Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 7960Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn Overslagbedrijf Haven Born B.V., Trierveldweg 2, 6121 PC Born

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: tijdelijk bouwwerk portiersloge

Locatie: Overslagbedrijf Haven Born B.V., Trierveldweg 2, 6121 PC Born

Datum besluit: 23 oktober 2018

Zaaknummer: 2018-205601

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12