Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 8124Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent innovatie en modernisering Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven provincie Groningen 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 30 oktober 2018, nr. A.15, afdeling ECP, dossiernummer K12485 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat ondernemers in de biologische sectoren in de komende jaren extra kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Gelet op de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, zoals door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vastgesteld op 3 april 2018 (Provinciaal blad nr. 2644, d.d. 12 april 2018);

 

BESLUITEN

 

 • I.

  Open te stellen: de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven', als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 van provincie Groningen.

 • II.

  De openstelling te laten gelden voor het tijdvak van 12 november 2018 van 09.00 uur tot en met 14 december 2018 tot 17.00 uur.

 • III.

  Het subsidieplafond vast te stellen op € 1.500.000,00 samengesteld uit € 750.000,00 Europese middelen (ELFPO) en € 750.000,00 provinciale middelen.

 • IV.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

 

Artikel 1 Definitie

In aanvulling op het gestelde in artikel 1.1. van de Regeling wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  Regeling: Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, zoals door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vastgesteld op 3 april 2018;

 • b.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • c.

  Biologische landbouwbedrijven: Bedrijven met een geheel of gedeeltelijke biologische bedrijfsvoering die beschikken over SKAL certificaat of een SKAL registratiebevestiging met bijbehorend SKAL nummer.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze openstelling kan worden aangevraagd door biologische landbouwbedrijven.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die geplaatst/gebruikt worden in de provincie Groningen. Als uitwerking van artikel 2.2.1. van de Regeling wordt alleen subsidie verstrekt voor de investeringen genoemd in de bijlage, behorende bij dit openstellingsbesluit, en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteiten.

Artikel 4 Aanvraag

Onverminderd de artikelen 1.7 van de Regeling geldt:

 • a.

  een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN door middel van een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl/pop3;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een volledig, door SNN verstrekt, ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen;

 • c.

  per landbouwbedrijf kan op grond van dit openstellingsbesluit slechts één keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Regeling wordt subsidie alleen verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Regeling kunnen de subsidiabele kosten genoemd in het eerste lid slechts bestaan uit het volgende kostentype:

  • a.

   kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overlegd.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Regeling geldt:

 • a.

  de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;

 • b.

  de maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000,00;

 • c.

  geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,00.

Artikel 7 Rangschikking en selectie

 • 1.

  Voor de rangschikking bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.2.5 van de Regeling, hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de investeringslijst zoals opgenomen in de bijlage 1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

 • 2.

  In het geval het subsidieplafond zal worden overschreden door een aanvraag waarbij het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond, dan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten dat het subsidieplafond wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om het project dat zorgt of de projecten die zorgen voor de overschrijding van het subsidieplafond te subsidiëren.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van de Regeling verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 • 4.

  In afwijking van de Regeling dient de investering binnen twee jaar na ontvangst van de beschikking te zijn voltooid.

 • 5.

  De aanvrager dient op het moment van aanvragen te beschikken over een SKAL certificaat of SKAL registratie bevestiging met bijbehorend SKAL nummer.

 • 6.

  De investeringen moeten gebruikt/geplaatst worden in de provincie Groningen.

 • 7.

  In aanvulling op artikel 1.17 lid 1 sub d van de Regeling dienen zowel de investering als de SKAL licentie minimaal drie jaar in stand gehouden te worden.

 

 • V.

  Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

   

 • VI.

  Citeertitel

  Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven provincie Groningen 2018.

 

Groningen, 30 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

S. Faber, secretaris.

Bijlage 1 Investeringslijst van fysieke investeringen gericht op innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven provincie Groningen

 

 

Investering

Toelichting en subsidiabele kosten

score

1

Machine voor mechanische onkruidbestrijding/loof behandeling

Subsidiabel:

 • -

  Schoffeltuig

 • -

  Frees voor onkruidbestrijding

 • -

  Wiedeg

 • -

  Wiedbed

 • -

  Onkruidbrander

 • -

  Onkruidsnijder

 • -

  Sensor gestuurde onkruidbestrijding

 • -

  Looftrekker

 • -

  Wortelsnijder

 • -

  GPS systeem i.c.m. bovenstaande investering(en) in deze categorie

 • -

  Installatiekosten van bovenstaande investeringen

10

2

Machine voor grondbewerking

Subsidiabel:

 • -

  Machine voor strokenteelt, zoals strokenfrees of strokenploeg

 • -

  Machine voor in- en verwerken van gewasresten/groenbemesters (bijv: klepelmaaier)

 • -

  Zaaibedbereider

 • -

  Ekoploeg

 • -

  Machine voor niet-kerende grondbewerking

 • -

  GPS systeem i.c.m. bovenstaande investering(en) in deze categorie

 • -

  Installatiekosten van bovenstaande investeringen

 

9

3

Zaai- en planttechnieken

Subsidiabel:

 • -

  Precisie plantmachine

 • -

  Precisie zaaimachine

 • -

  Doorzaaimachine

 • -

  GPS systeem i.c.m. bovenstaande investering(en) in deze categorie

 • -

  Installatiekosten van bovenstaande investeringen

 

8

4

Machines voor verwerking (eigen) krachtvoer

Subsidiabel:

 • -

  Machine voor reinigen gewassen, zoals een bietenreiniger

 • -

  Machine/installatie om producten mee te bewerken, zoals malen, pletten of snijden

 • -

  Installatie/opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

Niet subsidiabel:

 • -

  Voermengwagen of machines voor het uitkuilen en verwerken van ruwvoer

 • -

  Opslag van ruwvoer, zoals sleufsilo's en kuilplaten

 

7

5

Bemestingstechnieken

 

Subsidiabel:

 • -

  Machine voor toediening rijenbemesting

 • -

  Machine voor toediening granulaat

 • -

  GPS systeem i.c.m. bovenstaande investering(en) in deze categorie

 • -

  Installatiekosten van bovenstaande investeringen

 

6

6

Machines voor rijpaden

Subsidiabel:

 • -

  Aanpassingskosten voor tractoren/machines om te kunnen werken met vaste rijpaden

 • -

  Machines voor het aanwenden van dierlijke mest i.c.m. het werken met rijpaden

 • -

  GPS systeem i.c.m. met bovenstaande investering

 

Niet subsidiabel:

 • -

  Aanschaf van tractoren, (zelfrijdende) oogstmachines en machines anders dan op deze investeringslijst vermeld

 

8

7

Huisvesting en dierenwelzijn

Subsidiabel:

 • -

  Investeringen voor het mogelijk maken van weidegang, zoals een weidepoort, afrasteringsmateriaal, drink- en voervoorzieningen en kavelpaden. Bij de aanvraag moet aangetoond kunnen worden dat er weidegang toegepast wordt/gaat worden en dient er middels een plattegrond aangegeven te worden waar de investeringen worden geplaatst of aangelegd

 • -

  Aanpassingskosten huisvesting zodat wordt voldaan aan de SKAL richtlijnen, zoals vergroten oppervlakte dichte vloer

 • -

  Investering ter stimulering van het dierenwelzijn, zoals een graandoseersysteem ter voorkoming van pikken bij pluimvee. Investeringen moeten aantoonbaar een positieve bijdrage leveren aan het dierenwelzijn

Niet subsidiabel:

 • -

  Nieuwbouw en/of uitbreidingsinvesteringen van bestaande huisvesting waarmee het totaal aantal dieren toeneemt op het bedrijf is niet subsidiabel

8

8

Machines voor de teelt van hop

Subsidiabel:

 • -

  Machines voor het oogsten van hop

 • -

  Machines voor het verwerken van hop

 • -

  Investeringen in installaties/onderdelen die (aantoonbaar) benodigd zijn voor de teelt van hop

7

9

Machines voor inpakken en verwerken landbouwproducten

 • -

  Machines voor het inpakken en/of verwerken van (eigen) landbouwproducten. Voorwaarde is dat het product een landbouwproduct blijft en dat het gaat om de eerste handel in producten

8

10

Machines voor beregening

 • -

  Machines voor het (elektrisch) beregenen van gewassen

 • -

  Investeringen in de aanleg van watertoevoer, anders dan oppervlakte water

 • -

  Installatie/opbouwkosten van bovenstaande investeringen

6

Toelichting bij het Openstellingsbesluit

 

Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee we biologische landbouwbedrijven willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Vervangingsinvesteringen zijn op basis van de Regeling niet subsidiabel.

 

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een lijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van biologische landbouwers. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur van de provincie. Hierbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten en argumenten:

 • -

  De regeling is uitsluitend voor biologische landbouwers bedoeld. Hiermee wil de provincie Groningen inzetten op minder gebruik van chemie en meer gebruik van mechanische hulpmiddelen.

 • -

  De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van mechanische onkruidbestrijding. Sensor- en camera aansturing worden steeds nauwkeuriger, waardoor er fors minder arbeid nodig is in het veld.

 • -

  Er zijn bedrijven die zowel gangbare als biologische gewassen verbouwen. De machines zullen dan ook breder worden ingezet dan alleen het biologische bouwplan, waardoor er minder chemie gebruikt zal worden.

 • -

  De biologische landbouw is erg actief bezig met het sluiten van kringlopen. Om die reden zijn zaken zoals machines voor verwerking van (eigen) krachtvoer of landbouwproducten opgenomen.

 • -

  Hop is een specifieke teelt waarbij de vraag naar biologische hop sterk is toegenomen. Om hier een stimulans aan te geven is deze categorie opgenomen op de investeringslijst. De teelt is er nu zeer beperkt en er zijn veel nieuwe technieken beschikbaar. Met deze regeling kunnen telers investeren in deze innovatieve teeltsystemen.

 • -

  Machines voor beregening zijn opgenomen, omdat het bouwplan van biologische telers vaak anders is dan die van gangbare boeren. Hierdoor worden gewassen zoals bijvoorbeeld conserven, peen, spinazie, etc. vaker ingezet om tot een goede vruchtwisseling te komen. Deze gewassen zijn erg droogte gevoelig en daarom is beregenen noodzakelijk. Door deze categorie op te nemen willen wij een drempel voor boeren wegnemen, waardoor men makkelijker omschakelt naar biologisch en hierdoor minder chemie gebruikt. Om te zorgen dat er niet geïnvesteerd wordt in installaties met een verbrandingsmotor is er bewust gekozen om elektrische installaties op te nemen op de investeringslijst.

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de zoals opgenomen in de bijlage. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

 

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

 • het minimale subsidiebedrag per aanvraag is € 10.000,00, maximaal kan € 100.000,00 subsidie worden aangevraagd;

 • subsidiepercentage is 40%;

 • investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,00 te bedragen;

 • 10 categorieën subsidiabele maatregelen;

 • een agrariër kan één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen);

 • aanvrager mag geen kosten hebben gemaakt of verplichtingen zijn aangegaan voor indiening van de aanvraag. Het tekenen van een offerte wordt gezien als het aangaan van een verplichting;

 • totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel is € 1.500.000,00;

 • bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

 • mogelijkheid indienen eindigt op vrijdag 14 december 2018 om 17.00 uur.