Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8154

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp-Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland, bestaande uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, de Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma ruimte. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt, samen met de Leefomgevingstoets (planMER), van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 ter inzage.

 

Raadpleegomgeving Omgevingsbeleid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp-Omgevingsbeleid op 30 oktober 2018 vastgesteld. In het Ontwerp-Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de raadpleegomgeving, te bereiken via www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid.

Redactionele o mzetting bestaand beleid

Het ontwerp-Omgevingsbeleid betreft een redactionele omzetting van bestaande provinciale beleidsdocumenten, zonder inhoudelijke verandering van beleid of regels. Wij zijn benieuwd naar uw zienswijze op de manier waarop wij de bestaande beleidsdocumenten hebben omgezet naar het ontwerp- Omgevingsbeleid, dat digitaal toegankelijk en raadpleegbaar is.

Onderdeel van het ontwerp-Omgevingsbeleid is het ontwerp-Programma Ruimte. Onderdelen uit het bestaande Programma Ruimte zijn geïntegreerd in de ontwerp-Omgevingsvisie. Het ontwerp-Programma Ruimte betreft het resterende deel, dat verder niet is gewijzigd.

Gelijktijdig lopende inspraak procedures

Gelijktijdig met de inspraakprocedure voor het ontwerp-Omgevingsbeleid zijn de ‘ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving’ en de ‘ontwerp Wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor Kantoren en Verstedelijking & Wonen’ ter inzage gelegd. Deze afzonderlijke procedures betreffen inhoudelijke beleidsaanpassingen, die na separate vaststelling in het Omgevingsbeleid worden ingevoegd. Inhoudelijke reacties die deze beleidsonderdelen betreffen zullen we opvatten en behandelen als zienswijzen ingediend in de betreffende inspraakprocedure.

Terinzagelegging

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De ontwikkeling van het provinciale Omgevingsbeleid is hierop afgestemd. De Omgevingsvisie en -verordening doorzoekt u daarom het best in de digitale raadpleegomgeving, te bereiken via www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid.

Om het geven van een zienswijze te vergemakkelijken, bieden wij het ter inzage liggende ontwerp-Omgevingsbeleid aan in de vorm van downloadbare PDF-documenten die u, indien gewenst, ook kunt printen. Deze documenten zijn aanvullend voorzien van een inhoudsopgave en paginanummers.

Het ontwerp-Omgevingsbeleid kunt u hier inzien:

Zienswijzen

Van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 kunnen inwoners van Zuid-Holland en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op het ontwerp-Omgevingsbeleid. Wij verzoeken u daarbij zo precies mogelijk aan te geven op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl. Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provincie Zuid-Holland, team Omgevingsbeleid, Postbus 90602 2509 LP Den Haag.

Vervolg

Provinciale Staten besluiten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over de vaststelling van het Omgevingsbeleid. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Leefomgevingstoets (planMER). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt antwoord op de ingediende zienswijze.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het team Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl, of met ons Klant Contact Centrum, via het telefoonnummer 070 – 441 6622

Op 22 november tussen 10.30 en 12.00 uur staat het team Omgevingsbeleid klaar om uw (technische) vragen met betrekking tot de inspraakprocedure te beantwoorden. Wij vragen u zich vooraf hiervoor aan te melden via omgevingsbeleid@pzh.nl.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl