Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8046

Gepubliceerd op 6 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Provincie Zeeland – Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 21 september 2018 het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Voortzetting van het voorgaande beleid is het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaatadaptatie. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 heeft een wettelijke basis op basis van de Wet ruimtelijke ordening (art. 2.2), Wet Milieubeheer (art.4.9), Waterwet (art. 4.4) en Planwet verkeer en vervoer (art. 5).

 

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden de bestaande verordeningen op het gebied van ruimte, milieu, water, wegen- en vaarwegen, natuur, distelbeheer, landschap en ontgrondingen samengevoegd. De voorgaande verordeningen zijn ingetrokken. De bestaande regels zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen. Op ondergeschikte punten zijn de bestaande regels herzien. Het betreft onder meer het schrappen en/of actualiseren van verouderde regels, verbeteringen, herstel van fouten. Slechts op beperkte onderdelen, voortvloeiend uit het Omgevingsplan Zeeland 2018, zijn nieuwe regels toegevoegd of bestaande regels aangepast. Het betreft onder andere de volgende onderdelen: uitbreidingsruimte kleinschalige bedrijventerreinen, mogelijkheden voor windenergie, mogelijkheden voor zonne-energie, vertaling van de kustvisie voor wat betreft verblijfsrecreatie, en bebouwingmogelijkheden van de stranden, regels verhuurplicht recreatiewoningen in de vorm van centraal bedrijfsmatige exploitatie, ligplaatsen in jachthavens, uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij, verruiming mogelijkheden plaatsen borden, spandoeken en informatiezuilen.

 

De documenten zijn te raadplegen op de provinciale website www.zeeland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatienummers zijn voor het Omgevingsplan Zeeland 2018 NL.IMRO.9929.SVOmgPlan2018-VA01 en voor de Omgevingsverordening Zeeland 2018 NL.IMRO.9929.OVOmgPlan2018-VA01.  De documenten kunnen tijdens kantooruren worden ingezien in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

 

Beoordeling zienswijzen

Het ontwerp van het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 2018 hebben van vanaf 26 april 2018 tot en met 20 juni 2018 ter visie gelegen ten behoeve van inspraak. Gedurende deze periode zijn er 49 zienswijzen ingekomen. Gedeputeerde Staten hebben de ingekomen zienswijzen afgewogen en van een reactie voorzien in de Antwoordnota Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

 

Gewijzigde vaststelling

Er is sprake van een gewijzigde vaststelling ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerp Omgevingsplan 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018. Naast wijzigingen vanwege ingekomen reacties zijn er ook ambtshalve wijzingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de Antwoordnota Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Verordening Zeeland 2018 van 14 augustus 2018. Als gevolg van een amendement is er een aanpassing gedaan aan de tekst van artikel 12.2 Strandzonering van de omgevingsverordening. Het betreft een verduidelijking van de tekst.

 

Inwerkingtreding

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 treden in werking op de dag na publicatie.

 

Geen mogelijkheid van beroep

Tegen de inhoud van het Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 kan geen beroep worden aangetekend.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.R.F. de Keijzer telefonisch bereikbaar op 0118-631774 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl.

 

Middelburg, 6 november 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl