Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7341

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Provincie Overijssel terinzagelegging voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben

Aanleiding

De Wieden en Weerribben zijn op 25 november 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2017 zijn de natuurdoelen vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 de volgende documenten vastgesteld:

- voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan De Wieden

- voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Weerribben

- plan-Milieueffectrapportages De Wieden en Weerribben

Herstellen en versterken kwetsbare natuur De Wieden en Weerribben

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op creëren van leefgebied voor diverse moerasvogels en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden. Andere maatregelen zijn het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos. Ook herstellen we nat overjarig riet en behouden en versterken we de blauwgraslanden met aangepast beheer en lokaal bevloeien.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Het voorontwerp PIP is opgesteld door Provincie Overijssel in nauwe samenwerking met de gemeente Steenwijkerland, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor de Wieden en Weerribben een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk voor onder andere het graven van petgaten. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden.  De NRD’s voor De Wieden en Weerribben hebben zes weken ter inzage gelegen. De beantwoording op de ontvangen zienswijzen is vastgelegd in de Nota van Antwoord. Inmiddels is voor beide gebieden een plan-MER opgesteld, die als bijlage bij de voorontwerp-inpassingsplannen ter inzage liggen.

Terinzagelegging voorontwerp PIP en plan-MER

Het voorontwerp-PIP De Wieden en het voorontwerp-PIP Weerribben liggen met bijbehorend plan-MER ter inzage van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018. In deze periode kan een ieder een reactie indienen. Het voorontwerp-PIP De Wieden en het voorontwerp-PIP Weerribben zijn inclusief bijlagen digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/wiedenweerribben of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de volgende nummers:

- De Wieden: NL.IMRO.9923.PIPWieden-vo01

- Weerribben: NL.IMRO. 9923.PIPWeerribben-vo01

Daarnaast is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

- Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK

- Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 kan een ieder een reactie indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘De Wieden, nummer 3887115’ of ‘Weerribben, nummer 4335405’.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. mevr. Marieke Bethlehem

O.v.v. ’De Wieden, nummer 3887115’ of ‘Weerribben, ‘nummer 4335405’

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Bethlehem, m.bethlehem@overijssel.nl, 06 18 11 96 94.

Meer informatie?

In oktober vinden inloopbijeenkomsten over Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Datum

Deelgebied

Tijd

Locatie

10 oktober 2018

Muggenbeet-Noord

19.00 – 21.00 uur

De Ploats

(Groenestraat 18, Blokzijl)

11 oktober 2018

Muggenbeet-Zuid, Duinweg-Leeuwte, Verbindingszone Vollenhovermeer

19.00 – 21.00 uur

De Ploats

(Groenestraat 18, Blokzijl)

15 oktober 2018

Verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe

19.00 – 21.00 uur

De Slinger

(G.B. Kooijstraat 18, Ossenzijl)

16 oktober 2016

Noordmanen

19.00 – 21.00 uur

An ‘t Waeter

(Wetering West 77, Wetering)

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij de projectleider voor de Wieden: de heer Gerco Dam, g.dam@overijssel.nl, 038 499 73 44 of de projectleider van Weerribben: Dhr. Ruben Nijlant R.Nijlant@overijssel.nl, 038 499 85 20.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/wiedenweerribben.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl