Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7519

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00

Regio Deal Zeeland

Partijen

 

 • 1.

  De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, hierna te noemen: LNV;

 • 2.

  de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren, hierna te noemen: BZK;

 • 3.

  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.drs. I.K. van Engelshoven;

 • 4.

  de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer;

 • 5.

  de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw T. van Ark.

Partijen genoemd onder 1 tot en met 6, ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en hierna samen te noemen: Rijk;

 

en

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan namens deze: de heer J.M.M. Polman, hierna te noemen: de Provincie;

 

Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen.

 

Betrokken organisaties

Bij de totstandkoming van de Regio Deal Zeeland zijn ook regionale organisaties zoals regionale overheden, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Zeeland actief betrokken geweest. Zij hebben in de Economic Board Zeeland hun krachten gebundeld en via de leden van de Board onderschrijven zij de Regio Deal Zeeland. In de als bijlage bijgevoegde letter of support van de Economic Board Zeeland spreken zij uit zich te in te zetten voor de uitvoering van de Regio Deal Zeeland.

 

Algemene overwegingen

 

 • 1.

  Het kabinet Rutte III erkent dat elke regio uniek is. Regio’s hebben verschillende kenmerken waardoor elke regio behoefte heeft aan een eigen aanpak en afweging bij het aanpakken van de regionale opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn voor een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht te bevorderen.

 • 2.

  De regionale opgave heeft een meervoudig karakter en vergt een integrale aanpak op de verschillende onderdelen van die opgave. Doel is om door verschillende beleidskolommen heen te werken. Verder heeft de regionale opgave een gebiedsoverstijgende impact waarvoor inzet op rijksniveau nodig is, maar die ook zorgt voor een vliegwieleffect.

 • 3.

  Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave aan te pakken. Hierbij wordt samen gewerkt tussen vakdepartementen, provincie, gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Voor deze regionale opgave stelt het kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop, waaruit Regio Deals worden gefinancierd tussen het Rijk en de regio. Ook vanuit de regio zelf wordt gezorgd voor financiering (cofinanciering).

 • 4.

  Deze integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende afspraken over de financiering met als uitgangspunt evenredigheid is het onderscheidende karakter van de Regio Deals ten opzichte van reguliere beleidsinstrumenten.

 • 5.

  Regio Deals gaan om meer dan een inzet van financiële middelen. Zij kenmerken zich ook door een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren nieuwe samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de in de regionale opgave gestelde ambities en doelen te bereiken.

 • 6.

  Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan welvaart in brede zin.

 

Specifieke overwegingen

 

 • 1.

  Zeeland staat voor een aantal opgaven, zoals geconcludeerd in het advies van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid. Deze komen voort uit de omvang van het dunbevolkte gebied, de eilandenstructuur, de ligging aan de grens en vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Daarnaast is de financiële positie van de Provincie en enkele gemeenten van dien aard dat investeringen de draagkracht van de regio te boven gaan.

 • 2.

  Zeeland heeft ook een aantal unieke kansen, zoals de wisselwerking tussen land en zee, waaronder de Deltawerken, kansen voor vergroening van energie en industrie, een sterke agro-foodsector, aantrekkelijke recreatiegebieden, havens en bijbehorende logistieke sector.

 • 3.

  In 2017 investeerden Zeeland en het Rijk in het programma Zeeland in Stroomversnelling dat zich met name richt op economische structuurversterking. Verbetering van leef- en vestigingsklimaat was toen niet de focus. Om in goede aansluiting met dit programma ook dat onderdeel aan te pakken, wordt nu in het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 breed ingezet op investeringen in het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Zeeland.

 • 4.

  De Regio Deal Zeeland draagt bij aan diverse opgaven uit het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” van het kabinet Rutte III en nationale beleidsdoelstellingen, te weten:

  • a.

   versterken van onderwijs en onderzoek (Nederland kennisland);

  • b.

   versterken van de economie/innovatiekracht, de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat;

  • c.

   aandacht voor de krimpproblematiek (Actieprogramma Bevolkingsdaling) incl. de grensproblematiek / GROS en aandacht voor mobiliteit in dunbevolkte gebieden om te komen tot een slim en duurzaam vervoerssysteem;

  • d.

   versterken van de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en het klimaat; o.a. via verduurzamen van de gebouwde omgeving en het stimuleren van de circulaire economie;

  • e.

   vernieuwen van het openbaar bestuur en versterken van de bestuurlijke slagkracht, o.a. door de aanpak met de Regio Deal en de actieve betrokkenheid van de triple helix partijen bij dit programma.

 

1. Ambitie, doel en beoogde resultaten Regio Deal Zeeland

 

Artikel 1 – Ambitie

Partijen werken via de Regio Deal Zeeland samen om het leef- en vestigingsklimaat van Zeeland te versterken gericht op structurele effecten zodat dit ten goede komt aan de (toekomstige) inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland.

 

Artikel 2 – Doel

Partijen richten hun samenwerking in de Regio Deal Zeeland en de inzet vanuit de Regio Envelop op de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 met de volgende thema’s:

 • 1.

  Kennis en innovatie: het versterken van de innovatiekracht op het gebied van economische structuurversterking, het verbeteren en verbreden van innovatie- en startup voorzieningen en het verstevigen van het groen onderwijs in Zeeland en het bètaonderwijs en -onderzoek in Zeeland.

 • 2.

  Versterken van de leefbaarheid: het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en het vergroten van de leefbaarheid van de binnensteden, het verbeteren van de bereikbaarheid van scholen voor leerlingen/studenten, het versterken van de regionale arbeidsmarkt, het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de Zeeuwse kust, het verbeteren van cultuurvoorzieningen en het behouden van voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen.

 • 3.

  Versterken voorzieningen voor bedrijven: investeren in toekomstbestendige duurzame bedrijventerreinen en innovatieve circulaire toepassingen.

Artikel 3 – Bestuurlijke afspraken inzet Regio Envelop

LNV en de Provincie maken in deze Regio Deal Zeeland bestuurlijke afspraken over:

 • het beschikbaar stellen door LNV van de gereserveerde middelen van de Regio Envelop ten behoeve van het uitvoeren van de Regio Deal Zeeland;

 • de wijze en de procedure waarop de gereserveerde middelen van de Regio Envelop beschikbaar worden gesteld aan de Provincie;

 • de wijze waarop de Provincie voornemens is de aan haar beschikbare middelen door te zetten ten behoeve van het uitvoeren van in de Regio Deal Zeeland;

 • de wijze waarop de Provincie rapporteert over de voortgang van het uitvoeren van de Regio Deal Zeeland aan de hand van de in artikel 2 genoemde thema’s waaronder de concrete projecten waarvoor middelen van de Regio Envelop zijn ingezet ten behoeve van de verantwoording van de minister van LNV over het gevoerde beleid en de coördinatie van de Regio Deals en de Regio Envelop.

Artikel 4 – Beoogde resultaten

 • 1.

  Partijen beogen met de Regio Deal Zeeland en het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 de volgende resultaten te behalen per thema:

  • a)

   Kennis en innovatie:

   • 1.

    Het verbeteren van de innovatiekracht binnen de sterke economische clusters door middel van het stimuleren van de versterking van het organiserend vermogen en het stimuleren van innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten door middel van de Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

   • 2.

    Het verbeteren en verbreden van innovatie- en startup-voorzieningen en het vergroten van het innoverend vermogen bij mkb-ondernemers, studenten en bedrijfsleven op de thema’s ‘Biobased/Circulair’, ‘Water en Energie’ en ‘’Industrie & Maintenance’.

   • 3.

    Het verbeteren van het samenwerken in de groene sector door het faciliteren van een doorlopende leerlijn in het groene onderwijs, het opzetten van “associate degree- programma’s”, aansluiting vinden bij (wetenschappelijke) onderzoekprogramma’s, het starten van tenminste één lectoraat of practoraat (vmbo/mbo) en investeringen in hybride huisvesting.

   • 4.

    Het versterken van het bètaonderwijs en -onderzoek in Zeeland door het doorontwikkelen van de specialisatie “Engineering and innovation” bij de University College Roosevelt.

  • b)

   Versterken van de leefbaarheid:

   • 1.

    Het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad door verminderen van de laagkwalitatieve particuliere woningvoorraad.

   • 2.

    Het verbeteren van de bereikbaarheid van scholen voor leerlingen/studenten door het in kaart brengen van de reisbehoefte van de scholieren naar regioscholen in Goes van o.a. Zeeuws Vlaanderen en Schouwen Duiveland en het starten van een digitaal platform. De verworven inzichten worden ingezet voor de bereikbaarheid van scholen.

   • 3.

    Het op korte termijn verkleinen van het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland door middel van het beter benutten van het bestaande aanbod en het verbeteren van de vraagzijde bij werkgevers. Daarnaast wordt publiek-private regiomarketing en recruitment/talentacquisitie georganiseerd. Daarmee wordt op lange termijn een toekomstbestendige Zeeuwse arbeidsmarkt gerealiseerd.

   • 4.

    Het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de Zeeuwse kust, door de realisatie van projecten uit de kustvisie en revitaliseren van verblijfsrecreatie.

   • 5.

    Het verbeteren van voorzieningen in Zeeland ter verbetering van het Zeeuwse culturele aanbod.

   • 6.

    Het behouden van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen door middel van het realiseren van het transitieplan met als doel de borging van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

  • c)

   Voorzieningen voor bedrijven:

   • 1.

    Het realiseren van een centrale servicelocatie in het havengebied die voorbereid is op de ontwikkelingen in de logistieke sector zoals de energietransitie. Dit leidt ook tot efficiënter ruimtegebruik en meer ruimte voor bedrijven om te groeien nabij het vaarwater.

   • 2.

    Herstructurering van een bedrijventerrein door aanpak van verduurzaming en energiebesparing als pilotproject.

   • 3.

    Investeren in circulaire toepassingen door investering in een installatie voor innovatief polystyreenschuim (PS-schuim), waarmee een sectorbrede hergebruiksoplossing wordt gecreëerd voor PS-schuim uit sloopprojecten.

2. Inzet middelen Regio Envelop

 

Artikel 5 –Uitgangspunten beschikbaar stellen middelen Regio Envelop aan de Provincie door LNV

 • 1.

  LNV reserveert maximaal € 35 miljoen inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de Regio Envelop als bijdrage voor de aanpak van de regionale opgave om het in artikel 2 genoemde doel van de Regio Deal Zeeland te realiseren.

 • 2.

  LNV stelt de in het eerste lid genoemde bijdrage via het Provinciefonds beschikbaar aan de Provincie door middel van een aantal decentralisatie-uitkeringen in de periode 2018 – 2021. Daarbij is voldoende cofinanciering een noodzakelijke randvoorwaarde.

 • 3.

  Voor de in het eerste lid genoemde bijdrage is een bedrag aan cofinanciering van minimaal € 35 miljoen vanuit de regio Zeeland vereist. Indien deze cofinanciering onvoldoende gewaarborgd is of niet gerealiseerd wordt, wordt het in het eerste lid genoemde maximale bedrag dientengevolge naar rato verminderd.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bijdrage komt beschikbaar volgens tranchering in de jaren 2018 tot en met 2021. In 2018 bedraagt de tranche € 13,2 miljoen. In de navolgende jaren wordt na bestuurlijk overleg en aan de hand van de in artikel 9, derde lid, bedoelde voortgangsrapportage het bedrag voor de volgende tranche door LNV bepaald. Daarbij geldt dat:

  • a.

   een tranche niet meer dan € 17,5 miljoen bedraagt;

  • b.

   het totaal van de tranches in de jaren 2018 tot en met 2020 niet meer bedraagt dan 90% van de in het eerste lid genoemde maximale bijdrage.

 • 5.

  Op basis van voortschrijdend inzicht wordt de tranchering gedurende de looptijd van de Regio Deal Zeeland in gezamenlijk overleg overeengekomen met dien verstande dat de in het eerste lid genoemde maximale bijdrage en de in het tweede lid genoemde looptijd niet worden overschreden. Hierbij geldt verder dat een eventuele aanpassing binnen de mogelijkheden van Regio Envelop in zijn geheel moet passen.

 • 6.

  De in het vierde lid genoemde tranches worden, conform de bevoorschottingssystematiek van het Provinciefonds, aan de Provincie betaalbaar gesteld.

 • 7.

  Het niet, niet tijdig of niet volledig opleveren van de voortgangsrapportage, zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, kan leiden tot opschorting door LNV van het beschikbaar stellen van een volgende tranche.

 • 8.

  Het ontbreken van overeenstemming tussen Partijen over de voortgang van het uitvoeren van de Regio Deal Zeeland en het Investeringsprogramma Stroomversnelling 2.0 mede gelet op het door Partijen verwachte tempo daarvan, kan leiden tot het opschorten van de beschikbaarstelling van een volgende tranche door LNV.

 • 9.

  Mogelijke (bijstellings)momenten van het beschikbaar stellen van een tranche zijn bij de meicirculaire, septembercirculaire of decembercirculaire Provinciefonds.

 • 10.

  Middelen van het Rijk die aan het einde van 2021 onbesteed zijn gebleven, vloeien terug naar de Regio Envelop.

Artikel 6 Gezamenlijke uitgangspunten inzet Regio Envelop middelen

 • 1.

  Partijen zetten de bijdrage uit de Regio Envelop en de daarbij behorende cofinanciering in voor het initiëren en/of realiseren van projecten die voortvloeien uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 en kunnen bijdragen aan de ambitie, het doel en de beoogde resultaten van de Regio Deal Zeeland.

 • 2.

  Aan de in het eerste lid genoemde projecten stellen Partijen de voorwaarden zoals genoemd in de Kamerbrieven van 19 februari 2018 en 8 maart 2018 over de Regio Envelop opgave Zeeland . Partijen stellen daarnaast voorwaarden met betrekking tot de vereiste cofinanciering, het waarborgen van structurele financiering na de incidentele investering uit de Regio Envelop en doelmatigheid en doeltreffendheid van projecten die voortvloeien uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0.

Artikel 7 Uitgangspunten inzet Regio Envelop middelen door de Provincie ten behoeve van de Regio Deal Zeeland

 • 1.

  De Provincie spant zich in, binnen de relevante wettelijke kaders en in overeenstemming met het Unierecht, de middelen uit de Regio Envelop beschikbaar te stellen voor het initiëren en/of realiseren van projecten die voortvloeien uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 aan de hand van de in artikel 6, tweede lid, genoemde voorwaarden en vereisten.

 • 2.

  De Provincie legt gegevens en documenten over aan LNV op basis waarvan de voor LNV beschikbaar gestelde middelen uit de Regio Envelop worden ingezet. Partijen treden met elkaar in overleg naar aanleiding van de verstrekte gegevens en documenten. Daarbij worden in elk geval de haalbaarheid van voorgenomen initiatieven en projecten in het kader van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 en de voortgang van lopende initiatieven en projecten in het kader van dat programma besproken.

 • 3.

  Vanaf 2019 treden Partijen op vaste momenten met elkaar in overleg op basis van de onder verantwoordelijkheid van de Provincie op te stellen jaarlijkse voortgangsrapportage, zoals bedoeld in artikel 10.

3. Samenwerkingsafspraken

 

Artikel 8 Contactpersonen Samenwerkingsafspraken

 • 1.

  LNV wijst een projectleider Rijk aan als aanspreekpunt voor de Provincie.

 • 2.

  De projectleider Rijk:

  • zorgt voor het ondersteunen vanuit de rijksoverheid ten behoeve van het uitvoeren van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0;

  • zet zich actief in om de Regio Deal Zeeland aan te sluiten op andere nationale beleidsprogramma’s en beleidsinstrumenten zodat het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 wordt versterkt;

  • vervult een verbindende rol om de kennisdeling vanuit landelijke ontwikkelingen met de regio en andersom te bevorderen;

  • denkt actief mee over de mogelijkheden om experimenteerruimte te creëren voor innovatieve ontwikkelingen in het kader van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0

  • bereidt voor LNV het bestuurlijk overleg genoemd in het vijfde lid voor.

 • 3.

  De Provincie wijst een projectleider Zeeland aan als aanpreekpunt voor LNV.

 • 4.

  De projectleider Zeeland:

  • zorgt voor afstemming tussen de verschillende bij de Regio Deal Zeeland betrokken organisaties, overheden en bedrijven in de regio via onder meer de Economic Board Zeeland;

  • zorgt voor de coördinatie ten behoeve van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0;

  • bereidt voor de Provincie het bestuurlijk overleg genoemd in het vijfde lid voor.

 • 5.

  Jaarlijks vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen LNV en de Provincie over de Regio Deal Zeeland waarbij waar nodig de regionale organisaties en andere ministeries worden betrokken. De voortgang van het uitvoeren van de Regio Deal Zeeland, de projecten die voortvloeien uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 en eventuele wijzigingen van de deal of van het programma worden besproken. Deze wijzigingen moeten voldoen aan artikel 6 en bijdragen aan de het in artikel 2 genoemde doel van de Regio Deal Zeeland. De Provincie kan zich hierbij laten adviseren door de Economic Board Zeeland.

Artikel 9 Monitoring, voortgangsrapportage en evaluatie

 • 1.

  Partijen zorgen voor een halfjaarlijkse monitoring en jaarlijkse voortgangsrapportage van het uitvoeren van de projecten die in het kader van deze Regio Deal en het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 worden uitgevoerd.

 • 2.

  De Provincie stelt een jaarlijkse voortgangsrapportage op aan de hand van de halfjaarlijkse monitoring en op de volgende niveaus:

  • a.

   Financiële realisatie;

  • b.

   Stand van zaken project (voortgang t.o.v. planning).

 • 3.

  De Provincie stelt een jaarlijkse voortgangsrapportage op die ten minste het volgende bevat:

  • a.

   Stand van zaken van het uitvoeren van projecten voortvloeiend uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 die het voorgaande jaar financiering ontvingen uit de Regio Envelop.

  • b.

   Realisatie van cofinanciering in het afgelopen jaar in verhouding tot de bijdrage uit de Regio Envelop en de begroting uit betreffend projectplan.

  • c.

   Projectplannen voor voorgenomen projecten die in het lopende jaar financiering behoeven uit de Regio Envelop.

 • 4.

  De Provincie voert een eindevaluatie uit aan de hand van de volgende indicatoren:

  • I.

   Kennis en innovatie:

   • a.

    het aantal gehonoreerde structuurversterkende initiatieven op basis van de Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling (streefwaarde 10 per jaar);

   • b.

    het vergroten van het innoverend vermogen bij mkb-ondernemers, studenten en het bedrijfsleven op de thema’s ‘Biobased/Circulair’, ‘Water en Energie’ en ‘Industrie & Maintenance’ door middel van:

    • i.

     het aantal studenten betrokken in programma’s (streefwaarde 250);

    • ii.

     het aantal business ideeën gegenereerd uit programma’s (streefwaarde 50)

    • iii.

     het aantal nieuwe starters uit het concept (streefwaarde 5);

   • c.

    het verbeteren van het aansluiten van het groene onderwijs bij het bedrijfsleven door het opzetten van associate degree programma’s (streefwaarde 2);

   • d.

    toename van het aantal studenten bij de UCR voor de specialisatie Engineering and innovation (streefwaarde 100).

  • II.

   Versterken van de leefbaarheid:

   • a.

    het aantal woningen uit de particuliere woningvoorraad die toekomstbestendig zijn gemaakt (streefwaarde 50);

   • b.

    het aantal uitgevoerde collectieve duurzaamheidsscans (streefwaarde 5);

   • c.

    het gebruik van het digitale platform om de reisbehoefte bij leerlingen en studenten van het VO en MBO te identificeren (streefwaarde 500 leerlingen/studenten);

   • d.

    het aantal vacatures van Zeeuwse werkgevers dat wordt vervuld (streefwaarde 200);

   • e.

    het realiseren van een regiomarketing platform (streefwaarde 1);

   • f.

    het aantal verbeterde toeristische gebieden uit de kustvisie en het aantal gerevitaliseerde recreatiebedrijven (streefwaarde beide 3);

   • g.

    het aantal bezoekers bij het Bevrijdingsmuseum met de Roosevelt experience en een tentoonstelling gedeelte (streefwaarde 75.000 bezoekers op jaarbasis);

   • h.

    het behoud van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen (streefwaarde 1).

  • III.

   Voorzieningen voor bedrijven:

   • a.

    het realiseren van een duurzame centrale servicelocatie in het havengebied (streefwaarde 1);

   • b.

    realisatie van een voorbeeldproject van een duurzaam herstructureerde bedrijventerrein in Zeeland (streefwaarde 1);

   • c.

    het realiseren van een nieuwe installatie op het gebied van circulaire economie voor hergebruik van polystyreen-schuim (streefwaarde 1).

 • 5.

  Ten behoeve van de eindevaluatie voert de Provincie in 2018 een nulmeting uit op de indicatoren zoals beschreven in het vierde lid.

 • 6.

  De evaluatie wordt gebruikt om leerervaringen op te doen met de Regio Deal aanpak in het algemeen en deze Regio Deal in het bijzonder.

Artikel 10 Communicatie

 • 1.

  De Provincie geeft via verschillende communicatiekanalen, zoals websites, nieuwsbrieven en social media aandacht aan het uitvoeren van de Regio Deal Zeeland en het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0.

 • 2.

  Ieder project uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 wordt in de communicatie gevraagd om kenbaar te maken dat het project mede is mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal door middel van een bijdrage vanuit de Regio Envelop van het Rijk en daarbij het logo van het Ministerie van LNV te hanteren.

4. Slotbepalingen

 

Artikel 11 – Uitvoering in overeenstemming met Unierecht

De afspraken van deze Regio Deal worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften. De partij die de gelden besteedt, is verantwoordelijk dat deze conform geldende wet- en regelgeving worden besteed.

 

Artikel 12 - Wijzigingen

 • 1.

  Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van alle Partijen.

 • 2.

  Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een Partij het verzoek heeft kenbaar gemaakt aan projectleider Rijk. Projectleider Rijk informeert de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt hen om instemming.

 • 3.

  Nadat alle Partijen aan Projectleider Rijk kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan deze Regio Deal gehecht.

Artikel 13 - Nakoming

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Regio Deal Zeeland niet in rechte afdwingbaar is.

 

Artikel 14 - Citeertitel

Deze Regio Deal kan worden aangehaald als Regio Deal Zeeland.

 

Artikel 15 - Inwerkingtreding

Deze Regio Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en eindigt op 31 december 2022.

 

Artikel 16 - Openbaarmaking

Deze Regio Deal wordt samen met andere afgesloten Regio Deals openbaar gemaakt, onder andere in de Staatscourant en het provinciaal blad, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Regio Deals.

De Rijksoverheid rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende Regio Deals naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, te Den Haag, 6 juli 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.drs. I.K. van Engelshoven

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw T. van Ark

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, namens deze: de heer J.M.M. Polman

Bijlage: letter of support Economic Board Zeeland

 

Alle vertegenwoordigers vanuit het:

Bedrijfsleven,

Kennis en onderwijs,

Overheden,

verenigd in de Economic Board Zeeland,

 

Verklaren de steun en het initiatief vanuit het rijk te waarderen voor het kiezen van een gebiedsgerichte aanpak voor de ontwikkeling en versterking van de (economische) structuur in Zeeland.

Waarderen de initiatiefnemers die middels concrete projecten, eigen investeringen en menskracht invulling geven aan de Regio Deal Zeeland. Op deze manier wordt in verbinding met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de regionale opgaven van Zeeland. Deze integrale en gezamenlijke aanpak leidt tot een continue en sterke inzet van alle betrokkenen en levert hierdoor uiteindelijk een bijdrage aan welvaart in de brede zin.

Daarnaast waarderen genoemde partijen de rol die de provincie op zich heeft genomen in het begeleiden van deze gebiedsgerichte aanpak in de vorm van een Regio Deal, waarin regionale partijen actief betrokken zijn.

Verder verklaren bovengenoemde partijen:

 • Actief betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal;

 • De inhoud van de Regio Deal en het onderliggende Investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling 2.0’ te ondersteunen;

 • Zich actief in te gaan zetten voor de uitvoering van de Regio Deal;

 • De voortgang op hoofdlijnen te blijven volgen en waar nodig en mogelijk steun te verlenen om eventuele impasses te doorbreken;

 • Proactief mee te denken om de met deze Regio Deal in gang te zetten projecten en ontwikkelingen een passend vervolg te geven en te verbinden met andere initiatieven binnen en buiten Zeeland.

 

Namens alle partijen verenigd in de Economic Board Zeeland,

E. de Ruijsscher

Voorzitter


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl