Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7386

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg Ontheffing Wet Luchtvaart voor helikoptervluchten vanaf Rijksweg te Valkenburg aan de Geul op 14 oktober 2018, 2018-205526

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet luchtvaart te verlenen voor de locatie Rijksweg te Valkenburg aan de Geul op 14 oktober 2018.

De afgegeven ontheffing voor HeliCentre B.V. heeft betrekking op het opstijgen en landen met één of meerdere helikopters op 14 oktober 2018. Dit vindt plaat in de gemeente Valkenburg aan de Geul, op een terrein aan de Rijksweg te Valkenburg. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 120 vliegbewegingen (= 60 vluchten) ten behoeve van een bedrijfsuitje.

De aanvraag is getoetst aan het provinciale beleid. Er is tevens gekeken naar de geluidshinder voor omwonenden, het natuurbelang en schrikreacties van buiten verblijvend vee. Om onnodige (geluids)overlast te voorkomen en in het kader van de (verkeers)veiligheid, hebben GS in de ontheffing opgenomen dat de aan- en uitvliegroutes zodanig moeten zijn dat de kernen van dorpen en steden worden vermeden, alsook het buiten verblijvend vee in de buurt van de vlieglocatie.

Momenteel wordt het beleid met betrekking tot het Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) herzien. Waarbij de verwachting is dat voor het eind van het jaar eventuele aanpassingen zullen volgen. Verder is belangrijk dat de bevoegdheid over de vliegroute niet bij GS ligt, maar bij het Ministerie van I&W.

Het besluit is op 4 oktober 2018 verzonden.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 570, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Informatie

Besluiten worden ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.Het provincieloket is bereikbaar via +31 43 389 76 49.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl