Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6807Beschikkingen | aanvraagGemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van DOCPROPERTY DP_ADRES_NAAM \* MERGEFORMAT Maatschap Rijpma - Cnossen een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijziging veehouderij.

Locatie: De Band 10, 8614 JE te Oudega.

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp PAS-vergunning verleend onder kenmerk 185084.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 29 oktober 2018 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Beroepschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van het beroepschrift.

Beroepschriften kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.