Subsidieregeling Behoud sfeerverlichting aan Provinciale bruggen

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 september 2018, kenmerk 39/4.6/2018002225, team Beheer Wegen en Vaarwegen, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling Behoud sfeerverlichting aan provinciale bruggen

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op:

 • de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • zij op 4 september 2018 hebben ingestemd met het instellen van een subsidieregeling voor het toekennen van een eenmalige subsidie van € 1.000,-- per brug voor het aanschaffen of aanpassen van sfeerverlichting voor een veertiental aangewezen provinciale bruggen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling Behoud sfeerverlichting aan provinciale bruggen vast te stellen.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

 

Uitgegeven 28 september 2018

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  provinciale brug: bruggen zoals genoemd in bijlage 2 van deze subsidieregeling.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om het mogelijk te maken de provinciale bruggen in Drenthe te voorzien van veilige sfeerverlichting.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Gedeputeerde staten kunnen een projectsubsidie aan natuurlijke- of rechtspersonen verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor de aanschaf of aanpassing van sfeerverlichting voor provinciale bruggen.

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van een offerte of factuur uit 2017 of 2018 voor de aan(ge)schaf(te) en/of (gedane) aanpassing van de sfeerverlichting.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 oktober 2018 tot 1 december 2018.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  er reeds subsidie is verleend voor de sfeerverlichting van dezelfde provinciale brug;

 • b.

  de aanschaf of aanpassing van de sfeerverlichting niet aantoonbaar bijdraagt aan de veiligheidsvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieregeling;

 

Artikel 6 Toetsingscriteria

De subsidie dient te worden gebruikt voor de aanschaf of aanpassing van (nieuwe) sfeerverlichting op een provinciale brug die voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieregeling.

 

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Alleen de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de aanschaf van nieuwe veilige sfeerverlichting;

 • b.

  kosten voor de veiligheidsaanpassingen van de reeds aanwezige sfeerverlichting.

 

Artikel 8 Subsidiehoogte

De subsidiabele kosten kunnen tot 100% gesubsidieerd worden tot een maximum van € 1.000,- per provinciale brug.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze uitvoeringsregeling treedt een dag na publicatie in werking en vervalt op 31 december 2018.

 

BIJLAGE 1  

 

Voorwaarden brugverlichting

 

Montage

 • Iedere verlichtingsketen moet ononderbroken zijn.

 

Type verlichting

 • De toe te passen verlichting en het aansluitmateriaal moet van beschermingsklasse 2 zijn, herkenbaar aan de dubbele vierkant, zie toelichting.

 • Zogenaamde prikkabels of kabels met fittingen zijn niet (meer) toegestaan vanwege het aanrakingsgevaar bij ontbreken van de lamp, tenzij buiten handbereik aangebracht.

 • Uitschroefbare lampen en gloeilampen zijn niet toegestaan vanwege aanrakingsgevaar bij defecten aan het glas, tenzij buiten handbereik aangebracht.

 • Het geheel moet aanraakveilig zijn uitgevoerd.

 

Toelichting beschermingsklasse 2

 • Apparaten die in deze groep vallen zijn dubbelgeïsoleerd of hebben een extra sterke isolerende behuizing.

 • Deze klasse is herkenbaar aan het verplichte dubbelisolatie teken dat erop staat. Het dubbele vierkantje.

 

 

BIJLAGE 2  

 

De Drentse provinciale bruggen die jaarlijks met toestemming van de provincie Drenthe versierd worden:

 

Drentse Hoofdvaart:

 • Van Liersbrug

 • Mr. Sickensbrug

 • Veenhoopsbrug

 • Witte Wijk

 • Leembrug

 • Pieter Hummelenbrug

 • Geeuwenbrug

 • Dieverbrug

 • Oldendiever

 • Wittelterbrug

 • 1e Uffelterbrug

 • 2e Uffelterbrug

 

Verlengde Hoogeveense Vaart:

 • Noordscheschutsluisbrug

 • Kerkbrug

Naar boven