Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7382

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00

Specificatie van vergunningen voor project WindenergieA16, provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 28 november 2017;

 

overwegende dat:

 • de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en de provincie Noord-Brabant, hebben besloten om het windpark A16 gezamenlijk te willen ontwikkelen, daarbij rekening houdend met alle aspecten van ruimtelijke kwaliteit, milieu en ‘sociale participatie’, zoals vastgelegd in het convenant van 1 december 2015;

 • het ministerie van EZ de coördinatiebevoegdheid voor een windpark van deze omvang op 14 september 2016 heeft overgedragen aan de provincie Noord-Brabant;

 • Provinciale Staten op 20 januari 2017 het besluit hebben genomen om de provinciale coördinatieregeling van toepassing te verklaren op het windpark A16;

 • Gedeputeerde Staten op 24 oktober 2017 het voorkeursalternatief voor het windpark A16 hebben vastgesteld;

 • de noodzakelijke specificatie van de te coördineren vergunningen, conform artikel Wro 3.33, 1e lid sub a, duidelijkheid geeft aan omwonenden, overheden en projectontwikkelaars en voortgang van realisatie borgt;

besluiten:

om in aanvulling op het besluit van Provinciale Staten van 20 januari 2017, voor de realisatie van het windparkA16, het volgende te coördineren:

 • -

  de vergunning als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming;

 • -

  de ontheffingen als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming;

 • -

  de vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.4 en 6.5 van de Waterwet;

 • -

  de vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;

 • -

  de vergunning als bedoeld in artikel 19 van de Spoorwegwet.

   

’s-Hertogenbosch, 19 januari 2018

Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

mw. mr. K.A.E. ten Cate


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl