Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7469

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland – MER-BEOORDELINGSBESLUIT – OLO2697189 – Lorentzkade 1, 2 en 3 te Harderwijk

Wet milieubeheer

Beoordelingsplicht milieueffectrapportage

Op 12 december 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Deze aanvraag beschouwen wij tevens als een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm).

De aanmeldingsnotitie betreft het volgende project:

‒ Het plaatsen van een elektrische shredder voor metaalafval met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag;

‒ Het vergroten van de opslagcapaciteit van metaalafval met 25.200 ton.

Locatie

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting gelegen aan de Lorentzkade 1, 2 en 3 te Harderwijk.

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, sorteren en bewerken van oude metalen, de op- en overslag en transport van kabelrestanten en de op- en overslag van oude accu’s.

De inrichting omvat de percelen, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie A, nummers 3433, 3434, 3588, 3589, 3721, 3956 (gedeeltelijk), 4043 en 4419.

Om dit project te realiseren is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit het veranderen van een inrichting, 2.1 onder e van de Wabo. De aanvraag om vergunning met OLO nummer 2697189 is op 12 december 2016 ingediend.

Beoordeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien:

- bij de gemeente Harderwijk; hiertoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0341- 41 19 11;

- de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 11 oktober 2018.

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst regio Nijmegen, telefoonnummer 024 – 751 77 00.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

namens deze:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl