Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7381

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00

Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan WindenergieA16, provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 september 2018 alsmede de Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten 53/18 E

d.d. 25 september 2018;

 

overwegende dat:

 • -

  toepassing is gegeven aan de Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  als uitwerking van de Structuurvisie ruimtelijke ordening, het Provinciaal Inpassingsplan WindenergieA16 is opgesteld;

 • -

  het ontwerp van het inpassingsplan samen met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen;

 • -

  de gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn gehoord, overeenkomstig artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 • -

  de tegen het ontwerp inpassingsplan ingediende zienswijzen beantwoord zijn in de Nota van zienswijzen;

 • -

  artikel 3.1 en 6.12 van de Wro Provinciale Staten de bevoegdheid geven om geen exploitatieplan vast te stellen;

 • -

  artikel 3.26 van de Wro aan Provinciale Staten de bevoegdheid geven het inpassingsplan vast te stellen;

 • -

  Provinciale Staten op 19 januari 2018 een aantal specifieke vergunningen onder de provinciale coördinatieregeling hebben gebracht;

 • -

  de Crisis- en Herstelwet van toepassing is;

Besluiten:

 • 1.

  overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september 2018 het Provinciaal Inpassingsplan WindenergieA16-zone, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01, en de bijbehorende toelichting vast te stellen;

 • 2.

  de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant NNB (overdraai en geluidhinder) uit te voeren conform de compensatieregels uit de Verordening Ruimte;

 • 3.

  geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • 4.

  de termijn als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening wordt bepaald op 10 jaar ingaande direct na de datum van vaststelling van het PIP;

 • 5.

  volledigheidshalve de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 Wabo, toe te voegen aan de specificatie PCR van 19 januari 2018;

 • 6.

  de bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor een project van meer dan 100MW bij Gedeputeerde Staten te leggen.

   

’s-Hertogenbosch, 28 september 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

drs. J.A. Deneer (plv.)


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl