Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8153

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Terinzagelegging ontwerp-Omgevingsbeleid voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het ontwerp van het provinciale Omgevingsbeleid voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Het ontwerp ligt, samen met de Leefomgevingstoets (planMER), ter inzage vanaf 6 november 2018 tot en met 17 december 2018.

 

Inhoud van de wijziging van beleid en regels

De belangrijkste wijzigingen van het beleid betreffen de volgende onderwerpen: de gezonde leefomgeving; groenblauwe stad; landschap en duurzame landbouw; herstellen en op langere termijn vergroten van de biodiversiteit in Zuid- Holland en de beleving van het landschap en erfgoed.

 

Relatie met het ontwerp-Omgevingsbeleid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 oktober 2018 het ontwerp-Omgevingsbeleid vastgesteld, bestaande uit de ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en het ontwerp-Programma Ruimte. Dit wordt in dezelfde periode ter inzage gelegd. In het ontwerp-Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de raadpleegomgeving, te bereiken via: www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid. Het ontwerp-Omgevingsbeleid betreft een redactionele omzetting van bestaand beleid, zonder inhoudelijke verandering van beleid en regels. Wij verwijzen u naar de afzonderlijke publicatietekst over de terinzagelegging van het ontwerp-Omgevingsbeleid.

 

Omdat het beleid voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving wel inhoudelijk verandert, liggen deze onderdelen van het Omgevingsbeleid afzonderlijk ter inzage.

 

Terinzagelegging

De documenten die ter inzage liggen, kunt u via meerdere kanalen inzien en downloaden:

 

Zienswijzen

Van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 kunnen inwoners van Zuid-Holland en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op de ontwerpwijzigingen van beleid en regels. Wij verzoeken u daarbij zo precies mogelijk aan te geven op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft.

 

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl. Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provincie Zuid-Holland, team Omgevingsbeleid, Postbus 90602 2509 LP Den Haag.

 

Vervolg

Provinciale Staten besluiten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over de vaststelling van het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving van het Omgevingsbeleid. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Leefomgevingstoets (planMER). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt antwoord op de ingediende zienswijze. Na de vaststelling worden deze onderdelen ingevoegd bij het totale Omgevingsbeleid.

 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het team Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl, of met ons Klant Contact Centrum, via het telefoonnummer 070 – 441 6622

Op 22 november tussen 10.30 en 12.00 uur staat het team Omgevingsbeleid klaar om uw (technische) vragen met betrekking tot de inspraakprocedure te beantwoorden. Wij vragen u zich vooraf hiervoor aan te melden via omgevingsbeleid@pzh.nl.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl