Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7437

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00

Bekendmaking van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, nummer 81D823AC, van de regels voor het verkrijgen van een ontheffing van de herplantplicht voor de ontwikkeling van open natuur zoals beschreven in de Bos en Heide notitie 2018.

Het is vanaf heden mogelijk om een inschrijving in te dienen voor een rangschikkingsprocedure voor een ontheffing op grond van artikel 4.5, derde lid van de Bnl. De termijn voor indiening van een inschrijving in de rangschikkingsprocedure eindigt op 16 november 2018.

 

In de Bos en Heide Notitie 2018 is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing van de herplantplicht te verlenen voor de ontwikkeling van maximaal 60,5 ha open natuur. De Bos en Heide Notitie 2018 is een uitwerking van artikel 4.5, derde lid, van de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Bnl). Aangezien er al door meerdere partijen interesse is getoond, is ervoor gekozen om een rangschikkingsprocedure toe te passen. Daarbij zijn de criteria gericht op het verkrijgen van een zo groot mogelijke kwaliteitstoename van open natuur in de provincie Utrecht én een zo beperkt mogelijk kwaliteitsverlies van houtopstanden.

 

 • Een inschrijving dient de volgende onderdelen te bevatten om in behandeling te worden genomen:

  • Overzichtskaart van het gebied met daarop aangegeven de huidige natuurbeheertypen (inclusief legenda en omvang per type);

  • Overzichtskaart van het gebied met daarop de te realiseren natuurbeheertypen (inclusief legenda en omvang per type);

  • Ingevulde ‘Bijlage bij aanvraag ontheffing herplantplicht t.b.v. realisatie open natuur’ inclusief de daarin aangeduide benodigde bijlagen;

  • Onderbouwing dat de initiatiefnemer financieel en planmatig in staat is de plannen tot uitwerking te brengen, projectplan bijvoegen met begroting en planning;

  • Tijdsplanning van het project opgenomen in het projectplan;

  • Beschrijving van de plaats van het project in de bredere context van het gebied en het belang van het project voor de beoogde totaal ontwikkeling in het gebied;

 • Inschrijvingen die niet voldoen aan de criteria zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Bos en Heide Notitie 2018 worden niet in behandeling genomen;

 • Een ontheffing wordt toegekend aan degene die het hoogst scoort op de volgende punten (maximaal 100 punten):

  • Toegevoegde natuurwaarde (soortenrijkdom, zeldzaamheid soorten, structuurverbetering, verbinding van gebieden) van het project (maximaal 50 punten);

  • Toegevoegde natuurwaarde (soortenrijkdom, zeldzaamheid soorten, structuurverbetering, verbinding van gebieden) van het totale gebied (visie, maximaal 30 punten);

  • Zo weinig mogelijk verloren natuurwaarde van de te vellen houtopstanden (soortenrijkdom, leeftijd, verbinding van gebieden, maximaal 20 punten);

 • Er wordt gescoord op kwaliteit. De beoordeling zal plaats vinden door ecologisch experts van de provincie Utrecht;

 • Indien de beschikbare ontheffingsruimte kleiner is dan de eerst volgende inschrijving met de hoogste kwaliteit, wordt in samenspraak met de inschrijver de volgende afweging gemaakt:

  • De inschrijver krijgt 1 week de tijd om de inschrijving aan te passen aan de nog beschikbare ruimte;

  • De aangepaste inschrijving wordt opnieuw beoordeeld en vergeleken met de overige inschrijvingen waarbij wederom geldt dat de inschrijving met de hoogste kwaliteitstoename voorrang krijgt bij het toekennen van de beschikbare ruimte.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl