Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7500

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 januari 2017 de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat de beschikbaar gestelde financiële middelen voor paragraaf 4, aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen nog niet zijn benut;

 

Overwegende dat het subsidiëren van dergelijke projecten gewenst is;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten tevens enkele wijzingen wensen door te voeren om gewenste doelen te bereiken;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten derhalve die subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 4.1, onder d, komt te luiden:

 • d.

  faunavoorziening: voorziening bij een gemeentelijke weg, niet zijnde een ecoduct, inclusief passende geleidevoorziening, om de uit de weg voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

B.

Artikel 4.4 komt te luiden:

Artikel 4.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  de aanleg van faunavoorzieningen bij gemeentewegen;

 • b.

  het aanpassen van faunavoorzieningen.

C.

In artikel 4.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt “de te realiseren faunavoorziening” vervangen door: de te realiseren, dan wel aan te passen faunavoorziening.

 • 2.

  In het eerste lid wordt onderdeel d geletterd e.

 • 3.

  In het eerste lid, wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

  • d.

   de faunavoorziening en de daarbij behorende geleiding is passend voor de fauna waarvoor de voorziening wordt getroffen;

 • 4.

  In het tweede lid vervalt onderdeel c.

 • 5.

  In het tweede lid wordt onderdeel d geletterd c.

D.

In artikel 4.7, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Onderdeel b tot en met d worden geletterd c tot en met e.

 • 2.

  Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b.

   kosten voor het wijzigen van de faunavoorziening;

 • 3.

  Onderdeel c komt te luiden:

  • c.

   kosten voor onderzoek naar kabels en leidingen ten behoeve van de aanleg van de faunavoorziening;

E.

In artikel 4.9 wordt “2 juli 2018” vervangen door: 14 december 2018.

 

F.

In artikel 4.11 wordt “ontsnipperingslocatie” vervangen door: faunavoorziening.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 juni 2018.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 2 oktober 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Don

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl