Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7521

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00

Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderijen, veehouders ondersteunt bij het omschakelen van hun veehouderij naar een andere vorm van duurzame landbouw, via een voucherprogramma;

Overwegende dat de regeling aanpassing behoeft waardoor het voor veehouderijen die willen stoppen als veehouderijen of willen omschakelen mogelijk wordt om gebruik te maken van een voucherprogramma waarbij adviezen kunnen worden ingewonnen over de herbestemming van de (vrijkomende) agrarische bedrijfslocatie bij een voorgenomen bedrijfsbeëindiging of omschakeling.

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1 Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd:

 • -

  In Artikel 1 Begripsbepalingen wordt onderdeel d verletterd tot onderdeel e.

 • -

  Er wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd welke komt te luiden:

d. omschakeling: het stoppen met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee door een veehouder en overstappen naar een vorm van duurzame landbouw.

 

B.

Artikel 2 Doelgroep wordt als volgt gewijzigd:

Na ‘beëindigen’ wordt ingevoegd: of om te schakelen.

 

C.

Artikel 4 Subsidiabele kosten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 wordt na ‘bedrijfsbeëindiging’ ingevoegd: of omschakeling.

 

D.

Artikel 5 Weigeringsgronden wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, onder c wordt na ‘de’ ingevoegd: intensieve.

 

E.

Artikel 6 Subsidievereisten wordt als volgt gewijzigd:

 • -

  Artikel 6, onder b komt te luiden:

  • b.

   op de vrijkomende agrarische bedrijfslocatie bestaat het voornemen de veehouderij volledig te beëindigen of om te schakelen.

 • -

  In artikel 6, onder c, onderdeel 1° wordt na ‘beëindiging’ ingevoegd: of omschakeling.

 • -

  Artikel 6, onder c, onderdeel 2° komt te luiden:

Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming.

 

F.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 komt te luiden:

De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  De door de deskundigen gemaakte reiskosten en reisuren;

 • b.

  Kosten die verband houden met een bestemmingsplanprocedure;

 • c.

  Kosten die verband houden met een vergunningsprocedure;

 • d.

  Legeskosten.

 

G.

Artikel 9 Vereisten subsidieaanvraag wordt als volgt gewijzigd:

‘1 juni 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 7 januari 2019, tot 17.00 uur wordt vervangen door: 1 november 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 1 april 2019, 17.00 uur.

 

H.

Artikel 10 Subsidieplafond wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10 wordt ‘€ 250.000’ vervangen door: € 500.000.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 2 oktober 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.  

Algemeen

Met de wijziging van de Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant krijgen naast stoppende veehouders nu ook veehouders die voornemens zijn om te schakelen ondersteuning in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief.

Deze subsidieregeling stelt veehouders die hun bedrijf willen beëindigen of willen omschakelen in staat om gebruik te maken van deskundig advies en begeleiding bij hun beslissingen over een duurzame herbestemming van de locatie of sloop.

Onderhavige subsidieregeling kent twee fasen die worden doorlopen. De eerste fase bestaat uit een of meerdere oriëntatiegesprekken, waarin de voorgenomen keuze voor beëindiging of omschakeling van de bedrijfsactiviteiten wordt besproken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijkomende agrarische bedrijfslocatie worden verkend, resulterend in een haalbaarheidsanalyse. De tweede fase betreft de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl