Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6808Beschikkingen | aanvraagAlle Gemeenten in de Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Stichting Accolade te Heerenveen een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Generieke Ontheffing Wet natuurbescherming ‘herstel-, isolatiewerkzaamheden aan en kleinschalige sloop van gebouwen in eigendom/beheer van Stichting Accolade’ (huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger).

 

Locatie: Alle gemeenten in de Provincie Fryslân.

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 187681.

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 29 oktober 2018 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan:

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.