Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8141

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening burgerinitiatief Provincie Limburg 2018

Provinciale Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend:

 

Verordening burgerinitiatief provincie Limburg 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een Statenvoorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten.

Artikel 2 Ontvankelijkheid verzoek

 • 1.

  Provinciale Staten plaatsen een burgerinitiatief op de agenda van hun vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Een verzoek is niet ontvankelijk indien het:

  • a.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • b.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigde

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen van de Provincie Limburg en andere direct belanghebbenden die 15 jaar en ouder zijn op de dag van indiening van het verzoek inclusief Statenvoorstel.

 • 2.

  Voor de beoordeling of iemand belanghebbende is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Onderwerp burgerinitiatief

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het provinciaal bestuur;

  • b.

   een vraag over het provinciaal beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het provinciebestuur, of

  • e.

   een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatief door Provinciale Staten een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.

 • 2.

  Een burgerinitiatief dat valt onder de bevoegdheid van het provinciaal bestuur, maar niet behoort tot de bevoegdheid van Provinciale Staten, zal door Provinciale Staten, eventueel vergezeld van een advies, worden doorgezonden naar het Gedeputeerde Staten of naar de Commissaris van de Koning in de hoedanigheid van portefeuillehouder.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning zullen een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 van dit artikel behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5 Vereisten verzoek burgerinitiatief

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten. Deze stuurt het verzoek, na check op ontvankelijkheid, direct door naar Provinciale Staten.

 • 2.

  Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   een Statenvoorstel in het voor Provinciale Staten gebruikelijke format met daarin een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief, een toelichting op het burgerinitiatief en een ontwerpbesluit;

  • b.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum, de handtekening(en) en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) van de initiatiefnemer(s);

  • c.

   een lijst met achternamen, voornamen, adressen, geboortedata, handtekeningen en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) van minimaal 1.500 ingezetenen en/of anderszins direct belanghebbenden die het verzoek ondersteunen en die de leeftijd van 15 jaar of ouder hebben bereikt op de datum van indiening van het verzoek.

Artikel 6 Behandeling burgerinitiatief

 • 1.

  Indien het burgerinitiatief voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5 beslissen Provinciale Staten, behoudens spoedeisende omstandigheden, in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief of het voor inhoudelijke behandeling wordt geagendeerd voor een van de eerstvolgende vergaderingen van Provinciale Staten, met een al dan niet daaraan voorafgaande behandeling in een Statencommissie.

 • 2.

  De voorzitter van de betreffende Statencommissie en die van Provinciale Staten nodigt de initiatiefnemer uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief inhoudelijk is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergaderingen de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel spreektijd de initiatiefnemer hiervoor krijgt toegewezen.

 • 3.

  Zo spoedig mogelijk nadat Provinciale Staten over het burgerinitiatief een besluit hebben genomen, wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

Artikel 7 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist het Presidium.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  De Verordening Burgerinitiatief Provincie Limburg 2015, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening burgerinitiatief provincie Limburg 2018”.

Behoort bij besluit P-18-008 van Provinciale Staten van Limburg d.d. 28 september 2018.

mij bekend,

de griffier

de secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,

De heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl