Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7379

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00

Besluit PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening, provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 11 juni 2018;

 

overwegende dat de verwezenlijking van PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk, als onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid, het wenselijk maakt de voorbereiding en bekendmaking van besluiten te coördineren als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de realisering van het project PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk;

 • 2.

  daartoe de volgende besluiten aan te wijzen als besluiten die worden gecoördineerd:

  • a.

   Provinciaal inpassingsplan: Planologische inpassing en verankering, provincie Noord-Brabant (PS);

  • b.

   Omgevingsvergunningen: Uitvoeren van werk en werkzaamheden (buiten grenzen PIP), bouwen, veranderen uitweg, beschermd monument: Bouwen bouwwerken; aanleg uitweg, wijzigen van monument, gemeente Waalwijk;

  • c.

   Projectplan Waterwet (buiten grenzen PIP): Wijzigen van een waterstaatswerk, Waterschap Brabants Delta;

  • d.

   Saneringsbeschikking: Saneren van verontreinigde grond, provincie Noord-Brabant;

  • e.

   Peilbesluit: Wijzigen van het peil, Waterschap Brabantse Delta;

  • f.

   Watervergunning: Toename verhard oppervlak, Werken in/aan of wijzigen van waterstaatswerken en toename van verhard oppervlak, Waterschap Brabantse Delta;

  • g.

   Vergunning Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden): Werkzaamheden in en in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied, provincie Noord-Brabant;

  • h.

   Ontheffing Wet natuurbescherming (flora en fauna): Overtreden verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (flora en fauna), provincie Noord-Brabant;

  • i.

   Ontwikkelingsruimte PAS: Stikstofdepositie, provincie Noord-Brabant;

  • j.

   Melding Wet natuurbescherming: Kappen van bomen, provincie Noord-Brabant;

  • k.

   Ontgrondingenvergunning/melding: Uitvoeren van ontgrondingen, provincie Noord-Brabant;

  • l.

   Wbr-vergunning: Werken in beheersgebied van rijkswegen, Rijkswaterstaat;

  • m.

   Besluit openstellen/onttrekken weg openbaarheid: Openstellen/onttrekken weg aan openbaarheid, gemeente Waalwijk;

  • n.

   Verkeersbesluit (definitief): Toepassen van definitieve verkeersmaatregelen, gemeente Waalwijk.

’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)

de griffier,

drs. J.A. Deneer (plv.)

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl