Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7401

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00

Provincie Overijssel – Wijziging Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 2 oktober 2018

Kenmerk: 2018/0421631

Inlichtingen bij: A. Brunt

Telefoon: 038 499 78 27

E-mail: A.Brunt@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 2 oktober 2018 tot vaststelling van wijzigingen in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 (kenmerk 2018/0416571).

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 

Overwegende dat met ingang van 11 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 van de provincie Overijssel van kracht is geworden;

 

Overwegende dat in de genoemde regeling enkele wijzigingen dienen te worden aangebracht;

 

Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

ARTIKEL I

 

 •  

  A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel d wordt «cluster van beheeractiviteiten» vervangen door «beheeractiviteit».

 • 2.

  De onderdelen l tot en met cc worden vernummerd tot m tot en met dd;

 • 3.

  Onderdeel l (nieuw) komt te luiden:

  l. landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PB EU 2014/C 204/01);

 • 4.

  In onderdeel v (nieuw) wordt «begrensd» vervangen door «aangeduid».

 • 5.

  In onderdeel aa (nieuw) wordt «zoals» vervangen door «als».

 

 •  

  B

In artikel 1.8, eerste lid, wordt «kunnen besluiten tot» vervangen door «besluiten op een aanvraag om».

 

 •  

  C

In artikel 1.9 wordt tussen «waarvoor subsidie is aangevraagd,» en «al op grond van deze of enige andere regeling» de zinsnede «voor dezelfde periode of een deel van die periode» toegevoegd.

 

 •  

  D

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt «bestaande uit» vervangen door «met als leden».

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 •  

  E

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel b, wordt na «publiekrechtelijke rechtspersoon» de zinsnede «, niet zijnde Staatsbosbeheer» toegevoegd.

 • 2.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt de zinsnede «de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01)» vervangen door «het landbouwsteunkader».

 •  

  F

In artikel 2.4, vierde lid, wordt na «beheer van natuurbeheertypen» de zinsnede «en landschapsbeheertypen» toegevoegd.

 

 •  

  G

Artikel 2.5, zesde lid, vervalt.

 

 •  

  H

In artikel 2.6, eerste lid, wordt telkens na de zinsnede «het aantal» het woord «subsidiabele» ingevoegd.

 

 •  

  I

Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het vierde lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede «Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 of de».

 • 2.

  In het vierde lid, onderdeel c, worden na «hectare» een puntkomma en een spatie ingevoegd.

 •  

  J

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de tweede komma vervangen door een puntkomma.

 • 2.

  Het vierde lid vervalt.

 •  

  K

Na artikel 2.14 wordt artikel 2.15 toegevoegd, luidende:

 

Artikel 2.15 Transparantie

Ten aanzien van subsidie die op grond van deze paragraaf wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

 • a.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder a en b van het landbouwsteunkader; en

 • b.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder c van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

  • 1.

   € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

  • 2.

   € 500.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.

 •  

  L

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, onder 2° vervalt de zinsnede «of cluster van beheeractiviteiten».

 • 2.

  Het tweede lid en de aanduiding «1» voor het eerste lid vervallen.

 •  

  M

In artikel 3.7, tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 3.4, eerste lid, onder c, vierde onderdeel» vervangen door «artikel 3.4, onderdeel c, onder 4°».

 

 •  

  N

In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel b, onder 2°, sub ii, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

 •  

  O

Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c vervalt «of het cluster van beheeractiviteiten».

 • 2.

  In onderdeel p wordt de puntkomma vervangen door «; en».

 •  

  P

Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het vijfde lid komt te luiden:

  5. De hoogte van het voorschot wordt bepaald door per leefgebied het totaal aantal subsidiabele hectares waarvoor daadwerkelijk subsidiabele beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de voor het betreffende leefgebied geldende gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, en de daaruit resulterende bedragen bij elkaar op te tellen.

 •  

  Q

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel b, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • 3.

  In het tweede lid, onderdeel c, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • 4.

  In het tweede lid, onderdeel d, wordt de laatste komma vervangen door een puntkomma.

 • 5.

  In het derde lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • 6.

  In het vierde lid wordt «artikel 3.4, eerste lid onder c ten 4°» vervangen door «artikel 3.4, onderdeel c, onder 4°».

 • 7.

  In het zesde lid wordt «artikel 3.4 eerste lid, sub a, sub b en sub c ten 1° en 4°» vervangen door «artikel 3.4, onderdelen a en b, en onderdeel c onder 1° en 4°».

 •  

  R

In artikel 3.14, eerste lid, wordt «naar aanleiding van» vervangen door «waarbij tevens beslist wordt op».

 

 •  

  S

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de tabel wordt aan de verplichtingen onder 2 na «Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)» een nieuwe activiteit toegevoegd, luidende: «Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) (2)». Bij deze nieuwe activiteit wordt in zowel de tweede als de derde kolom de zinsnede «5 werkdagen na startdatum rustperiode» toegevoegd.

 • 2.

  De tekst bij voetnoot 1 wordt vervangen door: Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.

 • 3.

  Na voetnoot 1 wordt een voetnoot toegevoegd, luidende:

  (2) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

 •  

  T

In de Algemene toelichting wordt onder het kopje «Index Natuur en Landschap» het volgende gewijzigd:

 • 1.

  «De Index onderscheidt twee niveaus» tot en met «als op het niveau van beheertypen.» wordt vervangen door: De Index Natuur en Landschap beschrijft welke typen natuur, agrarische natuur en landschap we kennen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies.

 •  

  U

In de Algemene toelichting wordt onder het kopje «Catalogus groen blauwe diensten» het volgende gewijzigd:

 • 1.

  «Catalogus groen blauwe diensten» in de titel van de paragraaf wordt vervangen door «Catalogus Groenblauwe Diensten».

 • 2.

  «Catalogus groen blauwe diensten» in de eerste volzin wordt vervangen door «Catalogus Groenblauwe Diensten».

 • 3.

  «Groenblauwe dienst» wordt vervangen door «groenblauwe dienst».

 • 4.

  Voor «(agrarische)» wordt een «(» toegevoegd.

 •  

  V

De toelichting bij artikel 1.1, onderdeel d (voetnoot 1) komt te luiden:

[Toelichting: Binnen een beheerfunctie waren diverse beheeractiviteiten samengevoegd, waarna wordt gesproken van een cluster. Vanaf beheerjaar 2018 worden deze clusters binnen het ANLb niet meer toegepast. Deze clusters worden daarom niet meer genoemd in de SVNL.]

 

 •  

  W

De toelichting bij artikel 3.2 (voetnoot 12) wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De tekst «De beheeractiviteiten die samen nodig zijn voor het behoud of de versterking van een leefgebied zijn gebundeld in ‘clusters van beheeractiviteiten’. Per cluster worden ook de beheerfuncties aangegeven, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het verschralen of optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones. In afspraken met haar leden clustert het agrarisch collectief de beheeractiviteiten tot beheerpakketten.» vervalt.

 •  

  X

De toelichting bij artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2° (voetnoot 16) vervalt.

 

 •  

  Y

De toelichting bij artikel 3.4, tweede lid (voetnoot 17) vervalt.

ARTIKEL II
 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid:

  • a.

   werken de wijzigingen in artikel 1.1, onderdeel d, artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2° en artikel 3.11, onderdeel c, alsmede de wijzigingen in bijlage 5, terug tot 1 januari 2018; en

  • b.

   werkt artikel 2.15 terug tot 1 juli 2016.

 

Zwolle, 2 oktober 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

de secretaris

Toelichting bij het besluit tot wijziging van de regeling

ARTIKEL I

 

Onderdelen A (lid 1), L (lid 1) en O (lid 1)

Vanaf het beheerjaar 2018 worden binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer geen ‘clusters van beheeractiviteiten’ meer toegepast. De verwijzingen naar deze clusters in de regeling worden daarom verwijderd.

 

Onderdelen A (lid 3) en E (lid 2)

Een definitie van het landbouwsteunkader is toegevoegd, om de leesbaarheid van artikelen 2.3, eerste lid, onderdeel b en 2.15 – waarin naar dit steunkader wordt verwezen – te verbeteren.

 

Onderdeel A, lid 4

‘Begrensd’ wordt vervangen door ‘aangeduid’, omdat dit beter aansluit op hoe typen op de kaart worden weergegeven.

 

Onderdeel B

‘Kunnen’ impliceert dat Gedeputeerde Staten ook de keuze hebben om zich te onthouden van het maken van enige beslissing, terwijl dat niet het geval is. Om verwarring te voorkomen wordt de zinsnede daarom aangepast.

 

Onderdeel C

Hoofddoel van dit artikel is dat geen overlap tussen subsidies bestaat. De oude formulering van dit artikel leek breder te zijn geformuleerd dan noodzakelijk voor dit doel. Om die reden is ‘voor dezelfde periode of een deel van die periode’ toegevoegd.

 

Onderdeel D, lid 1

Deze wijziging is voornamelijk taalkundig van aard: een vereniging bestaat immers niet uit natuurlijke personen of rechtspersonen, maar heeft leden welke natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn.

 

Onderdeel E, lid 1

Staatsbosbeheer is op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer een publiekrechtelijk rechtspersoon. De toevoeging van ‘niet zijnde Staatsbosbeheer’ voorkomt dat bepaalde erfpachters van Staatsbosbeheer niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie op grond van de SRNL 2016.

 

Onderdeel F

De vaartoeslag geldt niet alleen voor natuurbeheertypen, maar ook voor landschapsbeheertypen. Het vierde lid van artikel 2.4 is daarop aangepast.

 

Onderdeel G

Dit zesde lid is geschrapt, aangezien hetzelfde wordt bepaald in artikel 2.5, derde lid.

 

Onderdeel H

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van een beoordeling van de aanvraag. Daarbij kunnen zaken afgewezen worden. De reden van afwijzing hoeft niet altijd uit het openstellingsbesluit voort te vloeien. De term ‘subsidiabele’ is daarom toegevoegd.

 

Onderdeel I, lid 1

De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 bestaan niet meer. De verwijzing naar deze wetgeving is daarom verwijderd.

 

Onderdeel J, lid 2

Deze bepaling was toegevoegd ten behoeve van het Openstellingsbesluit 2018. Deze is al vastgesteld, dus het vierde lid is niet meer nodig.

 

Onderdeel K

Door de Nederlandse autoriteiten is aan de Europese Commissie toegezegd dat zij de krachtens punt (128) van de Landbouwrichtsnoeren vereiste informatie over verleende steun onder de SRNL 2016 uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van toekenning van steun bekend zullen maken. Deze verplichting geldt voor steunverleningen vanaf 1 juli 2016.

 

Voor de te publiceren gegevens onder c van punt (128) kan een ontheffing worden verleend. Deze mogelijkheid tot ontheffing is opgenomen in artikel 2.15 SRNL 2016. De gegevens als genoemd onder c van (128) van de Landbouwrichtsnoeren ten aanzien van steunverleningen onder de genoemde drempelbedragen, hoeven daardoor niet te worden gepubliceerd.

 

Onderdeel L, lid 2

Voor het beheerjaar 2016 was in artikel 3.4, tweede lid, een vangnet opgenomen voor aanvragers die nog niet de beschikking hadden over een certificaat agrarisch natuurbeheer, maar dit certificaat al wel hadden aangevraagd. Alle bestaande collectieven zijn inmiddels gecertificeerd. Voor nieuwe collectieven is voldoende duidelijk wat de eisen zijn voor certificering. Ook kan een certificaat binnen een redelijke termijn worden verkregen. Het tweede lid is derhalve niet meer noodzakelijk en vervalt.

 

Onderdeel P

In het licht van de aanpassing van de berekening van het voorschot per leefgebied, wordt deze bepaling aangepast.

 

Onderdeel R

‘Naar aanleiding van’ impliceert dat een actie van de begunstigde nodig is. Dat is niet correct, omdat de vaststelling ambtshalve plaatsvindt.

 

Onderdeel S

Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) ontbrak in de tabel, en is om die reden opgenomen. Melding van de startdatum van de rustperiode is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

 

Onderdelen T, U, V, W, X en Y

De toelichting is aangepast in het licht van de wijzigingen in de regeling, zoals het vervallen van de clusters van beheeractiviteiten. Ook is de tekst op bepaalde plaatsen verduidelijkt dan wel ingekort ten behoeve van de leesbaarheid.

ARTIKEL II

 

De clusters van beheeractiviteiten zijn per 1 januari 2018 vervallen. De technische wijzigingen in de betreffende artikelen worden daarom met terugwerkende kracht doorgevoerd tot die datum.

 

Met ingang van 1 januari 2018 is de wijziging van Beleidsregel verlagen subsidie POP ingegaan. De wijziging van bijlage 5 hangt hiermee samen, want in art. 2.14, vierde lid van die beleidsregel wordt verwezen naar bijlage 5. Door aan de wijziging terugwerkende kracht toe te kennen, is de aangepaste bijlage 5 van toepassing vanaf het beheerjaar 2018.

 

Artikel 2.15 treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 in werking, zodat provincies per 1 januari 2016 van de ontheffingsmogelijkheid van artikel 2.15 gebruik kunnen maken.

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl