Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8125

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning provincie Limburg 2018

Provinciale Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend:

 

Verordening afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning provincie Limburg 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening worden verstaan onder:

 • a.

  gesprekken: afstemmingsgesprekken;

 • b.

  afstemmingsgesprekken: jaarlijkse gesprekken tussen de commissie en de Commissaris van de Koning tijdens de zittingsperiode van de Commissaris van de Koning, onder meer aan de hand van de profielschets, gebruikt bij de werving van de Commissaris van de Koning, ter evaluatie en met het oog op een herbenoeming van de Commissaris van de Koning;

 • c.

  Commissie: de Commissie Afstemmingsgesprekken, die door Provinciale Staten benoemd is met het oog op het voeren van de afstemmingsgesprekken.

Artikel 2 Algemene bepalingen

De Commissie Afstemmingsgesprekken is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

Artikel 3 Procedure

 • 1.

  De griffier agendeert en organiseert de gesprekken en draagt zorg voor het tijdig verzenden van de oproep.

 • 2.

  De griffier bewaart alle bescheiden. Na het aftreden of overlijden van de Commissaris van de Koning vernietigt de griffier alle verslagen en overige bescheiden van de commissie die betrekking hebben op de vertrokkene of overledene.

 • 3.

  De griffier maakt de planning van de gesprekken en stemt deze af op andere relevante procedures.

Artikel 4 Samenstelling commissie en werkwijze

 • 1.

  De commissie bestaat uit de leden van het Presidium en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Presidium. Het Presidium kan besluiten een deel van de Presidiumleden af te vaardigen in de commissie.

 • 2.

  De commissie kent geen plaatsvervangers.

 • 3.

  De commissie laat zich bijstaan door de griffier en/of de plaatsvervangend griffier.

 • 4.

  De commissie kan zich ten behoeve van input voor de gesprekken laten informeren door gedeputeerden, de provinciesecretaris, de griffier en de Kabinetschef van de provincie Limburg en eventueel, na overleg met de Commissaris van de Koning, met derden.

 • 5.

  Zowel de commissieleden als de Commissaris van de Koning kunnen agendapunten inbrengen.

 • 6.

  Uitgangspunt voor de gesprekken is de profielschets, waarmee de Commissaris van de Koning geworven is. Met instemming van de commissie en de Commissaris van de Koning kunnen daaraan afstemmingspunten worden toegevoegd.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering en in elk gesprek, met toepassing van artikel 25, lid 2 Provinciewet geheimhouding op over het verhandelde en de verslagen.

 • 2.

  De geheimhouding geldt ook voor de Commissaris van de Koning.

 • 3.

  De commissie legt aan Provinciale Staten geheimhouding op als de commissie in het kader van de procedure van herbenoeming informatie uit de commissie aan Provinciale Staten overlegt. Het is de commissie niet toegestaan informatie aan Provinciale Staten te overleggen als de Commissaris van de Koning zich daartegen verzet. In dat geval brengt de commissie dit feit alsmede de informatie waar de weigering betrekking op heeft ter kennis van de Minister.

Artikel 6 Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het verslag van de commissievergaderingen en de gesprekken. Dit verslag bevat zowel de gesprekspunten als de gemaakte afspraken.

 • 2.

  Indien leden van de commissie of de Commissaris van de Koning zich niet met het vastgestelde verslag of delen daarvan kunnen verenigen worden deze opvattingen aan het verslag gehecht.

 • 3.

  In principe wordt het verslag ter kennis van de Minister gebracht.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  De verordening Afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning provincie Limburg 2018”.

   

Behoort bij besluit P-18-008 van Provinciale Staten van Limburg d.d. 28 september 2018.

mij bekend,

de griffier

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,

De heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl