Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 7123VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 september 2018, nr. 1101730/1121106 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland;

 

Overwegende dat met ingang van 10 september 2015 de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) van kracht is geworden;

 

Overwegende dat de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PB EU 2014/C204/01) van toepassing zijn op (de uitvoering van) deze verordening;

 

Overwegende dat in de genoemde regeling nog enkele wijzigingen dienen te worden aangebracht;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

A.

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In onderdeel d wordt ‘cluster van beheeractiviteiten’ vervangen door ‘beheeractiviteit’;

 • 2.

  De onderdelen i (oud) tot en met cc. (oud) worden vernummerd tot m tot en met dd;

 • 3.

  Onderdeel i (nieuw) komt te luiden: ‘i. landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PB EU 2014/C 204/01);’

 • 4.

  In onderdeel v wordt ‘begrensd’ vervangen door ‘aangeduid’;

 • 5.

  In onderdeel aa wordt ‘zoals’ vervangen door ‘als’.

B.

 

In artikel 1.8, eerste lid, wordt ‘kunnen besluiten tot’ vervangen door ‘besluiten op een aanvraag om’.

 

C.

 

In artikel 1.9 wordt tussen ‘waarvoor subsidie is aangevraagd,’ en ‘al op grond van deze of enige andere regeling’ de zinsnede ‘voor dezelfde periode of een deel van die periode’ toegevoegd.

 

D.

 

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘bestaande uit’ vervangen door ‘met als leden’;

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

E.

 

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel b, wordt na ‘publiekrechtelijke rechtspersoon’ de volgende zinsnede toegevoegd: ‘, niet zijnde Staatsbosbeheer’;

 • 2.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt de zinsnede ‘de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01)’ vervangen door: ‘het landbouwsteunkader’.

F.

 

In artikel 2.4, vierde lid, wordt na ‘beheer van natuurbeheertypen’ de zinsnede ‘en landschapsbeheertypen’ toegevoegd.

 

G.

 

Artikel 2.6, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, wordt bepaald door het aantal subsidiabele hectares van het desbetreffende natuurbeheertype, en het aantal subsidiabele hectares, meters of stuks van het desbetreffende landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de subsidie is verleend.

H.

 

Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het vierde lid, onderdeel a vervalt de zinsnede: ‘Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 of de’;

 • 2.

  In het vierde lid, onderdeel c wordt de komma vervangen door een puntkomma.

I.

 

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het tweede lid, onderdeel a wordt de komma vervangen door een puntkomma;

 • 2.

  Het vierde lid vervalt.

J.

 

Na artikel 2.14 wordt artikel 2.15 toegevoegd, die luidt als volgt:

 

‘Artikel 2.15 Transparantie

Ten aanzien van subsidie die op grond van deze paragraaf wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

 • a.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder a en b van het landbouwsteunkader; en

 • b.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder c van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

  • 1°.

   € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

  • 2°.

   € 500.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.’

K.

 

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, onder 2° vervalt de zinsnede ‘of cluster van beheeractiviteiten’;

 • 2.

  Het tweede lid en de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid vervallen.

L.

 

In artikel 3.7, tweede lid, wordt de zinsnede ‘artikel 3.4, eerste lid, onder c, vierde onderdeel’ vervangen door ‘artikel 3.4, onderdeel c, onder 4°’.

 

M.

 

Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In onderdeel c vervalt ‘of het cluster van beheeractiviteiten’;

 • 2.

  In onderdeel g wordt aan het einde van de zin een puntkomma toegevoegd;

 • 3.

  In onderdeel n wordt de punt vervangen door een puntkomma;

 • 4.

  In onderdeel p wordt de punt vervangen door: ‘; en’.

N.

 

In artikel 3.12, vijfde lid, wordt ‘De hoogte van het voorschot wordt bepaald door het totaal aantal hectares opgegeven in het betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g, en waarvoor daadwerkelijk beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, per leefgebied te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid’ vervangen door:

 

‘De hoogte van het voorschot wordt bepaald door per leefgebied het totaal aantal subsidiabele hectares waarvoor daadwerkelijk subsidiabele beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de voor het betreffende leefgebied geldende gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, en de daaruit resulterende bedragen bij elkaar op te tellen.’

 

O.

 

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het tweede lid, onderdeel a wordt de laatste komma vervangen door een puntkomma;

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel b wordt de komma vervangen door een puntkomma;

 • 3.

  In het tweede lid, onderdeel c wordt de komma vervangen door een puntkomma;

 • 4.

  In het tweede lid, onderdeel d wordt de laatste komma vervangen door een puntkomma;

 • 5.

  In het derde lid, onderdeel a wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • 6.

  In het vierde lid wordt de zinsnede ‘artikel 3.4, eerste lid onder c ten 4°’ vervangen door ‘artikel 3.4, onderdeel c, onder 4°’.

 • 7.

  In het zesde lid wordt de zinsnede ‘artikel 3.4 eerste lid, sub a, sub b en sub c ten 1° en 4°’ vervangen door ‘artikel 3.4, onderdelen a en b, en onderdeel c onder 1° en 4°.

P.

 

In artikel 3.14, eerste lid, wordt ‘naar aanleiding van’ vervangen door ‘waarbij tevens beslist wordt op’.

 

Q.

 

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  De aanhef ‘Index Natuur en Landschap, Onderdeel natuurbeheertypen, Versie 0.6 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel’ wordt vervangen door ‘Bijlage 2 Index Natuur en Landschap, onderdeel natuurbeheertypen Versie 0.6 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel’.

 • 2.

  De tekst in Bijlage 1 vanaf en met inachtneming van het overeenkomstig artikel I, onder T, eerste lid gewijzigde kopje wordt verplaatst naar Bijlage 2.

R.

 

De bestaande inhoudsopgave in Bijlage 1 wordt vervangen door:

 

‘Bijlage 1 Index landschap

 

Leeswijzer 27

L01 Groenblauwe landschapselementen. 28

L01.01 Poel en klein historisch water. 29

L01.01.00 Poel en klein historisch water - gemiddeld. 30

L01.01.01a Oppervlakte poel < 175 m2. 30

L01.01.01b Oppervlakte poel > 175 m2. 30

L01.02.00 Houtwal en houtsingel – gemiddeld. 33

L01.02.01 Houtsingel en houtwal 33

L01.02.02 Hoge houtwal 33

L01.02.03 Holle weg en graft 33

L01.03 Elzensingel 34

L01.03.00 Elzensingel - gemiddeld. 35

L01.03.01a Bedekking elzensingel 30-50%.. 35

L01.03.01b Bedekking elzensingel 50%-75%.. 35

L01.03.01c Bedekking elzensingel > 75%.. 35

L01.04 Bossingel en bosje (vervallen) 36

L01.04.01 Bossingel en bosje. 37

L01.05 Knip- of scheerheg.. 37

L01.05.00 Knip- of scheerheg – gemiddeld. 38

L01.05.01a Knip- en scheerheg; jaarlijks scheren of knippen. 38

L01.05.01b Knip- en scheerheg; eenmaal per 2-3 jaar scheren of knippen. 38

L01.06 Struweelhaag.. 39

L01.06.00 Struweelhaag – gemiddeld. 40

L01.06.01a Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 40

L01.06.01b Struweelhaag snoeicyclus > 12 jaar 40

L01.07 Laan.. 41

L01.07.00 Laan- gemiddeld. 42

L01.07.01a Gemiddelde stamdiameter bomen < 20 cm.. 42

L01.07.01b Gemiddelde stamdiameter bomen 20-60 cm.. 42

L01.07.01c Gemiddelde stamdiameter bomen > 60 cm.. 42

L01.08 Knotboom... 43

L01.08.00 Knotboom - gemiddeld. 44

L01.08.01a Gemiddelde stamdiameter knotboom < 20 cm.. 44

L01.08.01b Gemiddelde stamdiameter knotboom 20-60 cm.. 44

L01.08.01c Gemiddelde stamdiameter knotboom > 60 cm.. 44

L01.09 Hoogstamboomgaard.. 45

L01.09.01 Hoogstamboomgaard. 46

L01.10 Struweelrand.. 47

L01.10.01 Struweelrand. 48

L01.11 Hakhoutbosje. 49

L01.11.01a Droog hakhoutbosje (zomereik, wintereik, berk en haagbeuk dominant) 50

L01.11.01b Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant) 50

L01.12 Griendje. 51

L01.12.01 Griendje. 52

L01.13 Bomenrij en solitaire boom... 53

L01.13.01 Bomenrij en solitaire boom.. 54

L01.14 Rietzoom en klein rietperceel 55

L01.14.01a Smalle rietzoom (< 5 meter) 55

L01.14.01b Brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel 55

L01.15 Natuurvriendelijke oever. 56

L01.15.01 Natuurvriendelijke oever 56

L01.16 Bossingel (nieuw per 1-1-2017) 57

L01.16.01 Bossingel 57

L02 Historische gebouwen en omgeving. 58

L02.01 Fortterrein.. 59

L02.02 Historisch bouwwerk en erf 61

L02.03 Historische tuin.. 62

L03 Aardwerken. 65

L03.01 Aardwerk en groeve. 65

L04 Recreatieve landschapselementen. 67

L04.01 Wandelpad over boerenland.. 67

L04.01.01 Wandelpad over boerenland. 68 '

 

S.

 

De bestaande inhoudsopgave onder ‘Bijlage 2 Index Natuur en Landschap, onderdeel natuurbeheertypen Versie 0.6 28 april 2016, Red. P. Schipper en H. Siebel’ wordt vervangen door:

 

Leeswijzer 72

N00.01 Nog om te vormen naar natuur 75

N01 Grootschalige, dynamische natuur 76

N01.01 Zee en wad.. 78

N01.02 Duin- en kwelderlandschap. 79

N01.03 Rivier- en moeraslandschap. 80

N01.04 Zand- en kalklandschap. 81

N02 Rivieren. 83

N02.01 Rivier 84

N03 Beken en bronnen. 85

N03.01 Beek en bron. 87

N04 Stilstaande wateren. 89

N04.01 Kranswierwater 90

N04.02 Zoete plas. 92

N04.03 Brak water 95

N04.04 Afgesloten zeearm... 96

N05 Moerassen. 98

N05.01 Moeras. 99

N05.02 Gemaaid rietland. 101

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden. 102

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide. 103

N06.02 Trilveen. 105

N06.03 Hoogveen. 107

N06.04 Vochtige heide. 109

N06.05 Zwakgebufferd ven. 111

N06.06 Zuur ven of hoogveenven. 113

N07 Droge heiden. 115

N07.01 Droge heide. 116

N07.02 Zandverstuiving. 118

N08 Open duinen. 120

N08.01 Strand en embryonaal duin. 121

N08.02 Open duin. 122

N08.03 Vochtige duinvallei 124

N08.04 Duinheide. 126

N09 Schorren of kwelders. 127

N09.01 Schor of kwelder 129

N10 Vochtige schraallanden. 131

N10.01 Nat schraalland. 132

N10.02 Vochtig hooiland. 134

N11 Droge schraallanden. 136

N11.01 Droog schraalland. 137

N12 Rijke graslanden en akkers. 138

N12.01 Bloemdijk. 140

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. 141

N12.03 Glanshaverhooiland. 143

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland. 145

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 147

N12.06 Ruigteveld. 149

N13 Vogelgraslanden. 150

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland. 151

N13.02 Wintergastenweide. 152

N14 Vochtige bossen. 153

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. 154

N14.02 Hoog- en laagveenbos. 156

N14.03 Haagbeuken- en essenbos. 158

N15 Droge bossen. 160

N15.01 Duinbos. 161

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. 163

N16 Bossen met productiefunctie. 164

N16.01 Droog bos met productie (vervallen per 01-01-2018) 166

N16.02 Vochtig bos met productie (vervallen per 01-01-2018) 168

N16.03 Droog bos met productie (nieuw per 01-01-2018) 170

N16.04 Vochtig bos met productie (nieuw per 01-01-2018) 172

N17 Cultuurhistorische bossen. 174

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos (vervallen) 175

N17.02 Droog hakhout 177

N17.03 Park- en stinzenbos. 178

N17.04 Eendenkooi 180

N17.05 Wilgengriend (nieuw m.i.v. 1-1-2017) 181

N17.06 Vochtig en hellinghakhout (nieuw m.i.v. 1-1-2017) 182

 

 

T.

 

In Bijlage 3 wordt ‘http://www.portaalnatuurenlandschap.nl’ vervangen door ‘https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap’.

 

U.

 

In Bijlage 4 wordt ‘http://www.portaalnatuurenlandschap.nl’ vervangen door ‘https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap’.

 

V.

 

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In de tabel wordt onder de verplichting onder 2 onder ‘Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)’ een nieuwe activiteit toegevoegd ‘Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) (2)’. Bij deze nieuwe activiteit wordt in zowel de tweede als de derde kolom de zinsnede ‘5 werkdagen na startdatum rustperiode’ toegevoegd.

   

 • 2.

  De tekst van voetnoot 1, zijnde ‘vanaf het beheerjaar 2018 wordt hieronder ook begrepen het opvoeren van activiteit 5 voor zover in het kader van die activiteit een rustperiode in acht wordt genomen’, wordt vervangen door: ‘Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.’

   

 • 3.

  Voetnoot 2 wordt toegevoegd, met als tekst: ‘Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.’

Z.

 

In de Toelichting wordt onder ‘Index Natuur en Landschap’ de tekst ‘De Index onderscheidt twee niveaus’ tot en met ‘als op het niveau van beheertypen’ vervangen door: ‘De Index Natuur en Landschap beschrijft welke typen natuur, agrarische natuur en landschap we kennen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies.’

 

AA.

 

In de Toelichting wordt ten aanzien van de paragraaf ‘Catalogus groen blauwe diensten’ het volgende gewijzigd:

 

 • 1.

  ‘Catalogus groen blauwe diensten’ in de titel van de paragraaf wordt gewijzigd naar ‘Catalogus Groenblauwe Diensten’;

 • 2.

  ‘Catalogus groen blauwe diensten’ in de eerste volzin wordt gewijzigd naar ‘Catalogus Groenblauwe Diensten’;

 • 3.

  ‘Groenblauwe dienst’ wordt gewijzigd naar ‘groenblauwe dienst’;

 • 4.

  Voor ‘(agrarische)’ wordt een ‘(‘ toegevoegd.

BB.

 

In de Toelichting wordt onder ‘Artikel 1.1 Definities’ het volgende gewijzigd:

 

 • 1.

  ‘onderdeel d’ wordt vervangen door ‘Onderdeel d’;

 • 2.

  De tekst onder ‘onderdeel d’ wordt vervangen door: ‘Binnen een beheerfunctie waren diverse beheeractiviteiten samengevoegd, waarna wordt gesproken van een cluster. Vanaf beheerjaar 2018 worden deze clusters binnen het ANLb niet meer toegepast. Deze clusters worden daarom niet meer genoemd in de SVNL.’

CC.

 

In de Toelichting vervalt onder ‘Algemeen agrarisch natuur- en landschapsbeheer’, en boven ‘Artikel 3.1 Doelgroep’ de aanhef ‘Artikelsgewijs’.

 

DD.

 

De Toelichting bij artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  De tekst ‘De beheeractiviteiten die samen nodig zijn voor het behoud of de versterking van een leefgebied zijn gebundeld in ‘clusters van beheeractiviteiten’. Per cluster worden ook de beheerfuncties aangegeven, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het verschralen of optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones. ‘In afspraken met haar leden clustert het agrarisch collectief de beheeractiviteiten tot beheerpakketten.’, vervalt.

EE.

 

De Toelichting bij artikel 3.3 vervalt.

 

FF.

 

De Toelichting bij artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2° vervalt.

 

GG.

 

De Toelichting bij artikel 3.4, tweede lid, vervalt.

 

HH.

 

De Toelichting bij artikel 3.6 vervalt.

 

II.

 

‘In de Toelichting op artikel 3.7, derde lid wordt ‘Lid 4’ vervangen door ‘derde lid’.

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid:

  • a.

   werken de wijzigingen in artikel 1.1, onderdeel d, artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 2° en artikel 3.11, onderdeel c, alsmede de wijzigingen in bijlage 5, terug tot 1 januari 2018; en

  • b.

   werkt artikel 2.15 terug tot 1 juli 2016.

Haarlem, 18 september 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.