Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7402

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

Besluit: dd. 2 oktober 2018

Kenmerk: 2018/0454682

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

BESLUITEN

De Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel als volgt te wijzigen:

 

In paragraaf 3.1 Regeling Niet productieve investering water wordt in de Toelichting onderstaande tekst boven de eerste alinea ingevoegd:

 

De wettelijke basis wordt gevormd door Verordening (EU) Nr. 1305/2013, in het bijzonder artikel 5 lid 4 aanhef in combinatie met artikel 17 lid 1 (d) en de toepasselijke gedelegeerde – en uitvoeringshandelingen.

 

In de Toelichting wordt tussen de tekst ‘De regeling is gericht op’ en ‘investeringen in het landelijk gebied’ de volgende tekst ingevoegd ‘niet productieve’

 

In de Toelichting wordt in de huidige tweede alinea tussen ‘Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn’ en ‘en het werkprogramma Zoetwatervoorziening’ de volgende tekst ingevoegd:

 

‘, herstel natuurlijke toestand watersystemen, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding en om maatregelen gericht op voorkomen en/of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting en bodemdaling waaronder het vergroten van het watervasthoudend vermogen van landbouwgrond en daarvoor noodzakelijke technische voorzieningen’.

 

In de Toelichting wordt na de huidige tweede alinea onderstaande nieuwe alinea ingevoegd:

 

‘Voorbeelden van maatregelen zijn aanleg- en inrichting van natuurvriendelijk oevers die bijdragen aan doelen KRW en tevens een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater, herstel watersystemen in of met invloed op landbouwgrond naar hun natuurlijke toestand, waaronder beekherstel, hermeandering waterlopen, herstellen migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzone’s langs watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen in of met invloed op landbouwgrond vergroten, b.v. peilgestuurde drainage, aanleg van helofytenfilters (natuurlijke waterzuiveringsystemen) en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem.’

 

Aan Artikel 3.1.3 Aanvraag wordt onderstaand lid 2 toegevoegd en het bestaande lid 2 wordt gewijzigd in lid 3.

 

 • 2.

  Een verklaring waarin is aangegeven dat aanvrager garant staat voor de aangevraagde subsidie, mocht deze niet wegens vrijval beschikbaar komen.

 

In Artikel 3.1.4 Subsidiabele kosten wordt de volledige tekst vervangen door onderstaande tekst:

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten, voor zover de kosten direct samenhangen met de investering:

 

 • a.

  De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

 • b.

  Algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a;

 • c.

  De kosten van projectmanagement en projectadministratie;

 • d.

  De kosten voor de koop van tweedehands installaties en machines tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • e.

  De kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

 • f.

  Niet verrekenbare of niet compensabele BTW;

 • g.

  De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • h.

  Voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12a lid 3 en 4.

 

Artikel 3.1.7 Selectiecriteria wordt gewijzigd in Artikel 3.1.7 Rangschikking

In lid 1 wordt de tekst ‘Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15’ gewijzigd in ‘Ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis’

Lid 2 wordt gewijzigd in:

 

 • 2.

  Aanvragen worden gerangschikt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.15a.

 

In Artikel 3.3.1 Subsidiabele activiteit wordt in lid 1 de tekst ‘tevens’ gewijzigd in ‘/of’. In lid 2 wordt de tekst ‘tevens het bevorderen van ’ verwijderd en wordt na ‘de toepassing’ de tekst ‘ervan te bevorderen’ ingevoegd.

 

Tevens wordt bij dit artikel onderstaande toelichting opgenomen:

Toelichting

Het gaat om steun voor activiteiten gericht op meerdere landbouwers tegelijk. De activiteiten hebben een collectief karakter. Het gaat met name om activiteiten gericht op landbouwers, zoals trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstratieprojecten. Daarbij vindt kennisuitwisseling plaats rond een specifiek onderwerp. Het doel is om deze landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en bijdragen aan de verduurzaming van deze sector. Demonstratieactiviteiten vinden plaats op proefstations, agrarische bedrijven of elk willekeurige andere locatie waar nieuwe kennis kan worden gedemonstreerd, onder het motto ‘eerst zien dan geloven’. Het zal hier bijvoorbeeld gaan om demonstratievelden, nieuwe apparatuur en stalconcepten. In het kader van dit artikel komen ook activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de opzet en het in stand houden van studiegroepen waarbij een grote groep van landbouwers onderling en met adviseurs en andere partijen, waar nuttig, kennis en ervaring kunnen uitwisselen rond een specifiek thema of over een vakgebied.

 

Kosten voor het ontwikkelen van nieuwe kennis zijn in het kader van dit onderdeel van de regeling NIET subsidiabel.

 

In Artikel 3.3.4 Subsidiabele kosten wordt de volledige tekst vervangen door onderstaande tekst:

 

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 • a.

  Kosten voor de inzet van procesbegeleiders en adviseurs;

 • b.

  Materiaalkosten;

 • c.

  Kosten van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten;

 • d.

  Kosten van drukwerk, mailings en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit;

 • e.

  Kosten van koop of huurkoop van fysieke investeringen die noodzakelijk zijn bij demonstratieactiviteiten;

 • f.

  Kosten voor projectmanagement en projectadministratie;

 • g.

  Algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a;

 • h.

  Niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

 

In Artikel 3.3.6 Hoogte subsidie wordt de volledige tekst vervangen door onderstaande tekst:

 

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten.

 

Artikel 3.3.8 Selectiecriteria wordt gewijzigd in Artikel 3.3.8 Rangschikking

In lid 1 wordt de tekst ‘Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15’ vervangen door ‘Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op basis van’

 

Lid 2 wordt vervangen door onderstaand lid 2:

 

 • 2.

  Aanvragen worden gerangschikt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.15a.

 

Artikel 3.3.10 vervalt

 

Artikel 3.3.1 1 Bevoorschotting op basis van realisatie wordt gewijzigd in Artikel 3.3.10 Bevoorschotting op basis van realisatie

 

Artikel 3.3.1 2 Samenstelling subsidieplafond wordt gewijzigd in Artikel 3.3.11 Samenstelling subsidieplafond

 

Artikel 3.3.13 Weigeringsgrond wordt gewijzigd in Artikel 3.3.12 Weigeringsgrond

 

Aan de Toelichting op Artikel 3.10.2 Subsidiabele activiteit wordt een nieuwe eerste alinea toegevoegd met de volgende tekst:

 

‘De wettelijke basis van deze maatregel wordt gevormd door Verordening (EU) Nr. 1305/2013, in het bijzonder artikel 5 lid 4 aanhef in combinatie met artikel 17 lid 1 (d) en de op deze maatregel van toepassing zijnde gedelegeerde – en uitvoeringshandelingen. De maatregel is gericht op niet-productieve investeringen voor herstel - en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw / agrarische activiteiten.’

 

In de huidige eerste alinea wordt ‘gehanteerd’ gewijzigd in ‘gevolgd’

 

Aan het einde van de bestaande Toelichting worden onderstaande drie alinea’s toegevoegd:

 

‘Indien er niet productieve investeringen worden gedaan met een link met agrarische activiteiten (bijvoorbeeld: aanleg van een dam om waterpeil in natuurgebied te verhogen maar tegelijkertijd het waterpeil van nabijgelegen landbouwgronden niet te laten stijgen), dan is het mogelijk om mitigerende maatregelen die gelijktijdig met de investering genomen dienen te worden en die zijn gericht op het voorkomen van schade aan of verbeteren van het milieu of de biodiversiteit, mede te financieren (in genoemd voorbeeld: de dam wordt voorzien van een vistrap, om de visstand niet negatief te beïnvloeden).

 

Niet productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. Daarbij wordt gedacht aan inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen, singels en poelen, inrichting van weidevogelkerngebieden, inrichtingsmaatregelen voor hydrologische maatregelen PAS en daarvoor noodzakelijke technische voorzieningen.

 

Bij de hydrologische maatregelen in Natura-2000-gebieden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maatregelen kan gedacht worden aan natuurversterkende maatregelen, die een link hebben met de landbouw, zoals de aanleg van regenwaterbuffers en stuwen, (waterconserverende) drainagesystemen en natte bufferzones, het omleggen van beken en het beïnvloeden van waterpeilen.’

 

In Artikel 3.10.3 Aanvrager wordt de tekst ‘als bedoeld als in artikel 3.10.2’ verwijderd

 

In Artikel 3.10.5 Subsidiabele kosten wordt de volledige tekst vervangen door onderstaande tekst:

 

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten, voor zover de kosten direct samenhangen met de investering:

 

 • a.

  De kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

 • b.

  De kosten van verwerving of leasing van onroerende zaken;

 • c.

  De kosten van aankoop van grond;

 • d.

  De kosten voor de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • e.

  Algemene kosten zoals bedoeld in artikel 1.12 a;

 • f.

  De kosten van projectmanagement en projectadministratie;

 • g.

  Voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4.

 • h.

  Niet verrekenbare of niet compensabele BTW;

 

De volledige tekst in de Toelichting wordt vervangen door onderstaande tekst:

 

Onderdeel van de subsidiabele kosten zijn de aankoop van grond. Daarbij zijn de voorwaarden van artikel 1.10 onverkort van toepassing.

 

Artikel 3.10.7 C riteria wordt inclusief Toelichting vervangen door onderstaande tekst:

 

Artikel 3.10.7 Rangschikking

 • 1.

  De aanvragen worden gerangschikt op basis van een geografisch criterium, conform het bepaalde in artikel 1.15 lid 1 sub c en artikel 1.15c lid 1 en 2;

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde geografisch criterium houdt in dat de investeringen uitsluitend subsidiabel zijn wanneer de maatregelen worden uitgevoerd in het N2000 gebied en het bijbehorende uitwerkingsgebied in Overijssel;

 • 3.

  In aanvulling op het in lid 2 genoemde geografische selectiecriterium zijn investeringen uitsluitend subsidiabel wanneer de maatregelen bij het betreffende N2000-gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied;

 • 4.

  Artikel 1.15c lid 3 is niet van toepassing;

 • 5.

  De minimale subsidiabele kosten per project bedragen €1.000.000,-.

 • 6.

  In navolging van artikel 1.15 lid 4 wordt in het geval het subsidieplafond wordt overschreden door middel van loting bepaald welk(e) project(en) voor subsidie in aanmerking komen;

Toelichting

 

Investeringen zijn uitsluitend subsidiabel indien:

 • De maatregelen worden uitgevoerd in het N2000 gebied en het bijbehorende uitwerkingsgebied in Overijssel;

 • De maatregelen bij het desbetreffende gebied passen, zoals voorgeschreven, in de gebiedsanalyses van het gebied.

Voorbeeld: vanuit de PAS moet een beek worden verondiept. Vanuit een andere opgave moet dezelfde beek gaan hermeanderen. Uitsluitend de kosten van de verondieping worden dan gesubsidieerd vanuit deze openstelling.

Gebiedsanalyses zijn te raadplegen via http://pas.natura2000.nl/pages/gebiedsanalyses_til_14-7-2017.aspx

 

Zie definities in artikel 3.10.1 voor duiding van de bedoelde gebieden. Alleen aanvragen die voldoen aan de criteria worden meegenomen in de loting zoals genoemd in 3.10.7 lid 6.

 

Artikel 3.10.8 Selectiecriteria inclusief Toelichting vervalt

 

Artikel 3.10.9 Verplichtingen wordt Artikel 3.10.8 Verplichtingen

 

In lid 1 wordt ‘Aanvragers dienen in aanvulling op artikel 1.23’ vervangen door ‘In aanvulling op artikel 1.23 dienen aanvragers’

 

Artikel 3.10.10 Weigeringsgronden wordt Artikel 3.10.9 Weigeringsgronden

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl