Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8040

Gepubliceerd op 6 november 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende wijziging tarieventabel Legesverordening provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 september 2018, nummer 18923578 , houdende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018.

 

Provinciale staten van Zeeland,

  • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 14 augustus 2018, nummer 18021155;

  • overwegende dat in verband met de vaststelling van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 aanpassing behoeft;

  • gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018:

 

Artikel I  

De tekst in onderdeel ‘2. Sector Verkeer en vervoer’ van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 wordt gewijzigd en komt te luiden:

2. Sector Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

 

 

 

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsverordening Zeeland 2018

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

 

 

 

2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel gestelde

 

 

 

 

 

 

2.2.2

een ontheffing van:

  • a.

    de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen; en

  • b.

    de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepaling;

uitsluitend voor zover daarbij sprake is van een overbrugging/overkluizing

 

 

 

 

 

 

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Zeeland van 21 september 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

Drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven 6 november 2018

De secretaris, A.W. Smit


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl