Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8009Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 23 oktober 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Het subsidieplafond van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018 wordt voor het jaar 2018 opgehoogd van € 300.000 naar € 350.000.

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

   

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018 gewijzigd:

   

  3.

  CULT

  SUB

  Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018

  € 350.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA