Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 2 februari 2016 de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de tenderperiode van paragraaf 2 “Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Delta Hoge Zandgronden overige doelgroepen” eindigt op een zondag;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten dit met het oog op de beoordeling van de tijdige indiening onpraktisch vinden;

 

Overwegende dat  Gedeputeerde Staten derhalve de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan wensen te wijzigen;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    In artikel 2.9 wordt “28 januari 2018” vervangen door: 31 januari 2018.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

 

's-Hertogenbosch, 23 januari 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven