Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7567

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte

 

Besluit van de directeur-secretaris van provincie Drenthe van 8 oktober 2018, kenmerk 2018001618, tot bekendmaking van zijn besluit tot vaststelling van de Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte

 

ondergetekende, mr. L. Maarleveld, directeur-secretaris a.i. in de provincie Drenthe;

 

gelet op onder meer de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2018;

 

 

BESLUIT:

 

 

 • 1.

  vast te stellen als bijlage bij dit besluit gevoegde Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte;

 

 • 2.

  per datum inwerkingtreding van dit besluit, alle eerdere besluiten over de vaststelling van de Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit en het Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte in te trekken;

 

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op 15 oktober 2018.

 

 

directeur-secretaris voornoemd,

 

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven 12 oktober 2018

 

BIJLAGE

 

 

Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit

 

I. ALGEMEEN

 

Vooraf

Overal waar in deze instructies termen staan als 'hij' of 'zijn' kan natuurlijk ook worden gelezen 'zij' of 'haar'.

 

Ambtelijk mandaat

In het Organisatiebesluit is een ambtelijk mandaat opgenomen, waardoor Gedeputeerde Staten (GS) niet alle beslissingen zelf hoeven te nemen. Bepaalde, vooral routinematige besluiten kunnen worden genomen door gemandateerden. Dit ambtelijke mandaat heeft gevolgen voor de ondertekening van stukken. In deze Instructies wordt uitgelegd hoe en door wie stukken moeten worden ondertekend.

 

Begrenzing beslissingsbevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen

Het komt voor dat op zich routinematige besluiten grote financiële transacties tot gevolg hebben. De hoogte van de financiële transactie kan een reden zijn om besluitvorming hierover op een hoger hiërarchisch niveau te laten plaatsvinden. Daarom wordt op grond van artikel 14, lid 5, Organisatiebesluit het mandaat aan de teammanagers voor beslissingen die leiden tot een verplichting beperkt tot een maximum van € 1.000.000, -- per aangegane verplichting.

Dit betekent dat bij beslissingen die een bedrag van € 1.000.000,- te boven gaan, de provinciesecretaris ondertekent.

Voor het uitzetten en aantrekken van gelden met inachtneming van het Financieringsstatuut provincie Drenthe gelden andere bedragen (zie bijlage 1 Ondermandaten).

 

Besluiten inzake Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Alle beslissingen op ingekomen Wob-verzoeken worden ter besluitvorming voorgelegd aan GS.

 

Vooraf informeren leden van GS

Alle verplichtingen van tenminste € 300.000,-- die binnen ambtelijk mandaat worden aangegaan worden vooraf gemeld aan de verantwoordelijke bestuurlijke portefeuillehouder.

 

Voor subsidies geldt het volgende:

De leden van het college van GS worden wekelijks via het portefeuillehoudersoverleg geïnformeerd over alle ingekomen subsidieaanvragen en alle voorgenomen weigeringen die onder een regeling vallen. In uitzonderlijke gevallen kan de portefeuillehouder de aanvraag ter besluitvorming aan GS voorleggen.

 

Alle subsidieaanvragen die niet onder een subsidieregeling vallen (incidentele subsidies) of subsidieaanvragen die politiek-bestuurlijk gevoelig liggen, worden aan GS ter besluitvorming voorgelegd.

Boekjaarsubsidies worden - voor verlening - via een (verzamel)nota aan GS voorgelegd. In deze nota wordt inzicht gegeven in de hoofdzaken/speerpunten van de te verlenen boekjaarsubsidies.

De overige subsidieaanvragen kunnen in ambtelijk mandaat worden afgedaan.

 

 

2. CONCERNLIJN ONDERTEKENING STUKKEN

 

Aanhef, titel(s), initialen en achternaam van de ondertekenaar(s). De titels worden vermeld voor zover zij die heeft (hebben). Ondertekening geschiedt dan als volgt:

 

 

NB.

Bij de adressering en de aanhef van een stuk (zoals een brief) wordt of worden, voor zover bekend, ook de eventuele titel(s) van de geadresseerde vermeld.

 

Ondertekening:

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de ondertekening van stukken die van GS uitgaan:

 • A.

  op grond van beslissingen die door GS zelf zijn genomen of

 • B.

  op grond van beslissingen die in mandaat zijn genomen

 

Ad A. Beslissingen door GS genomen

Volgens de Provinciewet moeten de stukken die van GS uitgaan op grond van beslissingen die door GS zelf zijn genomen (dus niet in mandaat) worden ondertekend door de commissaris van de Koning (cvdK) als voorzitter van GS en altijd worden meeondertekend door de (plaatsvervangend) secretaris. De ondertekening van stukken die uitgaan van GS geschiedt dan als volgt:

 • a.

  door de cvdK of bij zijn afwezigheid door een van de gedeputeerden in de hoedanigheid van voorzitter van GS en

 • b.

  door de provinciesecretaris of bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend secretaris in de hoedanigheid van secretaris van GS.

 

Uitzondering:

In de gevallen waarin de cvdK en de gedeputeerden niet in de gelegenheid zijn de uitgaande stukken te ondertekenen heeft de cvdK op grond van artikel 19, lid 4 Organisatiebesluit de ondertekening opgedragen aan de (plaatsvervangend) secretaris. De secretaris tekent dan alleen.

Onder dergelijke stukken staat alleen de aanduiding “secretaris” met de naam van secretaris of zijn plaatsvervanger.

 

Ad B. Beslissingen in mandaat genomen

De ondertekening van stukken die uitgaan van GS op grond van beslissingen die in mandaat zijn genomen geschiedt als volgt:

 

a. Ondertekening door teammanagers

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening teammanager>

<naam teammanager>

Teammanager <naam team voluit>

 

 

b. Ondertekening door provinciesecretaris

Als stukken ondertekend worden door de provinciesecretaris in de hoedanigheid van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie geldt een soortgelijke opzet. De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening provinciesecretaris>

<naam provinciesecretaris>

Provinciesecretaris

 

Ook bij vervanging van de provinciesecretaris in de hoedanigheid van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie door een directeur wordt onder het stuk het voorgaande vermeld. De directeur zet dan op het stuk zijn handtekening bij de naam van de provinciesecretaris, met daarbij de aanduiding “i.o.” (in opdracht).

 

 

c. Ondertekening door concernprogrammamanager of concernprojectleider

Ondertekening van stukken m.b.t. concernprogramma's en concernprojecten gebeurt namens GS onder de naam van de betreffende concernprogrammamanager of concernprojectleider, met vermelding van de naam van het concernprogramma/concernproject. De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening concernprogrammamanager of concernprojectleider>

<naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> / Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

 

 

d. Ondertekening door directeur of concerncontroller

Als stukken ondertekend worden door de directeur of concerncontroller ziet de ondertekening er als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening directeur of concerncontroller>

<naam directeur of concerncontroller>

Directeur / concerncontroller

 

 

e. Ondertekening door specifieke gemandateerde medewerkers

Ook als een beslissing in ondermandaat is genomen door een gemandateerde medewerker in geval van een specifiek ondermandaat wordt de naam van de teammanager, concernprogrammamanager van het concernprogramma of concernprojectleider van het concernproject opgenomen. De medewerker zet dan bij de ondertekening zijn handtekening bij de naam van de teammanager, de concernprogrammamanager of de concernprojectleider, met daarbij de aanduiding ‘i.o.’ (in opdracht). De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening medewerker met aanduiding ‘i.o.’>

<naam teammanager>

Teammanager team <naam team voluit>

 

Of

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening medewerker met aanduiding ‘i.o.’>

<naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> /

Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

 

 

f. Ondertekening bij afwezigheid

Het principe van de ondertekening bij afwezigheid verandert niet. Als de ondertekenaar afwezig is, tekent de daarvoor bevoegde vervangende collega de brief onder de naam van de afwezige collega. De vervangende collega zet dan bij de handtekening de aanduiding ‘b.a.’ (bij afwezigheid). De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

<naam teammanager>

Teammanager team <naam team voluit>

 

Of

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

<naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> / Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

 

Of

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

<naam directeur of concerncontroller>

Directeur / concerncontroller

 

 

NB.

Het gaat hierboven over stukken die van GS uitgaan. Het kan ook voorkomen dat stukken uitgaan vanuit een andere organisatie (bijvoorbeeld het Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld) dan de provincie Drenthe, waarvan een medewerker van de provincie bijvoorbeeld uit hoofde van zijn functie secretaris is. In dat geval tekent de medewerker als secretaris van de andere organisatie (mee) als vertegenwoordiger van die organisatie en dus niet namens GS. De medewerker als secretaris van de andere organisatie doet dit op briefpapier van de betreffende organisatie, dus niet op briefpapier van de provincie Drenthe.

 

BIJLAGE 1.

 

Overzicht interne ondermandaten

 

Interne ondermandaten

 

Ondermandaten aan medewerkers

 

 

BIJLAGE 2

 

Vertegenwoordiging in rechte

 

Tot het vertegenwoordigen van Gedeputeerde Staten van Drenthe in rechte (inclusief bij de behandeling van bezwaren door de bezwarencommissies) en bij bijeenkomsten inzake mediation zijn de volgende medewerkers bevoegd:

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl