Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7558

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 oktober 2018, kenmerk 5.1/2018002293, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet;

 

gelet op artikel 1.2 Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

 

overwegende dat de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten verouderd is en het wenselijk is om de voornoemde verordening te actualiseren en om een aantal technische reparaties aan te brengen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 te wijzigen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

In afwijking hiervan werken de wijzigingen in artikel 1.1, onderdeel d, artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2 en artikel 3.11, onderdeel c, alsmede de wijzigingen in bijlage 5, terug tot 1 januari 2018; en werkt artikel 2.15 terug tot 1 juli 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven 12 oktober 2018

Artikel I  

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in onderdeel d wordt 'cluster van beheeractiviteiten' vervangen door 'beheeractiviteit';

 • 2.

  in onderdeel d wordt na 'beheeractiviteit' de zinsnede 'zoals opgenomen in de koppeltabel' toegevoegd;

 • 3.

  de onderdelen l (oud) tot en met cc (oud) worden vernummerd tot m tot en met dd;

 • 4.

  onderdeel l (nieuw) komt te luiden: 'l. landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PB EU 2014/C 204/01);'

 • 5.

  in onderdeel u (oud) wordt 'begrensd' vervangen door 'aangeduid';

 • 6.

  in onderdeel z (oud) wordt 'zoals' vervangen door 'als'.

B.

In artikel 1.9, eerste lid, wordt 'kunnen besluiten tot' vervangen door 'besluiten op een aanvraag om'.

 

C.

In artikel 1.10 wordt tussen 'waarvoor subsidie is aangevraagd', en 'al op grond van deze of enige andere regeling' de zinsnede 'voor dezelfde periode of een deel van die periode' toegevoegd.

 

D.

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het eerste lid, onderdeel c, wordt 'bestaande uit' vervangen door 'met als leden';

 • 2.

  in het tweede lid, onderdeel a, wordt een puntkomma toegevoegd na 'eindigt'.

 

E.

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het eerste lid, onderdeel b, wordt na 'publiekrechtelijke rechtspersoon' de volgende zinsnede toegevoegd: 'niet zijnde Staatsbosbeheer';

 • 2.

  in het eerste lid, onderdeel c, wordt de zinsnede 'de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01)' vervangen door: 'het landbouwsteunkader'.

 

F.

In artikel 2.4, vierde lid, wordt na 'beheer van natuurbeheertypen' de zinsnede 'en landschapsbeheertypen' toegevoegd.

 

G.

Artikel 2.5, zesde lid, vervalt.

 

H.

Aan artikel 2.6, eerste lid, wordt telkens na de zinsnede 'het aantal' het woord 'subsidiabele' ingevoegd.

 

I.

Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het vierde lid, onderdeel a vervalt de zinssnede: 'Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 of de';

 • 2.

  in het vierde lid, onderdeel c wordt een puntkomma toegevoegd na 'hectare'.

 

J.

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het tweede lid, onderdeel a wordt een puntkomma toegevoegd na 'onder';

 • 2.

  het vierde lid vervalt.

 

K.

Na artikel 2.14 wordt artikel 2.15 toegevoegd, die luidt als volgt:

 

Artikel 2.15 Transparantie

Ten aanzien van subsidie die op grond van deze paragraaf wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

 • a.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder a en b van het landbouwsteunkader; en

 • b.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder c van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

  • 1.

   € 60.000,-- voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

  • 2.

   € 500.000,-- voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.’

 

L.

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het eerste lid, onderdeel c, onder 2 vervalt de zinsnede 'of cluster van beheeractiviteiten';

 • 2.

  het tweede lid en de aanduiding '1' voor het eerste lid vervallen.

 

M .

In artikel 3.7, tweede lid, wordt de zinsnede 'artikel 3.4, eerste lid, onder c, vierde onderdeel' vervangen door 'artikel 3.4, onderdeel c, onder 4'.

 

N.

Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in onderdeel c vervalt 'of het cluster van beheeractiviteiten';

 • 2.

  in onderdeel g wordt de punt vervangen door een puntkomma;

 • 3.

  in onderdeel p wordt na de puntkomma de zinsnede 'en' toegevoegd.

 

O.

In artikel 3.12, vijfde lid, wordt 'De hoogte van het voorschot wordt bepaald door het totaal aantal hectares opgegeven in het betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g, en waarvoor daadwerkelijk beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, per leefgebied te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid' vervangen door:

'De hoogte van het voorschot wordt bepaald door per leefgebied het totaal aantal subsidiabele hectares waarvoor daadwerkelijk subsidiabele beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de voor het betreffende leefgebied geldende gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, en de daaruit resulterende bedragen bij elkaar op te tellen'.

 

P.

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in het tweede lid, onderdeel a wordt na 'of' een puntkomma toegevoegd;

 • 2.

  in het tweede lid, onderdeel b wordt na 'of' een puntkomma toegevoegd;

 • 3.

  in het tweede lid, onderdeel c wordt na 'of' een puntkomma toegevoegd;

 • 4.

  in het tweede lid, onderdeel d wordt na 'of' een puntkomma toegevoegd;

 • 5.

  in het derde lid, onderdeel a wordt na '3.4' een puntkomma toegevoegd;

 • 6.

  in het vierde lid wordt de zinsnede 'artikel 3.4, eerste lid onder c ten 4' vervangen door 'artikel 3.4, onderdeel c, onder 4'.

 • 7.

  in het zesde lid wordt de zinsnede 'artikel 3.4 eerste lid, sub a, sub b en sub c ten 1 en 4' vervangen door 'artikel 3.4, onderdelen a en b, en onderdeel c onder 1 en 4.

 

Q.

In artikel 3.14, eerste lid, wordt 'naar aanleiding van' vervangen door 'waarbij tevens beslist wordt op'.

 

R.

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  de aanhef 'Index Natuur en Landschap, Onderdeel natuurbeheertypen, Versie 0.6 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel' wordt vervangen door Bijlage 2 Index Natuur en Landschap, onderdeel natuurbeheertypen Versie 0.6 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel'.

 • 2.

  De tekst in Bijlage 1 vanaf en met inachtneming van het overeenkomstig artikel I, onder T, eerste lid gewijzigde kopje wordt verplaatst naar Bijlage 2.

 

S.

De bestaande inhoudsopgave in Bijlage 1 wordt vervangen door:

' Bijlage 1 Index landschap

Leeswijzer 20

L01 Groenblauwe landschapselementen 21

L01.01 Poel en klein historisch water 21

L01.01.00 Poel en klein historisch water - gemiddeld 23

L01.01.01a Oppervlakte poel < 175 m2 23

L01.01.01b Oppervlakte poel > 175 m2 23

L01.02 Houtwal en houtsingel 25

L01.02.00 Houtwal en houtsingel – gemiddeld 25

L01.02.01 Houtsingel en houtwal 25

L01.02.02 Hoge houtwal 25

L01.02.03 Holle weg en graft 25

L01.03 Elzensingel 26

L01.03.00 Elzensingel - gemiddeld 26

L01.03.01a Bedekking elzensingel 30-50% 26

L01.03.01b Bedekking elzensingel 50%-75% 26

L01.03.01c Bedekking elzensingel > 75% 26

L01.04 Bossingel en bosje (vervallen) 27

L01.04.01 Bossingel en bosje 27

L01.05 Knip- of scheerheg 27

L01.05.00 Knip- of scheerheg – gemiddeld 28

L01.05.01a Knip- en scheerheg; jaarlijks scheren of knippen 28

L01.05.01b Knip- en scheerheg; eenmaal per 2-3 jaar scheren of knippen 28

L01.06 Struweelhaag 29

L01.06.00 Struweelhaag – gemiddeld 30

L01.06.01a Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 30

L01.06.01b Struweelhaag snoeicyclus > 12 jaar 30

L01.07 Laan 31

L01.07.00 Laan-gemiddeld 32

L01.07.01a Gemiddelde stamdiameter bomen < 20 cm 32

L01.07.01b Gemiddelde stamdiameter bomen 20-60 cm 32

L01.07.01c Gemiddelde stamdiameter bomen > 60 cm 32

L01.08 Knotboom 33

L01.08.00 Knotboom – gemiddeld 34

L01.08.01a Gemiddelde stamdiameter knotboom < 20 cm 34

L01.08.01b Gemiddelde stamdiameter knotboom 20-60 cm 34

L01.08.01c Gemiddelde stamdiameter knotboom > 60 cm 34

L01.09 Hoogstamboomgaard 35

L01.09.01 Hoogstamboomgaard 36

L01.10 Struweelrand 37

L01.10.01 Struweelrand 38

L01.11 Hakhoutbosje 39

L01.11.01a Droog hakhoutbosje (zomereik, wintereik, berk en haagbeuk dominant) 40

L01.11.01b Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant) 40

L01.12 Griendje 41

L01.12.01 Griendje 41

L01.13 Bomenrij en solitaire boom 42

L01.13.01 Bomenrij en solitaire boom 43

L01.14 Rietzoom en klein rietperceel 44

L01.14.01a Smalle rietzoom (< 5 meter) 44

L01.14.01b Brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel 44

L01.15 Natuurvriendelijke oever 45

L01.15.01 Natuurvriendelijke oever 45

L01.16 Bossingel (nieuw per 1-1-2017) 46

L01.16.01 Bossingel 46

L02 Historische gebouwen en omgeving 47

L02.01 Fortterrein 48

L02.02 Historisch bouwwerk en erf 50

L02.03 Historische tuin 51

L03 Aardwerken 53

L03.01 Aardwerk en groeve 53

L04 Recreatieve landschapselementen 54

L04.01 Wandelpad over boerenland 54

L04.01.01 Wandelpad over boerenland 54'

 

T.

De bestaande inhoudsopgave onder 'Bijlage 2 Index Natuur en Landschap, onderdeel natuurbeheertypen Versie 0.6, 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel' wordt vervangen door:

 

'Leeswijzer 55

N00.01 Nog om te vormen naar natuur 58

N01 Grootschalige, dynamische natuur 59

N01.01 Zee en wad 61

N01.02 Duin- en kwelderlandschap 62

N01.03 Rivier- en moeraslandschap 63

N01.04 Zand- en kalklandschap 64

N02 Rivieren 65

N02.01 Rivier 66

N03 Beken en bronnen 67

N03.01 Beek en bron 69

N04 Stilstaande wateren 71

N04.01 Kranswierwater 72

N04.02 Zoete plas 74

N04.03 Brak water 77

N04.04 Afgesloten zeearm 78

N05 Moerassen 80

N05.01 Moeras 81

N05.02 Gemaaid rietland 83

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden 84

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 85

N06.02 Trilveen 86

N06.03 Hoogveen 87

N06.04 Vochtige heide 89

N06.05 Zwakgebufferd ven 90

N06.06 Zuur ven of hoogveenven 91

N07 Droge heiden 93

N07.01 Droge heide 94

N07.02 Zandverstuiving 96

N08 Open duinen 97

N08.01 Strand en embryonaal duin 98

N08.02 Open duin 99

N08.03 Vochtige duinvallei 101

N08.04 Duinheide 103

N09 Schorren of kwelders 104

N09.01 Schor of kwelder 105

N10 Vochtige schraallanden 107

N10.01 Nat schraalland 108

N10.02 Vochtig hooiland 110

N11 Droge schraallanden 112

N11.01 Droog schraalland 113

N12 Rijke graslanden en akkers 114

N12.01 Bloemdijk 115

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 116

N12.03 Glanshaverhooiland 117

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 119

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 121

N12.06 Ruigteveld 123

N13 Vogelgraslanden 124

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 125

N13.02 Wintergastenweide 126

N14 Vochtige bossen 127

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 128

N14.02 Hoog- en laagveenbos 130

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 131

N15 Droge bossen 132

N15.01 Duinbos 133

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 134

N16 Bossen met productiefunctie 135

N16.01 Droog bos met productie (vervallen per 01-01-2018) 137

N16.02 Vochtig bos met productie (vervallen per 01-01-2018) 139

N16.03 Droog bos met productie (nieuw per 01-01-2018) 140

N16.04 Vochtig bos met productie (nieuw per 01-01-2018) 142

N17 Cultuurhistorische bossen 143

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos (vervallen) 144

N17.02 Droog hakhout 145

N17.03 Park- en stinzenbos 146

N17.04 Eendenkooi 148

N17.05 Wilgengriend (nieuw m.i.v. 1-1-2017) 149

N17.06 Vochtig en hellinghakhout (nieuw m.i.v. 1-1-2017) 150'

 

U.

In Bijlage 3 wordt 'http://www.portaalnatuurenlandschap.nl' vervangen door 'https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap'.

 

V.

In Bijlage 4 wordt 'http://www.portaalnatuurenlandschap.nl' vervangen door 'https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap'.

 

W.

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in de tabel wordt onder de verplichting onder 2 onder 'Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)' een nieuwe activiteit toegevoegd 'Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) (2)'. Bij deze nieuwe activiteit wordt in zowel de tweede als de derde kolom de zinsnede '5 werkdagen na startdatum rustperiode' toegevoegd;

 • 2.

  de tekst van voetnoot 1, zijnde 'vanaf het beheerjaar 2018 wordt hieronder ook begrepen het opvoeren van activiteit 5 voor zover in het kader van die activiteit een rustperiode in acht wordt genomen’, wordt vervangen door: 'Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel';

  • 3.

   voetnoot 2 wordt toegevoegd, met als tekst: 'Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is'.

 

X.

In de Toelichting wordt onder 'Index Natuur en Landschap' de tekst 'De Index onderscheidt twee niveaus' tot en met 'als op het niveau van beheertypen' vervangen door: 'De Index Natuur en Landschap beschrijft welke typen natuur, agrarische natuur en landschap wij kennen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies'.

 

Y.

In de Toelichting wordt ten aanzien van de paragraaf 'Catalogus groen blauwe diensten', 'Groenblauwe dienst' vervangen door 'groenblauwe dienst'.

 

Z.

In de Toelichting wordt onder 'Artikel 1.1 Definities' het volgende gewijzigd:

 • 1.

  'onderdeel d' wordt vervangen door 'Onderdeel d';

 • 2.

  De tekst onder 'onderdeel d' wordt vervangen door: 'Binnen een beheerfunctie waren diverse beheeractiviteiten samengevoegd, waarna wordt gesproken van een cluster. Vanaf beheerjaar 2018 worden deze clusters binnen het ANLb niet meer toegepast. Deze clusters worden daarom niet meer genoemd in de SVNL'.

 

AA.

In de Toelichting vervalt onder 'Algemeen agrarisch natuur- en landschapsbeheer', en boven 'Artikel 3.1 Doelgroep' de aanhef 'Artikelsgewijs'.

 

BB.

De Toelichting bij artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

de tekst 'De beheeractiviteiten die samen nodig zijn voor het behoud of de versterking van een leefgebied zijn gebundeld in 'clusters van beheeractiviteiten'. Per cluster worden ook de beheerfuncties aangegeven, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het verschralen of optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones. In afspraken met haar leden clustert het agrarisch collectief de beheeractiviteiten tot beheerpakketten.', vervalt.

 

CC.

De Toelichting bij artikel 3.3 vervalt.

 

DD.

De Toelichting bij artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2 vervalt.

 

FF.

De Toelichting bij artikel 3.4, tweede lid, vervalt.

 

GG.

De Toelichting bij artikel 3.6 vervalt.

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid:

  • a.

   werken de wijzigingen in artikel 1.1, onderdeel d, artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2 en artikel 3.11, onderdeel c, alsmede de wijzigingen in bijlage 5, terug tot 1 januari 2018; en

  • b.

   werkt artikel 2.15 terug tot 1 juli 2016.

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl