Nadere subsidieregels 75 jaar bevrijding – vouchers gemeenten

Rectificatie Provinciaal blad 2018, nr. 6825 van 17 september 2018

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 4 september 2018 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS 75 JAAR BEVRIJDING – VOUCHERS GEMEENTEN

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Programma: activiteiten waarmee burgers worden betrokken bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden en het vieren van vrijheid en democratie.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het ondersteunen van lokale activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding en op die wijze waardering tonen voor de vele lokale vrijwilligers/comités die zich op dit gebied inzetten.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen uitsluitend Limburgse gemeenten in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het programma wordt binnen de betreffende gemeente die subsidie voor het programma aanvraagt, georganiseerd.

 • 2.

  Het programma dient voor eenieder toegankelijk te zijn.

 • 3.

  Er vindt samenwerking plaats met andere partijen.

 • 4.

  Het programma wordt gerealiseerd tussen 1 september 2019 en 5 mei 2020.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan alle criteria zoals gesteld in artikel 4;

 • 4.

  aanvrager in het kader van deze regeling reeds het maximale subsidiebedrag heeft ontvangen zoals gesteld in artikel 7;

 • 5.

  aanvrager in het kader van een andere provinciale regeling voor het programma reeds een subsidie heeft ontvangen ter hoogte van het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 7, waardoor middels subsidieverstrekking binnen deze regeling het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 7 wordt overschreden;

 • 6.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 9.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze Nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000,00 per gemeente.

 • 2.

  Het te verstrekken provinciale subsidiebedrag voor het programma is nooit hoger dan de financiële eigen bijdrage van de gemeente aan het programma.

 • 3.

  Indien aanvrager in het kader van een andere provinciale regeling voor het programma reeds een subsidie heeft ontvangen, bedraagt het te verstrekken subsidiebedrag binnen deze regeling maximaal dat bedrag waardoor het maximale subsidiebedrag zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel niet wordt overschreden.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden ingediend en dient uiterlijk 1 mei 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 6 mei 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels 75 jaar bevrijding – vouchers gemeenten’.

Maastricht, d.d. 4 september 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven