Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7093

Gepubliceerd op 26 september 2018 09:20

Kennisgeving besluit herziene veiligheidscontour Eemhaven en distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat:

 

-Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – evenals burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam – bij besluit van 18 september 2018 de herziene veiligheidscontour Eemhaven en distripark Albrandswaard hebben vastgesteld.

 

De veiligheidscontour is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.

Toelichting

 

Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat het geen onnodige beperkingen betekenen voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.

Het gebied van de veiligheidscontour omvat het havengebied van de Eemhaven in Rotterdam en het distripark Albrandswaard in de gemeente Albrandswaard.

Het besluit voor de veiligheidscontour met bijbehorende kaart is beschikbaar via de volgende websites:

 

Provincie Zuid-Holland: http://www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage/

Gemeente Albrandswaard: http://bekendmakingen.albrandswaard.nl

 

Tegen het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour kan beroep worden ingesteld tot zes weken na datum van vaststelling van het besluit door:

– Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour naar voren hebben gebracht;

– Belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. De veiligheidscontour treedt in werking op de dag na de beroepstermijn.

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl