Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 8129Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 8 november 2018 op de locatie Houtmaatweg 9 in Heng

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij eenmelding vuurwerkevenement op 8 november 2018 op de locatie Houtmaatweg 9 in Heng hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 8 november 2018 op de locatie Houtmaatweg 9 in Heng.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.