Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8161

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van de gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie voor festivals Openstellingsbesluit festivals Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 3.6.4 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen voor festivals?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ontvangen met ingang van 9 november 2018 tot en met 21 november 2018.

 • 2.

  Een aanvraag kan elektronisch of op papier worden ingediend. Elektronische aanvragen worden ingediend via de internetsite www.fryslan.frl door middel van de daar beschikbare aanvraagmodule. Aanvragen op papier worden ingediend bij de provincie Fryslân te Leeuwarden.

 • 3.

  Een aanvraag kan worden aangevuld tot het verstrijken van de in het eerste lid genoemde sluitingsdatum.

 • 4.

  Aanvragen kunnen enkel worden aangevuld na de in het eerste lid genoemde sluitingsdatum voor zover het niet inhoudelijke aanvullingen van de subsidieaanvraag betreft zoals kopie bankafschrift en statuten.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende podiumkunstenfestivals in de gemeente Leeuwarden bedraagt € 800.000,- voor de periode 2019-2020.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende podiumkunstenfestivals in Fryslân buiten de gemeente Leeuwarden bedraagt € 300.000,- voor de periode 2019-2020.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende media-, beeldende kunst- en letterenfestivals bedraagt € 100.000,- voor de periode 2019-2020.

 • 4.

  Subsidie uit een subsidieplafond als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel die na verdeling overeenkomstig artikel 3.6.9 resteert, wordt aangewend voor het hoogst gerangschikte festival dat na rangschikking niet voor subsidie in aanmerking zou komen wegens overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

 • 1.

  De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6.9 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking onder de aanvragen waaraan ten minste 42 punten zijn toegekend.

 • 3.

  De door Gedeputeerde Staten ingestelde kamer festivals van de Adviescommissie Cultuur adviseert over de rangschikking van de aanvragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6.9.

 • 4.

  Op de adviescommissie is het Reglement voor de Adviescommissie Cultuur van toepassing.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit festivals Fryslân en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsydzjeregeling kultuer en mieskip Fryslân zijn te vinden via www.fryslan.frl. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl