een boete opleggen ter hoogte van 10% van de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 5.

 • 4.

  Controle van de verantwoording vindt, in opdracht van het Presidium, plaats door een controller en wordt uiterlijk in de laatste Presidiumvergadering voor het zomerreces van het jaar volgende op het jaar waarover verantwoording is afgelegd aan het Presidium ter besluitvorming voorgelegd. De fracties geven de controller te allen tijde live inzage in de bankgegevens, contracten, afgesloten met de fractiemedewerkers alsmede in de originele betalingsbescheiden (waaronder facturen, bankafschriften, contracten met fractiemedewerkers/-volgers) die als onderbouwing van de verantwoording dienen. De reserve van elke fractie als bedoeld in artikel 8 eerste lid van deze verordening, dient op 31 december van elk jaar op de bankrekening van de fractie aanwezig te zijn. De controller stelt de aanwezigheid daarvan vast aan de hand van live bankafschriften. Alle door de controller in de controle betrokken documenten worden gewaarmerkt. De fracties bewaren de verantwoordingen en alle onderliggende gewaarmerkte documenten voor een periode van 5 jaar en geven de controller desgevraagd opnieuw inzage. De controller rapporteert zijn bevindingen m.b.t. de controle van de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning aan het Presidium. Indien de bevindingen van de controller daartoe aanleiding geven, geeft het Presidium een aanvullende controleopdracht aan de accountant belast met de controle van de jaarrekening. De kosten van een aanvullende controleopdracht komen voor rekening van Provinciale Staten.

 • 5.

  Het Presidium stelt aan de hand van de rapportage van de controller de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. bedoelde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

 • 6.

  De door het Presidium vastgestelde bedragen als bedoeld in het vorige lid worden in een totaaloverzicht over een kalenderjaar gepubliceerd op www.limburg.nl/ProvincialeStaten, met ingang van het kalenderjaar 2010. Daarbij worden ook de meer gespecificeerde verantwoordingen per fractie gepubliceerd.

Artikel 10 Fractiekamers

 • 1.

  Elke fractie als bedoeld in artikel 9 van het Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg heeft recht op een fractiekamer, uitgezonderd fracties ontstaan door afsplitsing van de oorspronkelijke fractie na het moment van vaststelling van de verkiezingsuitslag. De fractiekamers zijn van gelijke grootte, ongeacht de grootte van de fracties en hebben een standaardinrichting.

 • 2.

  Fractiemedewerkers en fractievolgers kunnen gebruik maken van de kopieer- en printfaciliteiten van de provincie.

 • 3.

  Het Presidium c.q. het overleg van de fungerend fractievoorzitters stelt aan het begin van elke Statenperiode in overleg met de fracties vast welke ruimtes (niet zijnde de fractiekamers) in de directe omgeving van de Statenzaal de fracties kunnen gebruiken voor overleg van de fractie voorafgaand aan en tijdens schorsingen van de Statenvergaderingen.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 11 Toepassing Awb

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking bij vaststelling.

 • 2.

  De “Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 6 juli 2017, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2018".

Behoort bij besluit P-18-008 van Provinciale Staten van Limburg d.d. 28 september 2018.

mij bekend,

de griffier

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,

De heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl