Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7457

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat een herziene vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend aan Ecolab Production Netherlands B.V. voor het plaatsen van een nieuw gebouwdeel aan een bestaand productiegebouw van Ecolab waarin een nieuw productieproces voor wasmiddelen wordt gevestigd.

 

Het betreft een herzien besluit. Op 28 juni 2018 is de omgevingsvergunning op grond van de aanvraag van Ecolab van 3 november 2017, OLO-3244235, gepubliceerd. Door het wegvallen van tekstdelen is besloten een nieuwe beschikking dienen op te stellen ter vervanging van de eerdere beschikking. Daarbij is ook het ingebrachte bezwaar tegen de eerdere beschikking meegenomen in dit besluit.

 

Datum besluit: 4 oktober 2018

Locatie: Brugwal 11 A, Nieuwegein

Zaaknummer: 6391783

 

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht ter attentie van de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH in Utrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl