Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 7962Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 23 oktober 2018 hebben vastgesteld:

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE SUBSIDIEREGELS COÖPERATIEVE ENERGIEPROJECTEN 2018-2019

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019

De Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), derde lid, luidende:

   

  ‘Energiecoöperatie: juridische entiteit, ingeschreven bij KvK, maar niet noodzakelijkerwijs een coöperatie, die optreedt als initiatiefnemer, projectontwikkelaar, financier, exploitant en/of eigenaar van een installatie en waarvan het primaire doel de verduurzaming van de energievoorziening is. In de organisatie zijn burgers de belangrijkste dragers en ligt de zeggenschap bij de leden.’

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Energiecoöperatie: juridische entiteit, ingeschreven bij KvK als coöperatie, die optreedt als exploitant en/of eigenaar van een produktie-installatie, initiatiefnemer, projectontwikkelaar of financier en waarvan het primaire doel de verduurzaming van de energievoorziening is. In de organisatie zijn burgers de belangrijkste dragers en ligt de zeggenschap bij de leden.’

   

 • B.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), vierde lid, luidende:

   

  ‘Energieproject: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat, waarin een energiecoöperatie samen met de lokale gemeenschap werkt aan energiebesparing en/of lokale duurzame energieopwekking.’

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Energieproject: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan de voorbereiding van een project, gericht op energiebesparing en/of lokale duurzame energieopwekking.’

   

 • C.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), zesde lid, luidende:

   

  ‘ICA: International Co-operative Alliance. Steller verklaring coöperatieve identiteit, samengevat in 7 coöperatieve principes: open en vrijwillig lidmaatschap, democratische controle door de leden, economische participatie van de leden, autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties en engagement voor de gemeenschap (zie ook https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles).’

   

  wordt vervangen door:

  ‘ICA: International Co-operative Alliance. Het ICA heeft de verklaring coöperatieve identiteit opgesteld, die kan worden samengevat in 7 coöperatieve principes: open en vrijwillig lidmaatschap, democratische controle door de leden, economische participatie van de leden, autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties en engagement voor de gemeenschap (zie voor een nadere toelichting/ uitwerking van deze principes https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles).’

   

 • D.

  Artikel 2 (Doelstelling van de regeling), tweede alinea, luidende:

   

  ‘Gedeputeerde Staten willen energiecoöperaties ondersteunen bij het tot uitvoering laten komen van lokale energieprojecten. Het kan daarbij ook gaan om vanuit de asbestdakenproblematiek geïnitieerde coöperatieve energieprojecten. De ondersteuning is erop gericht om meer draagvlak te ontwikkelen, kennis over (duurzame) energie en professionaliteit te vergroten en de eerste kosten in de projectvoorbereiding mede te dragen. Dit leidt tot een toename van de slagingskans van lokale energieprojecten, nu en in de toekomst. Doordat energiecoöperaties de revenuen van de projecten investeren in de eigen samenleving, dragen zij bovendien bij aan de lokale economie en maatschappelijke cohesie.’

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Gedeputeerde Staten willen energiecoöperaties ondersteunen bij het starten van lokale energieprojecten. Het kan daarbij ook gaan om vanuit de asbestdakenproblematiek geïnitieerde coöperatieve energieprojecten. De ondersteuning is erop gericht om meer draagvlak te ontwikkelen, kennis over (duurzame) energie en professionaliteit te vergroten en de kosten van het energieproject mede te dragen. Dit moet leiden tot een toename van de slagingskans van projecten op het vlak van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking, nu en in de toekomst. Doordat energiecoöperaties de revenuen van de projecten investeren in de eigen samenleving, dragen zij bovendien bij aan de lokale economie en maatschappelijke cohesie.’

   

 • E.

  Artikel 5 (Subsidiecriteria), eerste lid, derde gedachtestreep, luidende:

   

  • ‘-

   idee ontwikkeling en voorbereiding van het energieproject.’

 • wordt vervangen door:

   

  • ‘-

   idee ontwikkeling ten behoeve van het energieproject.’

 • F.

  Artikel 5 (Subsidiecriteria):

   

  toevoegen nieuw lid:

   

  • ‘3.

   Een energiecoöperatie kan ten hoogste twee keer een subsidie ontvangen binnen deze regeling tot het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 9.’

 • G.

  Artikel 6 (Verplichtingen subsidieontvanger), vierde lid, luidende:

   

  ‘Subsidieontvanger streeft het gedachtegoed van de ICA na.’

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Subsidieontvanger streeft het gedachtegoed van de 7 principes van de ICA na.’

   

 • H.

  Artikel 7 (Afwijzingsgronden), onder e, luidende:

   

  ‘reeds eerder aan de aanvrager binnen deze regeling een subsidie is verstrekt, dan wel de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;’

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘aanvrager in het kader van deze regeling reeds het maximale subsidiebedrag heeft ontvangen zoals gesteld in artikel 9;’

   

 • I.

  Artikel 7 (Afwijzingsgronden), onder f wordt vernummerd naar onder g. en onder f (nieuw) komt als volgt te luiden:

   

  • ‘f.

   de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert ter hoogte van het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 9, waardoor middels subsidieverstrekking binnen deze regeling het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 9 wordt overschreden;’

 • J.

  Artikel 10:

  ‘Niet subsidiabele kosten

  Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • a.

   bouw- en verbouwkosten;

  • b.

   consumptieve kosten;

  • c.

   aflossingskosten;

  • d.

   exploitatiekosten.’

 • wordt vervangen door:

  ‘Subsidiabele kosten

  Uitsluitend de volgende kosten zijn subsidiabel:

  • a.

   notariskosten gericht op de oprichting van de energiecoöperatie en andere oprichtingskosten, voor zover deze zijn gemaakt tot 1 jaar voor de subsidie aanvraag (datum ontvangst) en tot een maximum van € 1.250;

  • b.

   kosten van activiteiten die bijdragen aan de verankering van de energiecoöperatie binnen de gemeente/lokale gemeenschap te weten;

   • -

    websiteontwerp en hosting,

   • -

    organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, uitgezonderd consumptieve kosten,

   • -

    PR en informatieverstrekking;

  • c.

   kosten van activiteiten gericht op de toename van kennis over energieprojecten en het managen daarvan, te weten;

   • -

    projectmanagement,

   • -

    advieskosten van inhoudsdeskundigen voor:

    • administratieve en organisatorische inrichting,

    • asbestinventarisatie en –saneringsadvies,

    • (bouw)technische vraagstukken,

    • juridische, fiscale en financiële vraagstukken,

    • planologische vraagstukken in relatie tot vergunningstrajecten;

  • d.

   kosten voor idee ontwikkeling ten behoeve van het energieproject, te weten:

   • -

    vooronderzoek idee, haalbaarheidsstudie, (voorbereiding van) een businesscase,

   • -

    notarieel advies en het laten opstellen van aktes, uitgezonderd de oprichtingsakte van de energiecoöperatie waarop lid a van toepassing is;

   • -

    hulpmiddelen ten behoeve van registratie en administratie;

   • -

    voorbereiding van de vergunningsaanvraag;

   • -

    voorbereiding van het inkooptraject.’

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 (PB. nr. 1642, 2 maart 2018) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van de gewijzigde Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 (PB. nr. 1642, 2 maart 2018).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA