Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8041

Gepubliceerd op 6 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 oktober 2018, nummer 18925830, houdende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten d.d. 9 mei 2017, kenmerk 17009151 Provinciaal Blad 2017, nummer 2819.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 20 oktober 2018, nummer 18925830;

 • gelet op de Omgevingsverordening Zeeland 2018, vastgesteld door provinciale staten op 21 september 2018;

 • gelet op artikel 158 Provinciewet;

 • gelet op artikel 10:3 en artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017:

 

Artikel I  

 • 1.

  Aan artikel 1 wordt een nieuw tweede lid toegevoegde luidende:

  • 2.

   Gedeputeerde staten verlenen toestemming tot de uitoefening in hun naam van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 en daarmee samenhangende procedures, aan de directeur Programma’s en projecten, alsmede aan alle functionarissen die op grond van de bij dit besluit behorende bijlage mandaat hebben voor de uitvoering van de Wegenverordening Zeeland 2010, de verordening Wet Natuurbescherming 2017, de Waterverordening Zeeland, Ontgrondingenverordening, de Landschapsverordening Zeeland 2001, de Distelverordening 2010, de Provinciale Milieuverordening Zeelanden, de Verordening ruimte provincie Zeeland en/of mandaat hebben voor de voorbereiding van besluiten op grond van deze verordeningen in samenhang met de daarbij behorende regelgeving, en/of mandaat hebben voor vertegenwoordiging in daarmee samenhangende bezwaar- en beroepsprocedures. Dit mandaat betreft niet bevoegdheden die door gedeputeerde staten zijn opgedragen aan uitvoeringsorganisaties, zoals de RUD Zeeland.

 • 2.

  Artikel 1 tweede lid (oud) wordt vernummerd naar derde lid.

 • 3.

  Artikel 1 derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • 3.

   De uitoefening van een in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 30 oktober 2018.

drs. J.J.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 6 november 2018,

de secretaris, A.W. Smit


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl